02-8642157-9     @fwtgroup

นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี 4 วัน 2 คืน

0
★★ แนะนำ
ราคาเริ่มต้น5,222 บาท
ราคา/ท่าน
★★ แนะนำ
ราคาเริ่มต้น5,222 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

388
รายละเอียด

#ชีพจรลง South #หนุกหนาน สราญ @นคร

 นครศรีธรรมราช สิชล ขนอม คีรีวง

4 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

8 ท่านออกเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช

18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย กรุงเทพฯ นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ VIP
ออกเดินทางสู่ จ.นครศรีธรรมราช (795 กม./ 11.30 ชม.)

วันที่ 2นครศรีธรรมราช

07.00 น. ร้านโกปี๊ กาแฟชื่อดังแห่งเมืองคอน (ค่าเครื่องดื่มไม่ได้รวมในรายการ)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
วัดธาตุน้อย สักการะ พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ เทวดาเมืองคอน
หมู่บ้านคีรีวง แห่งลานสกา แหล่งโอโซนที่ดีที่สุดในประเทศ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
วัดพระมหาธาตุวรวิหาร ต้นกำเนิดองค์จตุคามรามเทพ พระธาตุไร้เงา
ศาลหลักเมืองนคร กราบไหว้เสริมสิริมงคล
กำแพงเมืองเก่านครศรีธรรมราช เช็คอินถ่ายภาพมุมสุดชิค
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
พักที่ ……………………………………. หรือเทียบเท่า

วันที่ 3นครศรีธรรมราช - สิชล – ขนอม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ อ.สิชล (60 กม./ 1 ชม.)
ตาพรานบุญ แห่งวัดยางใหญ่ ขอพรโชคลาภมีกินมีใช้
วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ร่ำลือแห่งความศักดิ์สิทธิ์ “ขอได้ไหว้รับ”
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ขนมจีนเส้นสด
บ่าย Moon Coffee & Roti คาเฟ่บนเขาพลายดำ พร้อมชมวิวทะเลสิชล (ค่าเครื่องดื่มไม่ได้รวมในรายการ)
สะพานไม้อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลเพื่อที่ท่าเรือขึ้นลงของชาวประมง
ขนอมแกรนด์แคนยอน ถ่ายรูปสุดชิคเช็คอิน ลานหินปูนและดินสีขาว
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)
พักที่ …………………………………… หรือเทียบเท่า

วันที่ 4ขนอม – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ล่องเรือหางยาว ชมปลาโลมาสีชมพู แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หินชั้นหรือพินพับผ้า อายุกว่า 260 ล้านปี
เกาะนุ้ยนอก จุดกำเนิดตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ออกเดินทางสู่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี (129 กม. / 2 ชม.)
พระบรมธาตุไชยา ศิลปะสมัยศรีวิชัย แวะซื้อของฝากขึ้นชื่อ ไข่เค็มไชยา
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (600 กม. / 8 ชม.)
23.30 น. คณะเดินทางถึง จุดนัดหมาย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,222.00  บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,500.00 บาท

 

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 และค่าน้ำมัน ตามเส้นทางที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด