02-8642157-9     @fwtgroup

นครนายก 2 วัน 1 คืน

0
2 วัน 1 คืน
2 วัน 1 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

528
รายละเอียด

ออกเดินทางไปให้ธรรมชาติโอบกอดเรา กับ เมืองน่ารัก “นครนายก”
ที่พัก ใกล้กรุง ขอพรหลวงพ่อเฮงๆ รวยๆ
2 วัน 1 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล – นครนายก

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกาย
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดนครนายก นำท่านแวะถ่ายรูปและสักการะ พุทธสถานจีเต็กลิ้ม ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาไทย-จีน ไฮไลท์อยู่ที่เทพเจ้าแห่งโชคลาภ “องค์ไฉ่ซิ้งเอี๊ย” ในปางมหาเศรษฐีชัมภล เชื่อกันว่าผู้ที่ได้บูชาเทพเจ้าจะร่ำรวยอย่างมั่นคง นำท่านขอพรหลวงพ่อพันล้านพระพุทธรัตน์มณีศรีหทัยนเรศวร์ ณ วัดมณีวงศ์ ด้านล่างเป็นวิหารเซียน ซึ่งมีเซียมซีขนาดยักษ์ไว้ให้เสี่ยงทายทำนายดวงชะตา จากนั้นเดินทางสู่ เอเดนฟาร์ม คาเฟ่ร่มสุดเก๋ตกแต่งสไตล์ฟาร์ม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านสู่ ภูกะเหรี่ยง ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรและวัฒนธรรม เน้นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ รัชกาลที่ 9 อิสระให้ท่านร่วมทำกิจกรรมเชิงเกษตรได้ 1 รายการ อาทิ สีข้าวโบราณ ทำไข่เค็มสมุนไพร ปลูกต้นกล้า ป้อนอาหารสัตว์ (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศูนย์ภูกะเหรี่ยง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
อิสระให้ท่านได้เดินเลือกซื้อสิ้นค้า ตลาดเท่งเถิดเทิง – ไนท์วินเทจ (เปิดเฉพาะ ศุกร์ – อาทิตย์)
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก วังรีรีสอร์ท หรือ เทียบเท่า

วันที่ 2นครนายก – กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนคอนกรีตอัดบดยาวที่สุดในประเทศไทย จากนั้นนำท่านสักการะ หลวงพ่อปากแดง ณ วัดพราหมณี สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ ปัจจุบันมีอายุมากกว่า 100 ปี เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างด้วยโลหะสัมฤทธิ์ จีวรเป็นลายดอกพิกุล พระโอษฐ์ แย้มทาสีแดง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านแวะร้าน ขนมเปี๊ยะ แต้เลี่ยงฮั้ว ร้านเก่าแก่ต้นกำเนิดชาวจีน เน้นทำขนมสดใหม่ เปิดมากว่า 50 ปี จากนั้นนำท่านแวะถ่ายภาพที่ ซุ้มต้นไผ่ ด้านหน้าวัดจุฬาภรณ์วนาราม เป็นอุโมงค์ไผ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
18.00 น. คณะเดินทางถึงจุดหมายเดิมโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 35 ท่าน
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 2,000.00 บาท
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน กรณีพักเดี่ยว มีค่าใชจ่ายเพิ่เติม
  • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ: อาหารเชา้ ในโรงแรม 1 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารค่ำ 1 มื้อ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่ามัคคุเทศก์เดินทางพร้อมคณะ 1 ท่าน
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.00 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • ค่าทิปคนขับรถและพนักงานยกกระเป๋า

อัตราค่าบริการไม่รวม

  • ค่าใชจ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ ซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการ

*** กำหนดการ และเวลาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง ***

จองทัวร์ หรือสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร. 02 864 2157-9
มือถือ 081 175 6677, 089 110 9613