02-8642157-9     @fwtgroup

ภูเก็ต พังงา 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

159
รายละเอียด

เที่ยว “อ่าวมาหยา” ดูปะการัง ชมฝูงปลา

ชมพระอาทิตย์ตก “แหลมพรหมเทพ”

ล่องเรือชมอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา “เกาะปันหยี”

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ภูเก็ต

………….. น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินภูเก็ต เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านด้านสัมภาระเดินทาง
เช้า นำท่านมุ่งหน้าสู่ สะพานรักสารสิน เพื่อดูจุดชมวิว ที่เป็นตำนาน แห่งความรักของสะพาน (Love Story of Bridge) แวะวัดพระทอง เพื่อนมัสการพระทองครึ่งองค์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองภูเก็ต ชมทัศนียภาพ เมืองเก่าภูเก็ต ตึกเก่าโบราณ สไตล์ชิโนโปรตุกีส จากนั้นเดินทางสู่ วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงจากความศักดิ์สิทธิ์ของ หลวงพ่อแช่ม อดีตเจ้าอาวาสวัดฉลอง ชื่อเสียงของหลวงพ่อแช่มไกลออกไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน

จากนั้นสัมผัสบรรยากาศ แหลมพรหมเทพ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามอยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต ลักษณะเป็นแหลมหินยื่นไปในทะเล มองออกไปที่ทะเลจะเห็นเกาะแก้วน้อย – เกาะแก้วใหญ่ อยู่เบื้องหน้า และทางด้านขวาจะเป็นหาดในหาน มีเรือยอร์ชจอดลอยลำอยู่เป็นจำนวนมาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2ภูเก็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ชมแหล่งปะการัง น้ำใสเห็นฝูงปลาสวย งามแหวกว่ายใต้ท้องทะเลเกาะพีพี ชมทัศนียภาพอันงดงามของ ถ้ำไวกิ้ง, อ่าวปิเละ, อ่าวโล๊ะชามะ เดินทางสู่เกาะพีพีดอน เดินชมทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวโล๊ะดาลัม สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำดูปะการัง

เที่ยง รับประทานมื้อกลางวันบรรยากาศริมทะเล

บ่าย นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่ถือว่าถูก อนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม จากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ หน้าหาดเป็นแนวยาว ที่ผสมผสานกับทรายขาว น้ำใสสะอาด สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3ภูเก็ต - พังงา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางสู่จังหวัดพังงา เที่ยวชม วัดสุวรรณคูหา บริเวณที่ตั้งของวัดเป็นภูเขาและถ้ำขนาดใหญ่ขนาดเล็กจำนวนมาก มีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานอยู่หลายองค์ ลึกเข้าไปจะได้พบความงดงามของหินงอกหินย้อย ซึ่งสามารถเดินเข้าไปชมความมหัศจรรย์นี้ได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางถึงท่าเรือ ลงเรือหางยาวขนาดใหญ่ ล่องตามสายน้ำ แวะชมเขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง James Bond007 ชมความแปลกเขาตะปู ชมวิถีชีวิต หมู่บ้านกลางน้ำ เกาะปันหยี ชุมชนชาวประมง เลือกซื้อของฝากประทับใจ เดินทางกลับถึงท่าเรือ

……….. น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่