02-8642157-9     @fwtgroup

ฟินแลนด์ 7 วัน 5 คืน

0
Price
ราคาเริ่มต้น74,500 บาท
ราคา/ท่าน
Price
ราคาเริ่มต้น74,500 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

395
รายละเอียด

ฟินแลนด์ แดนมหัศจรรย์

7 วัน 5 คืน

กำหนดเดินทาง 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – วันตา

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินฟินน์แอร์ พบเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
08.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY142
15.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ เมืองวันตา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2วันตา – ปอร์โว – กอตกา – โรวฮา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองปอร์โว เมืองเล็กที่เต็มไปด้วยความสุข ความงามล้ำค่าของบรรยากาศเมืองเก่า ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของฟินแลนด์ ทัศนียภาพของป่าไม้เขียวขจีที่ชาวฟินน์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง พาท่านชมเขตเมืองเก่า The old Town ซึ่งยังมีกลิ่นอายของชุมชนแบบพื้นบ้าน บ้านไม้หลากสีสวยงามที่ปลูกเรียงรายริมแม่น้ำเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้านตุ๊กตา แวะชม โบสถ์ใหญ่ในเมือง ที่เก่าแก่ที่สุด เป็นที่ศรัทธาของชาวเมือง ขออะไรก็จะได้อย่างนั้น โดยเฉพาะเรื่องความรัก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหาร
บ่าย เดินทางสู่ เมืองกอตกา เมืองท่าโรแมนติคทางตอนใต้ของฟินแลนด์ มักจัดแสดงเกี่ยวกับเรือชนิดต่างๆ ทุกปี นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เดินเรือ อดีตเคยเป็นโกดังเก็บสินค้าของรัฐบาลพร้อมขึ้นชมภายในเรือ จากนั้นนำท่านเดินสู่ เมืองโรวฮา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3โรวฮา – แลปเพนลันตา – ลิตตาลา – ฮามีนลินนา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองแลปเพนลันตา นำท่าน ล่องเรือคลองไซมา ซึ่งเป็นคลองเดินเรือระหว่างอ่าวรัซเสีย และทะเลสาบฟินแลนด์ ความยาวรวม 57.3 กม. ซึ่งรัสเซียเป็นเจ้าของ 34 กม. และฟินแลนด์ 23.3 กม. ถือเป็นความพยายามครั้งแรกในการเชื่อมต่อระหว่างอ่าวฟินแลนด์และทะเลสาบไซมาอาเกิดขึ้นในปี 1500 และ 1511 จากนั้นพาท่านชม โบสถ์ออร์โธดอกซ์ แห่งการปกป้องของพระแม่มารี ป้อมปราการนี้สร้างโดยทหารรัสเซียในศตวรรษที่ 18 คริสตจักรเป็นไม้แรกจากนั้นก็สร้างขึ้นมาใหม่ ทุกอย่างถูกเก็บไว้อย่างสมบูรณ์แบบ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์บ้านหลังเก่าแก่ ในเมืองแลปเพนลันตา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิตาลา จากนั้นนำท่านเข้าขม พิพิธภัณฑ์แก้วของเมือง ลิตาลา ที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องแก้วมากที่สุดแห่งหนึ่ง ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย แต่ตรงไปตรามาและจ้างศิลปินทีดี่ที่สุดในฟินแลนด์ นำท่านเดินทางสู่ ฮามีนลินนา เมืองเก่าแก่ที่สุดของฟินแลนด์ ห่างจากกรุงเฮลซิงกิเพียง 1 ชม. ถิ่นกำเนิดฌองเลียนักแต่งเพลงชื่อดัง ชมปราสาทเฮมสถาปัตยกรรมปลายศตวรรตที่13 ในยุคสวีเดนเรืองอำนาจ กำแพงเมืองและป้อมปราการทั้ง 5 ล้อมรอบด้วยคูน้ำ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 4ฮามีนลินนา – เรามา – ตูรกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ปราสาทเฮม สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งเป็นป้อมปราการทางทหารและบ้านของขุนนางสวีเดนแล้ว ปราสาทยังถูกใช้เป็นคุก และปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อุทยาน ชมความงามของทัศนียภาพของป่าไม้เขียวชจี ในการรักษาพื้นป่าและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหาร
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองเรามา เป็นเมืองประวัติศาสตร์ของการเดินทางเรืออีกแห่ง และยูเนสโกรับรองให้เป็นเมืองมรดกโล ในปี ค.ศ. 1991 ได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่อาศัยอีกด้วย นำท่านชม เขตเมืองเก่าชื่อว่า Vanha Rauma ซึ่งบ้านเรือนต่างๆ สร้างขึ้นด้วยไม้และยังคงรักษาสภาพเดิมให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน อาคารบ้านเรืองส่วนใหญ่ภายในตัวเมืองเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมในยุคนีโอเรเนสซอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตูรกุ เป็นเมืองสำคัญในประวัติศาศตร์สมัยฟินแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของสวีเดน นำท่านชมปราสาทตูรกุ ถือเป็นมรดกที่เก่าแก่ที่สุดของฟินแลนด์ ซึ่งเคยเป็นถึงพระราชวังที่หรูหรา ศูนย์บริหาร ที่นั่งของรัฐบาล คลังสินค้า จนไปถึงคุก รับบทบาทแตกต่างแต่ละศตวรรษ นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ซีเบบิอุส เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในฟินแลนด์ที่มีศูนย์กลางทางดนตรีอย่างสมบูรณ์ มีเครื่องดนตรีเกือบ 2,000 ชิ้น ซึ่งรวบรวมมาจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมเข้าชมโบรถ์ตูรกุ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำของประเทศ ในบรรดาบุคคลสำหรับทางประวัติศาสตร์ที่ถูกฝังอยู่ในวิหารนั้น ราชินีแห่งสวีเกนสมัยศตวรรษที่ 16
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 5ตูรกุ – นันทาลี – วันตา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสุ่ เมืองนันทาลี เมืองเก่าที่สร้างในปี ค.ศ. 1443 โดยกษัตริย์สวีเดน ตัวเมืองสร้างอยู่ริมชายฝั่งทะเลบอลติก บ้านเรืองที่สร้างด้วยไม้ยังคงอนุรักษณ์ไว้ได้อย่างดี นำท่านเข้า สวนสนุกมูมิน ซึ่งบ้านหลังสีฟ้าที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรื่องก็อยุ่ในนั้น รวมทั้งแคมป์ของ Snufkin และ เรือของ Moominpappa เป็นตัวการ์ตูนทีได้รับความนิยมทั้งในฟินแลนด์และทั่วโลก
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยภายในสวนสนุก
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองวันตา เป็นเมืองดาวเทียมของเมืองหลวงของฟินแลนด์ ถนนไปรษณีย์ถูกจัดขึ้นผ่านเมืองซึ่งผูกสตอกโฮล์มกับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ผ่านไปยังไวกิ้งโบราณ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งของฝากประจำฟินแลนด์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 6วันตา – เฮลซิงกิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม เซเนท สแควร์ เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่ใช้จัดกิจกรรมใหญ่ๆ และเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจัตุรัสมี อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ประดิษฐานอยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่า จากนั้นชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารเฮลซิงกิ ซึ่งในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธิ์ จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ หรือที่รู้จักกันในนาม โบสถ์หิน หรืออีกชื่อหนึ่งคือ โบสถ์แห่งความรัก
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ
*** ควรเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้า 3-4 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการทำภาษีคืน ***
17.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ AY 141

วันที่ 7สุวรรณภูมิ

07.15 น. คณะเดินทางถึงโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

Tour Code : TR06
เที่ยวฟินแลนด์ 7 วัน 5 คืน  (เดินทางได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565)

จำนวนผู้เดินทาง 16 ท่าน
ราคา 74,500.- / ท่าน
เงื่อนไข

อัตราดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ สายการบินฟินน์แอร์ เส้นทาง
  สุวรรณภูมิ-เฮลซิงกิ – อิวาโร-เฮลซิงกิ -สุวรรณภูมิ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ 20 ที่นั่งนำเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมคนขับ
 • ค่าบริการอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารค่ำ 13 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

  อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี)
 • เดือน ต.ค. – ธ.ค. (กรณีที่ไม่ต้องกักตัว)
  ตามโครงการ มาตรการเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมีผลตรวจหาเชื้อ  โควิด – 19 เป็นลบ จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่นำร่องอื่นๆ เช่น ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สมุย, พัทยา และเชียงใหม่ โดยตรงผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องกักตัว
 • ค่าเข้าชมอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ขั้นตอนการซื้อทัวร์

ขั้นตอนที่ 1    ยืนยันการจอง โดยระบุชื่อ-สกุล ผู้เดินทาง โปรแกรมเดินทาง และวันที่ที่ต้องการเดินทาง พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง โดยการส่งอีเมล์ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ามัดจำ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าสำรองที่นั่งและค่าวีซ่า (กรณีเดินทางไปประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

ขั้นตอนที่ 2    กรณีที่ยังมีมาตรการกักตัวในประเทศไทย ทางบริษัทจะดำเนินการ ขอใบรับรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลับเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้งสถานที่กักตัวให้กระทรวงต่างประเทศ รวมถึง กองตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบ ผู้เดินทางเป็นผู้ชำระค่าที่พัก ASQ เอง

ขั้นตอนที่ 3    ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 29 วัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยกเลิกใน “ราชกิจจานุเบกษา” โดยมีใจความดังนี้

การยกเลิก

(1) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ

(2) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ

(3) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

                         ทั้งนี้ ขอหักค่าใช้จ่าย ต่าง  ๆ ที่ได้ชำระไปแล้ว อาทิเช่น ตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าที่พัก ฯลฯ

การท่องเที่ยววิถีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บริษัทฯ คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและสาธารณสุขเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และการเข้าเมืองแต่ละประเทศ ก่อนการเดินทาง เพื่อให้ท่านงท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สบายใจ ปลอดภัย และใส่ใจสังคม