02-8642157-9     @fwtgroup

พิษณุโลก นครสวรรค์ 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

211
รายละเอียด

ไหว้พระ….ถ่ายรูป พิษณุโลก นครสวรรค์

ถ่ายรูปสุดชิค…สวนบัวกระด้งยักษ์ พาสานแลนด์มาร์คแห่งใหม่

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1อุบลราชธานี – ศรีษเกษ – เสียมราฐ

………… น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านด้านสัมภาระเดินทาง

เช้า นำท่านเดินทางสู่ อำเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) มีเครื่องดื่ม และอาหารบริการท่านบนรถ จากนั้นนำท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนบัวอมรรัตน์ นำท่านชมใบบัวกระด้งยักษ์ที่เบ่งบานอยู่เต็มสระน้ำ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปชมวิวและสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ จากนั้นนำท่านมนัสการ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรพระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองชาวพิษณุโลก นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินพิษณุโลก ถือแหล่ง ช้อปปิ้ง เดินเล่น ยามค่ำคืนที่ยอดนิยมของคนพิษณุโลก ที่รวบของสินค้านานาชนิด และราคาไม่แพง (เปิดทุกวันเสาร์)

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง (ระบำอัปสรา)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2เสียมราฐ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครสวรรค์ (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) จากนั้นท่านไหว้พระ วัดครีวงค์ ตั้งอยู่บนเขาดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีองค์มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คือพระจุฬามณีเจดีย์เป็นทองเหลืองอร่าม เป็นองค์เจด์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนยอดเขาด้านในเจดีย์ มีทั้งหมดสี่ชั้น จากนั้นนำท่านสู่ พาสาน เป็นอาคารสัญลักษณ์สุดล้ำแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่บริเวณเกาะยม กระตุ้นเศรษฐกินในปากน้ำโพ ตัวแบบของพาสาน เป็นเส้นสายโค้งมาบรรจบกัน ดูคล้างการรวมตัวกันของสายน้ำในปัจจุบันกำลังเตรียมดำเนินการเพิ่มเติมภายในตัวอาคาร ทั้งในส่วนของการแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ จะมีการติดตั้งระบบมัลติมีเดีย แสง สี เสียงที่สวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มแกะทหารช่าง ตั้งอยู่ในค่ายจิรประวัติ ตัวเมืองนครสวรรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกษตรผสมผสาน มีจุดถ่ายภาพสวยหลายโซนทั้ง ฟาร์มแกะ สะพานกลางทุ่งนา บึงบัว อุโมงค์พืชผัก ร้านกาแฟ และยังมีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดย่อมที่รวมสัตว์ไว้หลากหลาย

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3เสียมราฐ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านลงเรือล่องชม บึงบอระเพ็ด ซึ่งแหล่งน้ำขนาดใหญ่และอุดมสมบูรณ์ ตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า นกที่นี่มีทั้งนกประจำถิ่นกับนกอพยพมาจากประเทศอื่น เมื่อไม่มีคนทำร้ายมันก็เลยมีเยอะ ที่นี่มีนกและสัตว์อื่นๆ อยู่อาศัยรวมๆ กันประมาณ 148 ชนิด

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยแวะให้ท่านได้ซื้อของฝาก ณ ร้านของฝากระหว่างเดินทางกลับ

18.00 น. คณะเดินทางถึงจุดหมาย

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่