02-8642157-9     @fwtgroup

อุดร สกลนคร นครพนม บึงกาฬ 4 วัน 3 คืน

0
4 วัน 3 คืน
4 วัน 3 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

285
รายละเอียด

ชมทะเลบัวแดง UNSEEN แห่งภาคอีสาน

พร้อมสักการะ พระธาตุประจำปีเกิด

ตื่นตากับหินสามวาฬ มีรูปร่างคล้ายปลาวาฬ พ่อ แม่ ลูก

            พร้อมลิ้มลองอาหารท้องถิ่นมากมาย

3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1อุดรธานี – สกลนคร

xx.xx น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินอุดรธานี พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กุมภวาปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบ้านเดียม จากนั้นนำท่านนั่ง เรือชมทะเลบัวแดง ชมความงดงามของเวิ้งน้ำอันกว้างไกล บนเนื้อที่ 20,000 กว่าไร่ ที่เต็มไปด้วยดอกบัวสายสีชมพูอมแดง บานสะพร่ังทั่วผืนน้ำรอบบึงหนองหาน ความ UNSEEN แห่งภาคอีสาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาดาลคำชะโนด กับ ตำนาน “พญานาค” มีเรื่องเล่าเกี่ยวข้องกับ “ผีจ้างหนัง” ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องราวที่ เกิดขึ้นจริงของทีมงานหนังเร่ที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้จ้างปริศนาเรื่องเล่ามากมายเกิดขึ้นที่ “ป่าคำชะโนด” บนเนื้อที่ราว 20 ไร่แห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง แหล่งโบราณคดีสำคัญแห่งหนึ่ง ที่ทำให้ท่านรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัตศาสตร์ ย้อนหลังกว่า 4,300 ปี ร่องรอยของมนุษย์ แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วใน หลายๆ ด้าน โดย ยูเนสโก ประกาศให้ “แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง” ของ ไทยให้เป็นแหล่งมรดกโลกขึ้นทะเบียนมรดกโลกปี พ.ศ. 2535 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดสกลนคร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านคำข่า สกลนครเมืองของทำมือ ชมการทอผ้าย้อมครามที่ ได้รับการสืบทอด จากคนเชื้อสายภูไท ได้อนุรักษ์ ดูแลรักษาสืบทอดภูมิ ปัญญาเอาไว้และมีการพัฒนาต่อยอดการทอผ้าย้อมครามผสมกับสีธรรมชาติ หลากหลายสี หลากหลายรูปแบบทำมือกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกันเลยทีเดียว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2สกลนคร – นครพนม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสักการะ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ศาสนสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนคร ยอดฉัตรเหนือองค์พระธาตุทำด้วยทองคำบริสุทธิ์หนัก 247 บาท ภายในมีรอยพระพุทธบาท 4 พระองค์ นับเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ดังคำกล่าวที่ว่า “จะมีครั้งไหนที่ได้อานิสงส์มากไปกว่าการได้มาบูชาพระธาตุที่สร้างครอบ รอยพระบาทแห่ง พระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุพนม ซึ่งเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ พระธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวม จิตใจของชาวนครพนมเท่านั้น ยังเป็นที่เคารพของชาวไทยภาคอื่นๆ และชาวลาวอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุเรณูนคร พระธาตุประจำคนเกิดวันจันทร์ โดยมีองค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มีขนาดเล็กกว่า สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2461 โดย พระอุปัชฌาย์อินภูมิโย สูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเป็ น โพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า และเครื่องกกุธภัณฑ์ ของพระยาและเจ้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดนครพนม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3นครพนม – บึงกาฬ

05.30 น. อิ่มบุญยามเช้ากับกิจกรรม ตักบาตรริมโขง เมืองนครพนม ชมบรรยากาศเช้า ณ ริมโขง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ ภายในมีอาคาร พิพิธภัณฑ์ มีอาคารจำลองบ้านเก่าของลุงโฮ จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านแบบ เดียวกับยุคที่ลุงโฮหรือ ประธานโฮจิมินห์ได้มาอาศัยอยู่ที่นี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุท่าอุเทน เชื่อกันว่าเป็ นพระธาตุประจำาคนที่เกิดวันศุกร์ ตาม ความเชื่อว่า ผู้ใดได้นมัสการ จะได้รับอนิสงค์ให้มีชีวิตรุ่งโรจน์ดุจดังพระอาทิตย์ขึ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ จากนั้นนำท่าน นั่งเรือชม หนองกุดทิง ตามคำกล่าวถึงหนองกุดทิงว่า มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีสัตว์น้ำกว่า 250 สายพันธุ์ พืชน้ำกว่า 200 ชนิด และ ปลาที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีที่ใดในโลกอีกกว่า 20 สายพันธุ์ ถือว่าเป็นแหล่งธรรมชาติที่ควรรักษาให้ดี หนองกุดทิงยังมีประโยชน์ในหลากหลายด้านทั้ง ด้าน การประมง, ด้านการปศุสัตว์ และด้านเกษตรกรรม กุดทิงถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ ชุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์ ลำดับที่ 12 ของประเทศไทย และลำดับที่ 1733 ของโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 4บึงกาฬ – อุดรธานี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หินสามวาฬ (Tree Rock Whale) หินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกเป็น 3 ก้อน มองไกลหรือมองจากภาพถ่ายทางอากาศ มีรูปร่างคล้ายปลาวาฬ พ่อ แม่ ลูก กำลังว่ายน้ำกันอย่างสนุกสนาน จึงเรียกกันว่า”หินสามวาฬ”เป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดด เด่น อยู่ด้านตะวันออกภูสิงห์ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า สามารถยืนชมทัศนียภาพ ของป่าภูวัว ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น้ำโขงและภูเขาเมืองปากกระดิ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร ภูทอก ภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอก มี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นักแสวงบุญและ นักท่องเที่ยวทั่วไป สามารถชมได้คือ ภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่าง ออกไป ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่น ของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้าง บรรไดเวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้าง นานถึง 5 ปีเต็ม นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี แวะซื้อของฝาก ณ ร้าน V.T.แหนมเนือง
xx.xx น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่