02-8642157-9     @fwtgroup

นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

223
รายละเอียด

เที่ยวคีรีวง สัมผัสธรรมชาติกลางขุนเขา
ลงเรือล่องปากพนัง ไหว้พระ ฟังประวัติศาสตร์

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1นครศรีธรรมราช

………….. น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านด้านสัมภาระเดินทาง

เช้า นำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตของ ชุมชนคีรีวงค์ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพแห่งธรรมชาติท่ามกลางเทือกเขาป่าไม้ปั่นจักรยานชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์OTOP 5 ดาว ผ้ามัดย้อมสีธรรมช าติ ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว เป็นต้น นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณท์สถานแห่งชาติเมืองนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชม วัตถุโบราณ เครื่องใช้ ศิลปะ ที่ได้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ บอกเล่าเรื่องราวที่มาของเมืองนครศรีธรรมราช

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของจังหวัดและเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองพระบรมธาตเจดีย์เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าปัจจุบันจดทะเบียนโบราณสถานและนับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ จากนั้นเยี่ยมชม บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน แหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่สำคัญของประเทศ เป็นสถานที่จัดแสดงรูปหนังตะลุงโบราณที่มีอายุกว่า 100 ปี มีการแสดงในลักษณะสาธิต รวมถึงยังแบ่งพื้นที่ในพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2นครศรีธรรมราช

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านชม “ตลาด 100 ปี เมืองปากพนัง” เป็นตลาดเล็กๆ แต่เก่าแก่และมีประวัติยาวนานมานับร้อยปี ตัวตลาดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปากพนังทางทิศตะวันออก ซึ่งเต็มไปด้วยอาหารทะเล มีตั้งแต่ของสดจากทะเลทั้ง ปลา ปู กุ้ง หอย ผักพื้นเมือง ไปจนถึง กุ้งแห้ง กะปิ ขนมลา และผลไม้ชนิดต่างๆ นำท่าน ล่องเรือเยี่ยมชม อ่าวปากพนัง ชมโรงสีไฟ บ้านนกนางแอ่น สะดือทะเล แหลมตะลุมพุก การทำประมงพื้นบ้าน แนวป่าชายเลน รวมถึงบ้านเรือน ริมน้ำ วิถีชีวิตริมน้ำที่เรียบง่าย และสวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่อำเภอขนอม (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) สัมผัสธรรมชาติ สวนตาสรรค์ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เงียบสงบ เรียบง่าย แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ลงเล่นน้ำและส่วนพื้นที่นั่งให้ปลาตอดเท้า เหมาะจะเป็นที่พักผ่อนช่วงวันหยุด นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวเ นินเทวดา ชมวิวที่สามารถยืนชมวิวของทะเลสีฟ้าครามที่รายล้อมด้วยต้นไม้และทิวเขาแบบกว้างไกล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ สะพานไม้อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลเพื่อเป็นท่าเรือขึ้นลงของ ชาวประมง เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกับสะพานนี้อยู่บ่อย ๆ นำท่านไป ล่องเรือชมโลมาสีชมพู พร้อมไปนมัสการหลวงปู่ทวดที่เกาะนุ้ยนอก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความ เป็นเอกลักษณ์ของช่าง ศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์ จากนั้นนำท่านอิสระให้ช้อปปิ้งสินค้า ของฝาก ต่างๆมากมาย

18.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุราษฎร์ธานี

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่