02-8642157-9     @fwtgroup

PEK02_SS_ปักกิ่งสังขยาฟักทอง

0
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น26,999 ฿
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น26,999 ฿

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

111
รายละเอียด

ปักกิ่งสังขยาฟักทอง

อู่ไถซาน ต้าถง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

โดยสายการบิน Air China (CA)

กำหนดเดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 2562

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จำนวน 150 หยวน/คนตลอดการเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน AIR CHINA (CA)
โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง

วันที่ 2ปักกิ่ง - อู่ไถซาน - วัดเสี่ยนทง - วัดผู่ซาติ่ง - วัดถ่าเอี้ยน - วัดซูเซี่ยง - วัดอู่เหยเมี่ยว

01.05 น. เหินฟ้าสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA980 (01.05-06.30 หรือ 01.00-06.20)
06.30 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วยอาหารชุด KFC
นำท่านเดินทางสู่ อู่ไถซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เป็น 1 ใน 4 พุทธคีรีของจีนเช่นเดียวกันกับ เขาง้อไบ้ (เอ๋อเหมยซาน), ผู่โถวซาน, จิ่วหัวซาน เขาอู่ไถซานเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของพระมหาโพธิสัตว์มัญชุศรี ต่อมาสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นปูชนียสถาน 1 ใน 4 สุดยอดของจีน วัดบนเขาแห่งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ วัดเขียวและวัดเหลือง วัดเขียวสำหรับพระภิกษุสงฆ์พำนัก ส่วนวัดเหลือง (วัดลามะศาสนาพุทธทิเบต) สำหรับพระลามะพำนัก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชม วัดเสี่ยนทง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด เก่าแก่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดของอู่ไถซาน เป็น 1 ใน 5 วิหารทางศาสนานิกายฌานชื่อดัง โดยทั่วไปมักจะเรียกว่า “จู่ซื่อ” (วิหารบรรพบุรุษ) ผู้ที่เดินทางมาสักการะบูชาต้องเข้าวิหารแห่งนี้เป็นอันดับแรก ภายในวัดมีพระพุทธรูปปางต่างๆให้ท่านได้สักการะบูชา นอกจากนั้นยังมีระฆังที่ใหญ่ที่สุด มีน้ำหนักถึง 9,999 กิโลกรัม ระฆังใบนี้มีจุดสนใจมากอยู่ที่ความกังวานของเสียง เชิญท่านขอพรเสริมบารมีเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง จากนั้นนำท่านไหว้พระที่ วัดผู่ซาติ่ง เป็น 1 ใน 5 สุดยอดวิหารบนเขาอู่ไถซาน เล่าลือกันว่า วิหารแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระมหาโพธิสัตว์มัญชุศรี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วิหารพระมัญชุศรี พระมหากษัตริย์คังซีและเฉียนหลง ทั้งสองพระองค์แห่งราชวงศ์ชิง เคยเสด็จไปสักการบูชาเขาอู่ไถซานหลายครั้งหลายครา และทุกครั้งที่เสด็จถึงก็จะประทับที่วิหารผู่ซาติ่ง จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดถ่าเอี้ยน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของอู่ไถซาน ภายในจะมีองค์เจดีย์ขาวขนาดใหญ่ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุรอยพระพุทธบาทของอู่เหอเมี่ยว จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดซูเซี่ยง ซึ่งสร้างขึ้นมาในสมัยราชวงศ์ตงจิ้นในสมัยราชวงศ์ถัง ภายในวัดมีรูปปั้นของพระโพธิหวูนซูสูง 9.87 เมตรเป็นองค์ที่สูงที่สุดอยู่ในอู่ไถซาน แล้วนำท่านชม วัดอู่เหยเมี่ยว เล่ากันว่ามีมังกร 5 ตัวได้ต่อสู้กับพระโพธิสัตว์หวูนซูเพื่อแย่งก้อนหินเย็นกลับคืนไป แต่สู้ไม่ได้จึงถูกพระโพธิสัตว์หวูนซูสั่งให้ไปเฝ้าภูเขา 5 ลูกอยู่ในอู่ไถซาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…อาหารเจอู่ไถซาน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HUAHUI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว *****

