02-8642157-9     @fwtgroup

ตุรกี 10 วัน 7 คืน

0
Price
ราคาเริ่มต้น75,900 บาท
ราคา/ท่าน
Price
ราคาเริ่มต้น75,900 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

370
รายละเอียด

เที่ยวตุรกี 10 วัน 7 คืน

พิเศษ! เที่ยวแบบส่วนตัว 4 คน ออกเดินทาง

กำหนดเดินทาง วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สุวรรณภูมิ – อิสตันบูล (ตุรกี)

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
23.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 069
รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

วันที่ 2 อิสตันบูล - โบลู

05.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ
เช้า อิสระรับประทานอาหารภายในสนามบิน ทำกิจธุระพร้อมเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
กันตามอัธยาศัย
08.30 น. นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศ เข้าชมตัวเมืองเก่าอิสตันบูล ถ่ายรูปกับ ฮิปโปโดรม และมหาวิหาร เซนต์โซเฟีย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย เดินทางสู่ เมืองโบลู เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง อังการาซึ่ง และอิสตันบูล ชมอุทยาน Abant Nature Park & Abant Lake
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3 โบลู - อังการา - แคปปาโดเกีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม สุสานอตาเติร์ก (ATATURK MAUSOLEUM) หรือ อะนิตกาเบอร์ (ANITKABIR) อนุสรณ์สถานและสุสานของ มุสทาฟา เคมัล อาทาทืร์ค (Mustafa Kemal Atatürk ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย ชมทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz (Tuz Golu) ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของตุรกี เดินทางสู่แคปปาโดเกีย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 4แคปปาโดเกีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านที่สนใจนั่งบอลลูน กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เที่ยวชมเมือง (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี
นำท่านชม นครใต้ดิน (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซึ่งเป็นที่หลบซ่อนจากการรุกรานของข้าศึก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) นำท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ จากนั้นนำท่านเข้า ชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 5แคปปาโดเกีย - ปามุคคาเล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของประเทศตุรกี ชม “คาราวานสไลน์” ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทำด้วยหินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่นจัดเป็นครัว ห้องน้ำ และห้องนอน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย เดินทางสู่เมือง ปามุคคาเล (Pamukkale)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 6ปามุคคาเล - คุซาดาสึ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน้ำแร่ร้อนที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็นชั้นน้ำตก มีสีขาวคล้ายกับสร้างมาจากปุยฝ้าย ซึ่งน้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนำมาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านชม เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที่บำบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล จากนั้นออกเดินทางไปยัง เมืองคุซาดาสึ (Kusadasi) อันเป็นที่ตั้งของ เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษา ไว้เป็นอย่างดี ที่สุดเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองขึ้นที่นี่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 7คุซาดาสึ - ชานัคคาเล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย เดินทางสู่เมือง ชานัคคาเล ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป นับตั้งแต่สุลต่านอาห์เม็ดที่ 2 ได้สร้างป้อมปราการขึ้นที่นี่เมื่อปี 1452 เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 8ชานัคคาเล - ทรอย - อิสตันบูล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมเมือง ทรอย (Troy) ปัจจุบันกรุงทรอยตั้งอยู่ในเมืองชานัคคาเล ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง บริเวณกรุงทรอย มีการจัดแสดงแบบจำลองกรุงทรอย ให้เวลาท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย (Trojan Horse)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมืองสำคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 9อิสตันบูล - สุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้น ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันขึ้นชื่อของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย แวะช้อปปิ้งปิดท้ายกันที่ แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สร้างครั้งแรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี้กินเนื้อที่กว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ขายของสารพัด ตั้งแต่ทองหยอง เครื่องประดับ พรม เครื่องเงิน เครื่องหนัง กระเบื้อง เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินค้าหัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงตั้งราคาสินค้าเอาไว้ค่อนข้างสูง ควรต่อรองราคาให้มาก
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
20.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล

วันที่ 10สุวรรณภูมิ

01.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TK 068
15.25 น. คณะเดินทางถึงโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

TR01 เที่ยวตุรกี 10 วัน 7 คืน
พิเศษ! เที่ยวแบบส่วนตัว 4 คน ออกเดินทาง (เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564)

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
75,900.- / ท่าน 9,500.- บาท/ท่าน
เงื่อนไข

อัตราดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
  เส้นทาง สุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-สุวรรณภูมิ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ 8 ที่นั่งนำเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมคนขับ
 • ค่าบริการอาหารเช้าในโรงแรม อาหารกลางวันและอาหารค่ำ รวม 22 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

  อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี)
 • เดือน ต.ค. – ธ.ค. (กรณีที่ไม่ต้องกักตัว)
  ตามโครงการ มาตรการเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมีผลตรวจหาเชื้อ  โควิด – 19 เป็นลบ จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่นำร่องอื่นๆ เช่น ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สมุย, พัทยา และเชียงใหม่ โดยตรงผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องกักตัว
 • ค่าเข้าชมอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ขั้นตอนการซื้อทัวร์

ขั้นตอนที่ 1    ยืนยันการจอง โดยระบุชื่อ-สกุล ผู้เดินทาง โปรแกรมเดินทาง และวันที่ที่ต้องการเดินทาง พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง โดยการส่งอีเมล์ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ามัดจำ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าสำรองที่นั่งและค่าวีซ่า (กรณีเดินทางไปประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

ขั้นตอนที่ 2    กรณีที่ยังมีมาตรการกักตัวในประเทศไทย ทางบริษัทจะดำเนินการ ขอใบรับรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลับเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้งสถานที่กักตัวให้กระทรวงต่างประเทศ รวมถึง กองตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบ ผู้เดินทางเป็นผู้ชำระค่าที่พัก ASQ เอง

ขั้นตอนที่ 3    ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 29 วัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยกเลิกใน “ราชกิจจานุเบกษา” โดยมีใจความดังนี้

การยกเลิก

(1) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ

(2) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ

(3) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

                         ทั้งนี้ ขอหักค่าใช้จ่าย ต่าง  ๆ ที่ได้ชำระไปแล้ว อาทิเช่น ตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าที่พัก ฯลฯ

การท่องเที่ยววิถีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บริษัทฯ คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและสาธารณสุขเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และการเข้าเมืองแต่ละประเทศ ก่อนการเดินทาง เพื่อให้ท่านงท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สบายใจ ปลอดภัย และใส่ใจสังคม