02-8642157-9     @fwtgroup

ฟินแลนด์ ซานตาคลอส 7 วัน 5 คืน

0
Price
ราคาเริ่มต้น87,500 บาท
ราคา/ท่าน
Price
ราคาเริ่มต้น87,500 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

395
รายละเอียด

ฟินแลนด์ ซานตาคลอส

แลบแลนด์ ล่าแสงเหนือ

7 วัน 5 คืน

กำหนดเดินทาง 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – อิวาโล (ฟินแลนด์)

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินฟินน์แอร์ พบเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
08.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY142
15.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
17.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอิวาโล โดยเที่ยวบินที่ AY 639
18.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2อิวาโล – ชีร์เคเนส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองชีร์เคเนส เมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของนอร์เวย์ ไกลจากเส้นอาร์กติก 400 ก.ม. และห่างจากชายแดนรัสเซียเพียง 15 ก.ม. หรือรู้จักกันในนามของนครหลวงแห่งทะเลบาเร้นซ์ บ้านหลากสีสันสไตล์นอร์วีเจียน เรียงรายชวนให้ช่างภาพกดชัดเตอร์แบบรัวๆ นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นเมืองสุดท้ายของเส้นทางเรือสำราญเหนือสุดของนอร์เวย์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหาร
บ่าย อิสระให้ท่านซื้อทัวร์เสริมได้
*** เชิญท่านสนุกกับกิจกรรมที่โด่งดังที่สุดของชีร์เคเนส “King Crab Safari” นำท่านลงเรือ Riveboat นำท่านไปยัง Boris Gleb สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นเขตพรมแดนของนอร์เวย์-รัสเซีย ที่จะบอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตของคนทั้งสองประเทศที่ต่างการปกครอง หลังจากได้ King Crab แล้วนำมาปรุงเป็นอาหารให้นักท่องเที่ยว ได้ชิมรสชาติปูยักษ์แบบสดๆ เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในโลกใบนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3ชีร์เคเนส – ซาลิเซก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองซาลิเซก้า เมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฟินแลนด์มีชื่อเสียงอย่างมาก ทางด้านที่พักและรีสอร์ท (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม) และเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของแลปแลนด์ที่มีโอกาศเห็นแสงหนือได้มากที่สุด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ซีดา ซามิ และศูนย์ศึกษาธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่น ความเป็นของชาวซามิ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องเกี่ยวกับแสงเหนือหรือแสงออโรร่าที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงไว้ได้อย่างครบถ้วนและน่าสนใจ ก่อตั้งเมือปี ค.ศ. 1959 โดยเปิดให้แก่สาธารณะครั้งแรกในปี ค.ศ. 1963
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
รอลุ้น กับการล่าแสงเหนือยามค่ำคืน ขึ้นอยู่กับการพยากรณ์อากาศและท้องฟ้าอำนวย ซึ่งมีผลต่อการทำให้เห็นแสงเหนือได้

วันที่ 4ซาลิเซก้า – โรวาเนียมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ และหากโชคดีท่านอาจได้พบเห็นฝูงกวาง เรนเดียร์ที่ออกหากินในเวลากลางวัน ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นภูมิประเทศอันแปลกตาหิมะ สลับกับทิวสน และผืนน้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก นำท่านถ่ายรูปกับ เส้นทางอาร์คติกเซอร์เคิล เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหลือ โดยเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลจะอยู่ที่ 66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตัวบ่งบอกจุดเหนือสุดที่ในเวลา 1 ปี คนที่อยุ่แถบนี้ มีโอกาสไม่พบกับพระอาทิตย์ขึ้นเลยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือพระอาทิตย์ไม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง (พร้อมรับใบประกาศนียบัตร) จากนั้นนำท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ หรือที่ทำการของซานตาคลอส แวะชม ที่ทำการไปรษณีย์ซานตาคลอส ท่านสามารถเลือกซื้อไปรษณียบัตรหลากหลายสีสันเพื่อเขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานตาคลอสส่งกลับมายังประเทศไทยได้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 5โรวาเนียมิ – เคมิ – โรวาเนียมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองเคมิ (ใช้เวลาประมาณ 1.30 น.) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวน้ำลึกบอธเนีย บริเวณ ทางตอนเหนือของทะเลบอลติก มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่มีความสำหรับของแลปแลนด์ เนื่องจากเป็นที่ประจำการของเรือตัดน้ำแข็ง และมีการจัดเทศกาลปราสาทในทุกๆปี นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของเหมืองแร่โครเมี่ยมแห่งเดียวในทวีปยุโรปอีกด้วย
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านอิสระถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งเคมิ ซึ่งเป็นโบสถ์ ศาสนาคริสต์ นิกาย โปรเตสแตนท์ ที่ถูกสร้างและออกแบบตามสถาปัยตกรรมแบบโกธิคโดยสถาปนิกชื่อดังชาวฟินแลนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโรวาเนียมิ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟโรวาเนียมิ เพื่อออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ
***พักผ่อนบนรถไฟ 1 คืน ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติข้างทาง อันน่าตื่นตาตื่นใจกันตามอัธยาศัย