วันที่ 3อู่ไถซาน - วัดเสวียนคง - ต้าถง - วัดถ้ำหยุนกั่ง (รวมรถแบตเตอรี่) - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณต้าถง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดเสวียนคง (วิหารแขวน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ตั้งอยู่เชิงเขาเหิงซานซึ่ง เป็น 1 ใน 5 เขาที่มีชื่อเสียงของจีน วัดแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี โดยถูกสร้างให้ตั้งอยู่ขนาบริมผาของเขา สืบเนื่องจากสมัยก่อนนั้น บริเวณแถบนี้จะมีน้ำท่วมสูงมาก ซึ่งทำให้ไม่สามารถสร้างวัดบนที่ราบได้ จึงเป็นเหตุให้ก่อเกิดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ได้รับการยอมรับจากหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็น “วัดแขวนริมผา” ที่สวยงามแห่งหนึ่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าถง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลซานซี อันเนื่องจากมีทรัพยากรถ่านหินมหาศาล (โดยมีปริมาณถึง 1 ใน 3 ของประเทศจีน) อีกทั้งยังเป็นที่มาของชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เมืองถ่านหิน” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำหยุนกั่ง (รวมรถแบตเตอรี่)ชมถ้ำพุทธศิลป์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองต้าถงไปทางทิศตะวันตกประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นสถานที่ 1 ใน 3 ของถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของจีน ได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก (UNESCO) ปีพ.ศ. 2544 ในอดีตนับตั้งแต่ภิกษุผู้ใหญ่ ถันเยี่ยนเฟิ่ง ได้ดำริให้มีการขุดเจาะ ถ้ำผาที่เชิงเขาอู่โจวซาน ถ้ำผาหยุนกั่งก็ได้เปล่งพลังศรัทธาแห่งบวรพุทธศาสนามายาวนานถึง 1,500 กว่าปีแล้ว ถ้ำผาหยุนกั่งใช้เวลาในการดำเนินการขุดเจาะถ้ำ และช่องเขาทั้งที่ปรากฏเป็นคูหาใหญ่และเล็กรวมทั้งสิ้นเกือบ 50 ปี ใช้แรงงาน 40,000 กว่าคน ในจำนวนนี้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศศรีลังกาเดินทางมาร่วมในการรังสรรค์ผลงานครั้งประวัติศาสตร์ เป็นสุดยอดของงานศิลปะรูปสลักหินของจีนแห่งยุคศตวรรษที่ 5 ประติมากรรมรูปสลักนูนที่ถ้ำผาหยุนกั่งเกิดขึ้นจากการเจาะสกัดหินบนผนังเขา มีความยาวจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกราว 1 กิโลเมตร ประกอบด้วยถ้ำผาใหญ่ 53 คูหา และช่องเขาใหญ่น้อย ซึ่งเป็นแท่นบูชาพระพุทธรูปที่สำคัญ 254 แท่น รูปสลักนูนที่ปรากฏอยู่ทั้งภายในและภายนอกมากกว่า 51,000 ชิ้น รูปสลักขนาดใหญ่สุดสูงถึง 17 เมตร เล็กสุดสูง 2 เซนติเมตรเท่านั้น รูปสลักพระโพธิสัตว์ ยักษ์ และนางฟ้าอ่อนช้อยมีชีวิตชีวา จากนั้นนำท่าน ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณต้าถง เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในสมัยราชวงศ์หมิง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…สุกี้ต้าถง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก YANBEI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4ต้าถง - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ร้านหยก - ถ่ายรูปด้านนอกหอคอย Olympic Tower(ไม่ได้ขึ้นบนหอคอย)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชม กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ์จิ๋นซี มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี จากนั้นนำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าตัวเมืองปักกิ่ง ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอก หอคอย Olympic Tower (ไม่ได้ขึ้นบนหอคอย) โดยหอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของปักกิ่ง สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับมหกรรมโอลิมปิก ปี 2008 แต่ได้ทำการเปิดให้เข้าชมในปี 2014 เป็นหนึ่งในผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัลการออกแบบประจำชาติ ด้วยความสูง 258 เมตร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5ร้านยางพารา - ตลาดหงเฉียว - ปักกิ่ง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อมาฝากคนทางบ้าน จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดหงเฉียว ที่นี่เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่เกี่ยวกับมุกที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อฝากคนทางบ้าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
19.45 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA979 ( 19.45-23.45 หรือ 19.35-23.40)
23.45 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ***)

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ ท่านละ 26,999
เด็กอายุ 2-18 ปี พักกับผู้ใหญ่ 26,999
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,500
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 16,999

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 26 พ.ย.61 เป็นเงิน 5,820 บาท
 • ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทำการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 • **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!! ต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
 • กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่าน / ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าทัวร์ชาวต่างชาติ เก็บเพิ่ม 700 หยวน/ท่าน/ทริป
เงื่อนไข

เงื่อนไขการทำการจอง และชำระเงิน

 1. ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จำนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
 3. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 21 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การยกเลิกการเดินทาง

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท
  แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง

 • คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 • ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านบัวหิมะ, ร้านหยก, ร้านผีซิว ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านปฏิเสธที่จะไม่เข้าร้านดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วันที่ไม่เข้าร้าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด