02-8642157-9     @fwtgroup

ตาก เมียวดี 3 วัน 2 คืน

0
ท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน
ท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

178
รายละเอียด

ทริปแม่สอด ข้ามแดนไหว้สาพระธาตุเมืองเมียวดี

อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น…ออนเซ็น ถังไม้โอ๊คที่อโรคยาศาล โปร่คำราม

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – ตาก

………… น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านด้านสัมภาระเดินทาง
นำท่านเดินทางสู่ อำเมือง จังหวัดตาก (ใช้เวลาประมาณ 5 ชม.) มีเครื่องดื่ม และอาหารบริการท่านบนรถ จากนั้นนำท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย คณะเดินทางถึง อำเภอแม่สอด จากนั้นเดินทางสู่ ถ้ำแม่อุสุ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดตาก มีเรื่องเล่าสืบทอดกันว่า ในถ้ำมีเสือสมิงอาศัยอยู่ ครึ่งหนึ่งได้กินชาวบ้านไปคนหนึ่ง พอตกค่ำแฟนสาวก็รู้ว่าแฟนตัวเองถูกเสือกินตายก็นั่งร้องไห้อยู่ตรงหน้าถ้ำทั้งวันทั้งคืน ไม่ยอมกินข้าวกินปลา จนเสือแปลงกายออกมาขอโทษ และขอรับผิดชอบในสิ่งที่ทำเอาไว้ และจะเลี้ยงดูตลอดชีวิต จากนั้นนำท่านขึ้น ดอยแม่ระเมิง

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2ตาก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม ทะเลหมอกที่ ม่อนกิ่วลม โดยผ่าน ม่อนครูบาใส และม่อนพูนสุดา ชมเฟินต้น และพรรณไม้แปลกๆ ได้ตามระหว่างทาง จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านกระเหรี่ยงแม่ระเมิงใช้เวลา 1- 2 ชั่วโมง จากนั้นย้อนหลับไปยังที่ทำการอุทยานฯ เพื่อเดินทางป่า ชมความสวยงามของน้ำตกชาวดอย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ อำเภอแม่สอด ระหว่างทางให้ท่านได้อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน ออนเซ็นอโรคยาศาล น้ำแร่โป่งคำราม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อโรคยาศาลกิจกรรมแช่น้ำแร่ร้อนในถังไม้โอ๊ค หรือจะพอกโคลนผลสน้ำผึ้ง แช่น้ำแร่ฟรีค่าบริการ แต่จะมีกล่องรับบริจาคตั้งไว้แล้วแต่จิตศรัทธา ระหว่างทางนำท่านแวะร้านกาแฟพร้อมชมวิวน้ำตก ร้านกาษาคัพ นั่งรับลมเย็นๆ แบบ 360 องศา

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3ตาก – เมียวดี – ตาก – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ด่านชายแดนไทย-เมียนมาร์ ข้ามสะพานริมเมยเข้าสู่ เมืองเมียวดี นำท่านไหว้พระ 2 แผ่นดิน ชมชีวิตความเป็นอยู่เพื่อนบ้าน ชม วัดส่วยมินวุ่น ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเมียวดี ประดิษฐาน พระมหามุณีย์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมียนมาร์ จากนั้นนำท่านเดินทางสุ่ วัดมิเจากง ซึ่งมีจระเข้ปูนปั้นขนาดใหญ่ทาสีเขียวยาว 65 เมตรนอนแบกหอไตรอยู่ นำท่านเข้าชม วัดเจ้าโหล่ง วัดนี้ชาวพม่านิยมมาขอพร และยกก้อนหินเสี่ยงหายจากนั้นให้ท่านได้เดินทางเที่ยว ตลาดบุเรงนอง สัมผัสวัฒนธรรมและภาษาของชาวพม่า เลือกซื้อสินค้าของฝาก ผลไม้ และขนมพื้นเมืองต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยแวะให้ท่านได้ซื้อของฝาก ณ ร้านของฝากระหว่างเดินทางกลับ
18.00 น. คณะเดินทางถึงจุดหมาย

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่