วันที่ 6เฮลซิงกิ

คณะเดินทางเมืองเฮลซิงกิ เป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์ตั้งปี ค.ศ. 1812 เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่งดงามและสถาปัตยกรรมร่วมสมัย อีกทั้งทำเลที่ตั้งยังอยู่ท่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก จนเฮลซิงกิได้รับฉายาว่าเป็น ธิดาแห่งทะเลบอลติก
เช้า รับประทานอาหารเช้า บนรถไฟ
นำท่านเที่ยวชม เซเนท สแควร์ เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่ใช้จัดกิจกรรมใหญ่ๆ และเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจัตุรัสมี อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ประดิษฐานอยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่า จากนั้นชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารเฮลซิงกิ ซึ่งในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธิ์ จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ หรือที่รู้จักกันในนาม โบสถ์หิน หรืออีกชื่อหนึ่งคือ โบสถ์แห่งความรัก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ
*** ควรเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้า 3-4 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการทำภาษีคืน ***
17.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ AY 141

วันที่ 7สุวรรณภูมิ

07.15 น. คณะเดินทางถึงโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

Tour Code : TR05
เที่ยวฟินแลนด์ 7 วัน 5 คืน  (เดินทางได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565)

จำนวนผู้เดินทาง 16 ท่าน
ราคา 87,500.- / ท่าน
เงื่อนไข

อัตราดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ สายการบินฟินน์แอร์
  เส้นทาง สุวรรณภูมิ-เฮลซิงกิ-อิวาโร-เฮลซิงกิ -สุวรรณภูมิ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ 20 ที่นั่งนำเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมคนขับ
 • ค่าบริการอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารค่ำ 13 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

  อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี)
 • เดือน ต.ค. – ธ.ค. (กรณีที่ไม่ต้องกักตัว)
  ตามโครงการ มาตรการเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมีผลตรวจหาเชื้อ  โควิด – 19 เป็นลบ จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่นำร่องอื่นๆ เช่น ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สมุย, พัทยา และเชียงใหม่ โดยตรงผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องกักตัว
 • ค่าเข้าชมอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ขั้นตอนการซื้อทัวร์

ขั้นตอนที่ 1    ยืนยันการจอง โดยระบุชื่อ-สกุล ผู้เดินทาง โปรแกรมเดินทาง และวันที่ที่ต้องการเดินทาง พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง โดยการส่งอีเมล์ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ามัดจำ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าสำรองที่นั่งและค่าวีซ่า (กรณีเดินทางไปประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

ขั้นตอนที่ 2    กรณีที่ยังมีมาตรการกักตัวในประเทศไทย ทางบริษัทจะดำเนินการ ขอใบรับรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลับเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้งสถานที่กักตัวให้กระทรวงต่างประเทศ รวมถึง กองตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบ ผู้เดินทางเป็นผู้ชำระค่าที่พัก ASQ เอง

ขั้นตอนที่ 3    ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 29 วัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยกเลิกใน “ราชกิจจานุเบกษา” โดยมีใจความดังนี้

การยกเลิก

(1) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ

(2) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ

(3) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

                         ทั้งนี้ ขอหักค่าใช้จ่าย ต่าง  ๆ ที่ได้ชำระไปแล้ว อาทิเช่น ตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าที่พัก ฯลฯ

การท่องเที่ยววิถีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บริษัทฯ คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและสาธารณสุขเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และการเข้าเมืองแต่ละประเทศ ก่อนการเดินทาง เพื่อให้ท่านงท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สบายใจ ปลอดภัย และใส่ใจสังคม