02-8642157-9     @fwtgroup

พิจิตร 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

210
รายละเอียด

ตะลุยตำนานเมืองชาละวัน

สัมผัสบรรยากาศตลาดเก่าสุดคลาสสิก สถานีรถไฟชุมแสง

ชมความงามขององค์ พระพุทธไสยาสน์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ 

3 วัน 2 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1พิจิตร

xx.xx น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จะแจ้งจุดนัดหมายอีกครั้งหลังได้รับการยืนยันเดินทางแล้ว) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟชุมแสง เป็นสถานีที่ยังคงมีร่องรอยความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอดีตให้ได้เห็นในยุคปัจจุบัน บริเวณที่นั่งรอตรงห้องจำหน่ายตั๋วโดดเด่นด้วยภาพวาดสไตล์คลาสสิคเขียนแจ้งข้อควรระวังขณะขึ้นรถไฟ โดยสถานีนี้ตั้งอยู่ติดกับตลาดเก่า 100 ปี เมืองชุมแสง หนึ่งในสถานที่เที่ยวห้ามพลาดเมื่อมาเยือนนครสวรรค์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเก่า 100 ปี เมืองชุมแสง เป็นชุมชนที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมท่ามกลางบรรยากาศริมน้ำ อาคารบ้านเรือนไม้ตั้งเรียงรายตลอดสองฝั่งทางที่แบ่งเป็นตรอกซอกซอย บ้างก็เป็นที่อยู่อาศัย บ้างก็เปิดเป็นร้านค้าซึ่งมีทั้งโรงพิมพ์ ร้านขายของชำ ร้านอาหาร ร้านตัดผม โรงแรม และร้านทองแบบโบราณ
จากนั้นนำท่านชม ชุมแสงแกลอรี่ เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่รวบรวมภาพถ่าย และงานศิลป์ของเมืองชุมแสงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้คนรุ่นหลังได้ชมกัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ที่พัก เพื่อทำการเช็คอิน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2พิจิตร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดสุขุมาราม ชมความงามขององค์ พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน ที่ว่ากันว่าใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ พระนอนที่วัดนี้สร้างในอาคารสีขาวแบบเปิดโล่งให้เห็นองค์พระโดดเด่น สอดแทรกด้วยประติมากรรมที่งดงามและด้วยศิลปะร่วมสมัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.ท่าหลวง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดเขารูปช้าง ตั้งอยู่บนยอดเขาเมื่อเริ่มเข้ามาใกล้จะเห็นเจดีย์ทรงลังกาสีขาว ตั้งอยู่บนหินที่เรียงซ้อนกันมาแต่ไกล มาถึงตัววัดด้านล่างจากนั้นขับรถขึ้นไปนิดเดียวจะถึงจุดจอดรถจะอยู่ด้านหน้ามณฑปจตุรมุข โบราณสถานที่สำคัญของวัด ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทสำริด และมีภาพเขียนฝาผนังเรื่อง ไตรภูมิพระร่วง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ เป็นทั้งสถานที่เที่ยวเชิงอนุรักษ์และสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของประธานโฮจิมินห์ บุคคลตัวอย่างของโลกขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ต้องไม่ลืมแวะชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ บึงสีไฟ เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ไฮไลท์เด็ดอยู่ที่รูปปั้น พญาชาละวัน น้ำหนักประมาณ 600 ตัน วัดจากปากถึงหางยาว 35 เมตร ภายในตัวพญาชาละวัน เป็นห้องประชุมขนาด 25 – 30 ที่นั่ง ซึ่งใกล้ๆ กันนั้นยังมีรูปปั้นต่างๆ จากตำนานเรื่องไกรทองอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3พิจิตร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. นำท่านชม เสน่ห์เรือนโบราณ ย่านเก่าวังกรด เดิมชื่อ วังกลม และเปลี่ยนเป็น วังกรด ตามชื่อสถานีรถไฟ บรรยากาศสถานที่เที่ยวแห่งนี้เต็มไปด้วยกลิ่นไอความคลาสสิคของบ้านเรือนห้องแถวไม้อายุกว่า 100 ปี ที่ยังคงวิถีชนบทคนไทยทั้งเชื้อสายจีนและคนไทยท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ประทับช้าง เป็นโบราณสถานเก่าแก่ขนาดใหญ่ ภายในประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆ อาทิ พระปรางค์, เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง, ศาลาทราย, เจดีย์ทราย เป็นต้น โดยมีพระอุโบสถเป็นประธานของวัด ภายในพระอุโบสถมีฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปปั้น หลวงพ่อโต เป็นพุทธรูปแสดงปางมารวิชัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านซื้อของฝาก ก่อนเดินทางสู่ จุดหมายเดิม พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่