02-8642157-9     @fwtgroup

ปราจีนบุรี นครนายก 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

148
รายละเอียด

ปราจีนบุรี นครนายก

เที่ยวสุขใจ 3 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – ปราจีนบุรี

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านด้านสัมภาระเดินทาง
08.00 น. คณะเดินทางถึง จังหวัดปราจีนบุรี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) จังหวัดเล็กๆที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วัฒนธรรมประเพณีรวมถึงกิจกรรมท้าทายสุดมันส์ เช่น ล่องแก่ง เป็นต้น นำท่านเดินทางสู่ บ้านเล่าเรื่อง เมืองสมุนไพร ปราจีนบุรี บ้านแห่งการเรียนรู้ ครบเครื่องเรื่องสมุนไพรของชาวปราจีนบุรี บรรยากาศที่นี่ดีมาก มุมถ่ายรูปสวยๆมากมาย ที่นี่จะมีจุดเด่นในเรื่องนำสมุนไพรมาทำอาหาร เครื่องดื่ม ซึ่งแปลกๆใหม่ๆไม่เหมือนใคร นำท่านนมัสการ วัดแก้วพิจิตร วัดเก่าแก่สร้างขึ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยเศรษฐีชาวปราจีนบุรี ต่อมาเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้สร้างและบูรณะวัดแห่งนี้ และยังมีโบสสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม 4 ชาติ แห่งเดียวในประเทศไทย นมัสการ พระรัตนสุวรรณ (พระทองคำ) และขอพรหลวงพ่ออภัย (ปางอภัยทาน) พระพุทธรูปหนึ่งเดียวในโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตั้งอยู่ภายในอาคารสถาปัตยกรรมแบบบาโรกอันงดงามทรงเสน่ห์ โดยเป็นศูนย์รวมตำรับตำราความรู้ทางการแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย และการแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย และเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตพื้นถิ่นอีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน แหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ท่ามกลางขุนเขาของอุทยานแห่งชาติทับลาน อบอวลไปด้วยบรรยากาศโรแมนติก โดยสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง ได้แรงบันดาลใจมาจาก เมืองเวโรน่า (Verona) ประเทศอิตาลี โรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนสไตล์อิตาลี ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งรัก อาณาจักรแห่งการพักผ่อน”

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2ปราจีนบุรี – นครนายก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ แก่งหินเพิง อยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไฮไลท์ไม่ควรพลาดคือกิจกรรมล่องแก่งหินเพิงตลอดช่วงฤดูฝนของทุกปี เดือนกรกฎาคม-ตุลาคมซึ่งนักท่องเที่ยวต้องจับกลุ่มกันพายเรือยาง ล่องไปตามลำน้ำใสใหญ่ ฟันฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวกราก ผ่านแก่งหินสำคัญรวม 7 แก่ง คือ แก่งหินเพิง , แก่งผักหนามล้อม , แก่งวังบอน แก่งลูกเสือ แก่งวังยาว แก่งวังไทร และแก่งงูเห่า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมหมู่บ้าน ภูกะเหรี่ยง แหล่งท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ อิงหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีสะพานไม้ทอดยาว กลางทุ่งนา เดินชมธรรมชาติ ไปใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ให้เพลินๆ จากนั้นนำท่านสักการะ พุทธอุทยานมาฆบูชา สถานที่สำคัญทางศาสนา ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ พร้องด้วยองค์พระพุทธรูป 1,250 องค์ เป็นตัวแทนพุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาล

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3นครนายก – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานพระพิฆเนศ เป็นที่ประดิษฐานเทวรูป พระพิฆเณศวรขนาดใหญ่ ภายในอุทยานพระพิฆเณศมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ 2 ปาง ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย จากนั้นนำท่านแวะสักการะ วัดหลวงพ่อปากแดง แวะซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ระหว่างทางนำท่านแวะชมความสวยงามของธรรมชาติ อุโมงค์ไม้ไผ่ ที่ วัดจุฬาภรณ์วนารามเดินชมธรรมชาติ กราบไหว้พระขอพร และถ่ายรูปเก๋ๆ เป็นที่ระลึก
17.00 น. คณะเดินทางถึง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่