02-8642157-9     @fwtgroup

นครศรีฯ ขอหวย ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ 3 วัน 1 คืน

0
3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น2,999 บาท
ราคา/ท่าน
3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น2,999 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

247
รายละเอียด

ตามล่า หาเลขเด็ด จากไอ้ไข่ วัดเจดีย์ สัจจะวาจา ศรัทธาบารมี

ไอ้ไข่วัดเจดีย์ ขอได้ไหว้รับ มาถูกหวย และร่ำรวยไปด้วยกัน

3 วัน 1 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง 21-23 สิงหาคม / 11-13 กันยายน / 23-25 ตุลาคม 2563

 

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช

20.00 น. พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่านในเรื่องสัมภาระการเดินทาง บริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกาย ก่อนการเดินทาง และมัคคุเทศก์คอยให้คําแนะนํามาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง (พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และเช็คอุณหภูมิพนักงานคนขับรถก่อนการเดินทาง )
20.30 น. ออกเดินทางสู่ นครศรีธรรมราช มัคคุเทศก์ให้ข้อมูลการเดินทาง พร้อมคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดทางภาคใต้ ที่ใหญ่มาเป็นที่ 2 รองจากจังหวัด สุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัด กรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 780 กิโลเมตร/ 12 ชม.

วันที่ 2นครศรีธรรมราช

07.00 น. คณะเดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทานอาหารเช้าขึ้นชื่อเมืองคอน โจ๊กหมู และติ่มซำ (มื้อที่ 1)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ หวยเด็ด เลขดัง และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ หรือทำยอดขายให้ ได้ตามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเขาขุนพนม ตามประวัติเชื่อกันว่า เขาขุนพนม เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายหลังจากสิ้น รัชกาลของพระองค์ มีผู้สันนิษฐานว่าพระเจ้าตากสินทรงมิได้ถูกประหารชีวิต อย่างที่พงศาวดารกล่าวอ้าง แต่ ได้ทรงสับเปลี่ยนพระองค์กับพระญาติหรือทหารคนสนิท แล้วเสด็จมายังนครศรีธรรมราช จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ห้ามพลาด “ขนมจีนเมืองคอน” กับน้ำยา 4 ชนิด
(มื้อที่ 2 )

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กราบสักการะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้น เชิญชมและเลือกซื้อขนมลากรอบ ตัวละครหนังตะลุง เครื่องถม สามกษัตริย์ เครื่องเงินและเครื่องทองเหลือง และชิมมังคุดคัด ของอร่อยเมืองนครฯ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง หมู่บ้านคีรีวง 20 กม./30 นาที ธรรมชาติที่แสนสงบ ท่ามกลางขุนเขาโอบล้อม สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่ายและน่าค้นหา เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง เดิมชุมชนนี้มีชื่อว่า “บ้านขุนน้ำ” เพราะตั้งอยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวง ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ “บ้านคีรีวง” หมายถึง หมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในวงล้อมของภูเขา เสน่ห์ของบ้านคีรีวง นั่นคือความสงบและความเงียบ การสัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบท อิ่มไปกับบรรยากาศหมู่บ้านกลางหุบเขา ฟังเสียงน้ำไหล ผ่านแก่งหินต่าง ๆ ไหลรวมเป็นแม่น้ำสายเล็ก ๆ ผ่านกลางหมู่บ้าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรมชฎา@นคร หรือเทียบเท่า

วันที่ 3นครศรีธรรมราช – สุราษฏร์ธานี – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 4)
นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี (140 กม./ 2.30 ชม.)
จากนั้นนำท่านสักการะ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ขาดไม่ได้เมื่อได้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ไฮไลต์เด็ดของวัดพระบรมธาตุไชยาฯ แห่งนี้ก็คือ พระพุทธรูปที่สลักเสลาขึ้นจากศิลาทรายสีแดงที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของฝีมือช่างไชยาในสมัยนั้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)
บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ (670 กม./10 ชม.) แวะซื้อของฝาก ตามทางขากลับ ไม่ว่าจะเป็น ขนม อาหารทะเลตากแห้ง ผลไม้ต่างๆ เป็นต้น
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)
22.00 น. คณะเดินทางถึง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

ทัวร์ไอ้ไข่ แห่งวัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

3 วัน 1 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง 21-23 สิงหาคม / 11-13 กันยายน / 23-25 ตุลาคม 2563

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 2,999.00 บาท
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน ห้องพัดลม กรณีพักเดี่ยวหรือห้องแอร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่ามัคคุเทศก์ เดินทางพร้อมคณะ 1 ท่าน
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.00 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ ซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการ
  • ค่าทิปคนขับรถและพนักงานยกกระเป๋า

*** กำหนดการ และเวลาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง ***

จองทัวร์ หรือสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร.  02 864 2157-9
มือถือ 081 175 6677, 089 110 9613