02-8642157-9     @fwtgroup

บุรีรัมย์ สุรินทร์ 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

372
รายละเอียด

หลงเสน่ห์อีสานใต้ บุรีรัมย์ – สุรินทร์

ตะลุยเมืองช้าง ชมปราสาทหินเก่าแก่

ตระการตากับสนามฟุตบอลในระดับฟีฟ่าแห่งเดียวในโลก

“สนามฟุตบอลไอโมบายสเตเดียม”

3 วัน 2 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1บุรีรัมย์

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินบุรีรัมย์ พบเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ที่นี่เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ยังคงปรากฏร่องรอยปากปล่องให้เห็นอย่างชัดเจนมีโบราณสถานกู่เขากระโดง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรองพระพุทธบาทจำลอง และมีพระสุภัทรบพิตร พระพุทธรูปคู่เมืองบุรีรัมย์ซึ่งอยู่บนยอดเขาไว้กราบไหว้สักการะบูชาอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลไอโมบายสเตเดียม สนามฟุตบอลของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกหลายสมัย เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนบุรีรัมย์ ผ่านมาตรฐานระดับเวิลด์คลาสจาก FIFA อีกทั้งกินเนสบุ๊คยังได้บันทึกไว้ว่าเป็นสนามฟุตบอลในระดับฟีฟ่าแห่งเดียวในโลกที่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดในโลกคือ 265 วัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง ปราสาทหินพนมรุ้งนี้สร้างด้วย ศิลาแลงและหินทรายสีชมพู มีการออกแบบผังปราสาทตามความเชื่อที่สอดคล้องกับลักษณภูมิประเทศ แต่ละส่วนของปราสาทมีการประดับและแกะสลักลวดลายเป็นรูปเทพเจ้าและเรื่องราวทางศาสนาอย่างวิจิตรงามตา สำหรับไฮไลท์ของที่นี่คือ ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางอยู่บนเหนือกรอบประตูวิหารด้านหน้าซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2บุรีรัมย์ – สุรินทร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เพลา เพลิน สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งของบุรีรัมย์ มีพื้นที่มากกว่า 300 ไร่ ที่นี่แบ่งออกเป็นลานกิจกรรม แหล่งการเรียนรู้ ห้องพัก และอุทยานไม้ดอก ซึ่งมีโรงเรือนแสดงพันธุ์ไม้ 7 หลัง และได้รับการออกแบบให้มีบรรยากาศและสไตล์ที่แตกต่างกันไป

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยถือกำเนิดขึ้นเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างตามวิถีชาวกูย และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างช้างกับชาวกูยที่แน่นแฟ้นมาตั้งแต่อดีตกาล โดยการเลี้ยงช้างของชาวบ้านตากลางจะไม่เหมือนการเลี้ยงช้างของที่อื่นที่จะเลี้ยงไว้สำหรับใช้งาน แต่ที่บ้านตากลางจะเลี้ยงช้างไว้เป็นเพื่อนและนอนชายคาเดียวกัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3สุรินทร์ – บุรีรัมย์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดการค้าช่องจอม ซึ่งเป็นจุดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวไทยและชาวกัมพูชา สำหรับประเภทสินค้าจะมีทั้งสินค้าสิ่งประดิษฐ์จากไม้ อาทิ ม้านั่ง หัตถกรรมไม้ เสื่อสาน ตะกร้าสานต่างๆ เครื่องโลหะ เครื่องทองเหลือง ฯลฯ อีกทั้งราคายังถูกอีกด้วย จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ ปราสาท ตาเมือน แบ่งออกเป็นปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือนโต๊ด และปราสาทตาเมือน โดยปราสาทตาเมือนธมเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดอุทยานประวัติศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นโบราณสถานของ จ.สุรินทร์ ที่มีความสวยงามและประทับใจสุดๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านแวะซื้อ กุ้งจ่อม ของฝากสุดอร่อยจาก อ.ประโคนชัย ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาการถนอมอาหารของยุคก่อนผ่านการดองหรือการจ่อม และกุ้งจ่อมที่ อ.ประโคนชัย ก็เป็นกุ้งจ่อมรสชาติดี และได้รับเลือกให้เป็นสินค้า OTOP ประจำจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย
xx.xx น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินบุรีรัมย์ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่