02-8642157-9     @fwtgroup

พังงา-หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 2 คืน

0
★★ แนะนำ
ราคาเริ่มต้น6,700 บาท
ราคา/ท่าน
★★ แนะนำ
ราคาเริ่มต้น6,700 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

393
รายละเอียด

โบกมือลาชีวิตวุ่นๆ ไปติดเกาะกันดีกว่า

ดำน้ำ อาบแดด ซัมเมอร์นี้ ดีเว่อร์!

ว้าวไปกับหมู่เกาะสุรินทร์ติด 1 ใน 10 ที่สวยที่สุดในโลก

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – พังงา

20.00 น. พร้อมกัน ณ จุดหมาย มัคคุเทศก์ต้อนรับและดูแลสัมภาระ ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศวีไอพี
20.30 น. เดินทางสู่ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

วันที่ 2พังงา

เช้า ตื่นเช้ารับอรุณ ล้างหน้าล้างตา พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
น้ำตกวังเคียงคู่ เล่นกิจกรรมล่องแพ ตามเส้นทางน้ำตื้น น้ำลึกและเกาะแก่งที่เป็นโขดหิน ร่มรื่มด้วยต้นไม้ทั้งสองฝั่งริมธาร และนกชนิดต่าง ประมาณ 4 กิโล
วัดเทสก์ธรรมนาวา ไฮไลท์ของวัดนี้คือโบสท์ไม้สักแกะสลักทั้งหลังอยู่ติดริมทะเลสวยงามมาก และเป็นวัดหนึ่งเดียวของภาคใต้ที่อยู่ติดริมทะเล แค่เปิดหน้าต่างก็เจอวิวทะเลสวยๆ
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)
เสม็ดนางชีบูติด จุดเช็คอินที่ใหม่ของพังงา ที่สามารถชมวิวภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ของอ่างพังงา ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวิวหมื่นล้านชมความสวยงามของเมืองแห่งป่าเกาะ กุ้ยหลินเมืองไทย(ค่าทัวร์ไม่รวมเครื่องดื่ม)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3พังงา-หมู่เกาะสุรินทร์

เช้า ตื่นเช้ารับอรุณ สูดกลิ่นไอทะเลอันบริสุทธิ์ พร้อมรับประทานอาหารเช้า
07.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ
08.00 น. อุทยานฯหมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ครบครัน ดำน้ำจุดแรกที่เรียกว่า อ่าวนีโม่ ถือเป็นอ่าวเอกลักษณ์ ของหมู่เกาะสุรินทร์ ดูผิวน้ำชมปะการังที่สวยงาม
หมู่บ้านมอแกน ชมวีถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอแกน และบ้านช่องที่มีทั้งแบบใหม่ และแบบเก่า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
อ่าวแม่ยาย ซึ่งเป็นอ่าวที่ยังคงความสมบูรณ์เป็นแนวก้าว ของปะการังหลากชนิด และฝูงปลานานชนิด
อ่าวเต่า อ่าวที่ความสมบูรณ์ของแนวปะการังและกัลปังหา สัตว์ที่พบเห็นอยู่ในบริเวณนี้ คือ เต่ากระ
15.00 น. เดินทางกลับจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4พังงา – กรุงเทพฯ

เช้า ตื่นเช้ารับอรุณ สูดกลิ่นไอทะเลอันบริสุทธิ์ พร้อมรับประทานอาหารเช้า
สะพานเหล็กบุญสูง สะพานข้ามแม่น้ำตะกั่วป่าที่สร้างจากเหล็กเรือขุดแร่ในสมัยก่อน เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองแห่งแร่ที่ตะกั่วป่า
แวะซื้อของฝาก ของดีของเด่นพังงา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)
ส่งคณะ ณ จุดหมายเดิม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 6,700.00  บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,200.00 บาท

 

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 และค่าน้ำมัน ตามเส้นทางที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด