02-8642157-9     @fwtgroup

น่าน หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

0
ท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน
ท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

179
รายละเอียด

ทัวร์น่าน หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

พลาดไม่ได้กับ เส้นทางใหม่  ถนนแอ่วลาว

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1น่าน – หลวงพระบาง

………… น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินน่าน พบเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านด้านสัมภาระเดินทาง
เช้า นำท่านเดินทางสู่ ด่านห้วยโกร๋น จังหวัดน่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) นำท่านผ่านพิธีการข้ามแดนไทย สู่ตม. ด่านน้ำเงินประเทศลาว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยใช้เส้นทางตัดใหม่ล่าสุด ผ่านเมืองหงสา เมืองจอมเพชร เมืองเชียงแมน หลวงพระบาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางต่อไปยัง เมืองหลวงพระบาง นำท่านชม น้ำตกตาดกวางสี ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม. ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ำตก ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงราว 70-80 เมตร ถือเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส อิสระให้ท่านได้ดื่มดำกับธรรมชาติ เล่นน้ำ

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหลวงพระบาง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2หลวงพระบาง

05.30 น. เชิญท่านร่วม ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูปซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว นำท่านชมหอพระบางเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54กิโลกรัม เป็นทองคำ 90เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนำท่านชม วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งเม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิ ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้งต่ำ ซ้อนกันอยู่สามชั้น มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1-7ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรูปป่างห้ามสมุทรในอูปมูง ด้านข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่าน ผนังสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาจากวัดร้างต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำเดินทางไปยัง หมู่บ้านซ่างไห เพื่อลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่ง แม่น้ำโขงถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบน มีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสีเจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว ดอกไม้ประจำชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์พระธาตุ เป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐาน สี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดงวิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3หลวงพระบาง – น่าน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางลงแพขนาดยนต์ เพื่อข้ามแม่น้ำโขงสู่ เมืองเชียงแมน เพื่อเดินทางต่อไปยัง ด่านห้วยโกร๋น (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.)

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางออกจากด่านห้วยโกร๋น เพื่อมุ่งหน้าสู่ จังหวัดน่าน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม)
17.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่