02-8642157-9     @fwtgroup

น่าน-แพร่ 5 วัน 2 คืน

0
★★ แนะนำ
ราคาเริ่มต้น5,900 บาท
ราคา/ท่าน
★★ แนะนำ
ราคาเริ่มต้น5,900 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

385
รายละเอียด

“แพร่-น่าน”  2 เมืองต้องห้ามพลาดที่เต็มไปด้วยมนต์สเน่ห์

5 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

8 ท่านออกเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – น่าน

17.00 น. พร้อมกัน ณ จุดหมาย มัคคุเทศก์ต้อนรับและดูแลสัมภาระ ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศวีไอพี
18.00 น. เดินทางสู่ จ.น่าน

วันที่ 2ดอยเสมอดาว - ผาชู้ - เสาดินนาน้อย - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - งาช้างดำ

05.00 น. ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุดได้แก่
ดอยเสมอดาว สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล เห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่าน
จุดชมวิว ผาชู้ ทะเลหมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น้ำน่าน งดงามมาก
รับประทานอาหารเช้า ณ อุทยานฯ
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสายธงชาติที่ยาวที่สุดในโลก
เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม ซึ่งเป็นประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเป็นเนินดินที่ถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา
นมัสการพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเฮือนฮอม ชิมอาหารพื้นเมือง ข้าวซอย ขนมจีน
บ่าย ชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม ของวิหารจตุรทิศ ภายใน วัดภูมินทร์ Unseen In Thailand และนมัสการพระประธานจตุรทิศเพื่อความเป็นสิริมงคล
ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน ชม งาช้างดำ สัญลักษณ์แห่งเมืองน่าน
นมัสการวัดพระธาตุช้างค้ำ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ………………………. อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3ดอยภูคา ชมพูภูคา เส้นทางสายโรแมนติก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
ชม ต้นชมพูภูคา ที่มีเป็นพันธุ์ไม้หายาก และมีที่นี่แห่งเดียว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย เที่ยวชม บ้านร้องแง ณ แหล่งอุดมสมบูรณ์ มีต้นมะแงขึ้นอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ เดินทางสู่ อ.เชียงกลาง ชมสถาปัตยกรรมไทลื้อที่ วัดหนองแดง พร้อมจัดพิธีสืบชะตาแบบชาวล้านนาให้กับสมาชิกโดยเจ้าอาวาสวัดหนองแดง
ชม ต้นดิกเดียม ที่ วัดปรางค์ และนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทยลื้ออีกหนึ่งจุดที่ บ้านหนองบัว
ชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา
ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าหัตถกรรมจากเมืองน่าน ผ้าทอ เครื่องเงินเมืองน่าน และนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเย็นเมืองน่าน
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ………………………. อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4แพะเมืองผี พระธาตุช่อแฮ พระพุทธชินราช – กรุงเทพฯ

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเช้า ของจังหวัดน่านซึ่งคล้ายกับเมืองหลวงพระบาง โดยส่วนมากแล้วจะเป็นแม่ค้าชาวบ้านที่เก็บผักปลอดสารพิษมาขาย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ จ.แพร่ เที่ยวชมแพะเมืองผี ชมปฎิมากรรมธรรมชาติของเสาดิน นมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะจังหวัดพิษณุโลก
นำท่านนมัสการ พระพุทธชินราช เพื่อเป็นสิริมงคล
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)
แวะซื้อของฝากพวก แหนม หมูยอ ระหว่างทาง

วันที่ 5กรุงเทพฯ

05.00 น. คณะเดินทางถึงโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,900.00  บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1200.00 บาท

 

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 และค่าน้ำมัน ตามเส้นทางที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด