02-8642157-9     @fwtgroup

ตามรอยพญานาค 7 ตำนานแห่งหนองคาย 4 วัน 2 คืน

0
4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น3,799 บาท
ราคา/ท่าน
4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น3,799 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

396
รายละเอียด

7 ที่เที่ยวตามรอยพญานาค
บนวิถีความเชื่อและความศรัทธา  หนองคาย – อุดรธานี

4 วัน 2 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

กำหนดวันเดินทาง 03-06 กันยายน  / 01-04 ตุลาคม 2563 (ประเพณีบุญบั้งไฟพญานาค)

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่านในเรื่องสัมภาระการเดินทาง บริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกาย และมัคคุเทศก์คอยให้คําแนะนํามาตรการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง (พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และเช็คอุณหภูมิพนักงานคบขับรถก่อนการเดินทาง )
20.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดหนองคาย (ระยะทางประมาณ 630 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม. )

วันที่ 2หนองคาย

06.00 น. คณะเดินทางถึง จังหวัดหนองคาย จังหวัดชายแดน ไทย-ลาว ที่มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับพญานาคต่าง ๆ มากมาย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
นำท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ จากนั้นนำท่านชม SKY WALK จุดชมวิวแม่น้ำโขง โดยสร้างยื่นออกจากตัวหน้าผา 6 เมตร ปูพื้นด้วยกระจกใส แข็งแรง ทนทาน รองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 20 คนต่อครั้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของจังหวัดหนองคาย จากนั้นเริ่มตามรอยพญานาคกันที่ ถ้ำเพียงดิน (1) เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่งในจังหวัดหนองคาย การที่นักท่องเที่ยวจะเข้าไปในถ้ำนั้น ภายในถ้ำจะมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง บางช่วงเดิน บางช่วงต้องคลานลอดเข้าไป ภายในเต็มไปด้วยความสวยงามของโขดหิน ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สร้างไว้อย่างน่าทึ่ง ชาวบ้านเชื่อว่าถ้ำแห่งนี้เคยเป็นสายทางที่พญานาคใช้เดินทางไปสู่เมืองบาดาล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 2)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สระมุจลินท์ หรือ สระพญานาค (2) ตำนานพญานาคที่เก่าแก่ที่สุดในหนองคาย ราว 400 ปีก่อน สระน้ำที่มีตำนานอันเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้าง ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย ตำนานกล่าวว่า เมื่อครั้งได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุได้เกิดปรากฏการณ์ประหลาด มีสายน้ำพวยพุ่งออกมาจากพื้นดินพระมหาเทพหลวง ได้สังเกตเห็นว่ามีสายน้ำพุ่งขึ้นมาตลอดเวลาจากปล่องภูพญานาคที่เฝ้ารักษาพระธาตุบังพวน จึงได้ชักชวนญาติโยมขุดสระรองรับน้ำเอาไว้และสร้างรูปปั้นพญานาค 7 เศียรไว้กลางสระแห่งนี้ สระมุจลินท์แห่งนี้ถือเป็นสระน้ำ สำคัญประจำจังหวัดหนองคาย น้ำในสระแห่งนี้ ถูกนำไปใช้ในพิธีสรงมุรธราชาภิเษก ตั้งแต่สมัยโบราณในอดีตพระมหากษัตริย์ของอาณาจักรล้านช้าง ก่อนจะขึ้นครองราชย์จะนำน้ำจากสระนี้ทำพิธีสรงพระองค์ ส่วนในราชอาณาจักรไทยนำน้ำจากสระนี้ กระทำพระราชพิธีสรงมูรธราชาภิเษก รัชกาลที่ 9 พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและพิธีศักดิ์สิทธิ์สำคัญของประเทศไทย
จากนั้นนำท่านสักการะ องค์พ่อปู่ศรีสุทโธนาคราช (3) ที่ เอเชียพีค หนองคายองค์พ่อปู่ศรีสุทโธนาคราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และสวยงามที่สุดในจังหวัดหนองคายองค์สีขาวมุข ประดับกระจก สูงเท่ากับตึก3-4 ชั้น ประดิษฐานที่ ศูนย์การค้า เอเชียพีค หนองคาย เป็นปฏิมากรรมที่ถูกสร้างได้ไม่นานมานี้เอง อิสระให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้าส่ง-ค้าปลีกขนาดใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 1,000 ร้าน เปิดขายตลอดทั้งวัน โดยในช่วงกลางคืนก็จะมีตลาดไนท์พลาซ่า ร้านค้า ร้านอาหาร มีเวทีคอนเสิร์ต ขณะที่โซนสวนสนุกก็จะมีเครื่องเล่นหลากหลายชนิดที่โดดเด่น เช่น ชิงช้าขนาดยักษ์, เรือไวกิ้ง, ม้าหมุนพระราชา และเก้าอี้เวหา โดยเฉพาะชิงช้าขนาดยักษ์ จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 80 เมตร เมื่ออยู่บนชิงช้าแล้วสามารถมองเห็นวิวมุมสูงของจังหวัดหนองคายและแม่น้ำโขงได้อย่างชัดเจน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมอัศวรรณ หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3หนองคาย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
นำท่านเดินทางไปชม พญานาค ณ ลานวัฒนธรรม (4) หน้าวัด อีกหนึ่งจุดเช็คอิน จุดถ่ายรูป และแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาดอีกหนึ่งจุดของจังหวัดหนองคาย ลานวัฒนธรรมแห่งนี้ มีประติมากรรมรูปปั้นพญานาคคู่ที่มีขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ริมโขง โดยมีลานน้ำพุและพญานาคจะพ่นน้ำทุกๆ ครึ่งชั่วโมง นอกจากจะเป็นสถานที่จัดงานต่างๆ ลานวัฒนธรรมตรงนี้ยังเป็นจุดชมวิวริมโขง เดินเล่น ออกกำลังกาย และสถานที่พักผ่อน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุกลางน้ำ (5) พระธาตุกลางน้ำ ตั้งอยู่กลางแม่น้ำโขง เขตเทศบาลหนองคายโดยตำนานกล่าวถึงการอัญเชิญพระธาตุของพญานาคเมื่อกว่า 200ปีก่อน เกิดเหตุการณ์องค์พระธาตุพังทลายลงกลางแม่น้ำโขงทำให้ชาวเมืองหนองคายเชื่อว่า เป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของพญานาคทำการอันเชิญพระธาตุไปประดิษฐานที่ถ้ำบาดาลไว้มิให้สูญหายซึ่งในช่วงหน้าแล้ง จะปรากฏพระธาตุที่โผล่พ้นจากแม่น้ำโขงส่วนในช่วงหน้าฝนพระธาตุจะจมอยู่ใต้แม่น้ำโขงจนไม่สามารถเห็นองค์พระธาตุปัจจุบันได้จำลองพระธาตุขึ้นมาใหม่ซึ่งอยู่ตำแหน่งเดิม ก่อนที่จะพังลงสู่แม่น้ำโขง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 5)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดไทยและถ้ำพญานาค (6) ตำนานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่งโลกบาดาลใต้แม่น้ำโขง เชื่อกันว่าอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงหน้าวัดไทยนี้เอง ถ้ำพญานาคหรือถ้ำเมืองบาดาลจำลอง บริเวณหน้าวัดเป็นลานนาคาเบิงฟ้า ลานที่ยื้นลงไปริมแม่น้ำโขงเป็นที่ตั้งของ พญาพิสัยศรีสัตนาคราชพญานาคองค์สีทอง 7 เศียร ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโพนพิสัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พญานาคเศียรช้างเผือก (7) ณ อำเภอรัตนวาปี พญานาคที่มีส่วนหัวเป็นช้างเผือก หนึ่งเดียวในประเทศไทย มีตำนานเล่าว่า ครั้งหนึ่พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดสัตว์ถึงบริเวณริมแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายได้มีพญานาคสองตนอาราธนาให้ทรงพักฉันภัตตาหารเพลที่นี่โดยพญานาคกวาดเอาดินทรายพูนขึ้นเป็นโพนหรือเนินดินถวายให้พระพุทธองค์ประทับนั่งฉันเพลพญานาคอีกองค์ ได้เนรมิตตนให้มีเศียรเป็นช้างเผือดดูดน้ำจากแม่น้ำโขงเพื่อให้พระพุทธเจ้าได้ทรงองค์ ชาวบ้านจึงได้สร้างปฏิมากรรม เพื่อระลึกถึงเหตุกาณ์ในครั้งนั้นเพื่อเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าและพญานาคทั้ง 2องค์บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของวัดที่อยู่ขนานกันสองฝั่งแม่น้ำโขงโดยฝั่งลาวมีวัดพระบาทโพนสันและฝั่งไทยคือวัดราชโพธิ์เงิน ซึ่งจุดนี้มีความงามโดยเฉพาะฉากหลังคือ ภูเขาควายภูเขาขนาดใหญ่ของลาว จุดนี้มีชื่อเสียงว่ามักพบรอยพญานาคตามริมแม่น้ำและยังเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่ปรากฏบั้งไฟพญานาคเยอะเป็นอันดับต้น ๆ ของหนองคาย
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองหนองคาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 6)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมอัศวรรณ หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4หนองคาย – อุดรธานี – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
นำท่านเดินทางสู่ คำชะโนด ตั้งอยู่ภายในพื้นที่วัดศิริสุทโธคำชะโนด ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านทั้งในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ด้วยเป็นวัดที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคและเป็นทางเชื่อมต่อเมืองบาดาล ปกครองรักษาโดยพญานาคราชปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และปกคลุมด้วยผืนป่าคำชะโนดขนาดใหญ่อยู่ทั่วบริเวณ แต่ละต้นล้วนมีอายุยาวนาน ซึ่งในประเทศไทยมีต้นคำชะโนดแบบนี้เพียงที่เดียวเท่านั้น อีกทั้งยังมี “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์” หรือ “บ่อคำชะโนด” ที่ตั้งอยู่กลางเกาะ มีลักษณะเป็นน้ำใต้ดินพุ่งไหลอยู่ตลอดเวลา และไม่เคยลดแห้งลงเลย ระดับน้ำอยู่แค่ไหน ก็จะอยู่ระดับนั้นไม่เปลี่ยน (มีความเชื่อกันว่าเป็นประตูเชื่อมไปสู่เมืองบาดาล ที่อยู่อาศัยของพญาศรีสุทโธนาคราช) ทั้งยังเป็นจุดที่คนนิยมเข้ามาสรงน้ำรูปปั้นพญานาค และประชาชนส่วนใหญ่ยังตักน้ำใส่ขวด เพื่อเก็บกลับไปสักการะ เพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (8)

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (ระยะทางประมาณ 650 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม. )

23.00 น. คณะเดินทางถึง ณ จุดนัดหมายเดิม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ จากเรา

อัตราค่าบริการ

ทัวร์ตามรอยพญานาค แห่งหนองคาย
4 วัน 2 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

กำหนดวันเดินทาง 03-06 กันยายน 2563

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 3,799.00 บาท

กำหนดวันเดินทาง 01-04 ตุลาคม 2563 (ประเพณีบุญบั้งไฟพญานาค)

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,999.00 บาท
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน ห้องพัดลม กรณีพักเดี่ยวหรือห้องแอร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ:
  – อาหารเช้า 3 มื้อ
  – อาหารกลางวัน 3 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ เดินทางพร้อมคณะ 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.00 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ ซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถและพนักงานยกกระเป๋า

*** กำหนดการ และเวลาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง ***

จองทัวร์ หรือสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร.  02 864 2157-9
มือถือ 081 175 6677, 089 110 9613