02-8642157-9     @fwtgroup

ตราด เกาะกูด 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

298
รายละเอียด

เที่ยวเมืองตราด เกาะกูด 3 วัน 2 คืน

เมืองเกาะครึ่งร้อย สุดแดนบูรพา

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินตราด – เกาะกูด

………. น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินตราด พบเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านด้านสัมภาระเดินทาง
นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดตราด (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง)
………. น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือแหลมศอก เพื่อนั่งเรือเฟอร์รี่ สู่เกาะกูด (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
………. น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เพื่อเก็บกระเป๋าสัมภาระ

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม น้ำตกคลองเจ้า หรือน้ำตกธารสนุก ซึ่งเป็นน้ำตกที่ รัชกาลที่ 6 เคยเสด็จประพาสเมื่อ พ.ศ.2454 ทรงพระราชทานนามเพื่อระลึกถึงองค์เชียงสือว่า น้ำตกอนัมก๊กมีรอยจารึกอยู่ที่ก้อนหิน
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 2เกาะกูด ดำน้ำตื้นชมปะการัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

10.00 น. นำท่านลงเรือสปีดโบ๊ท เพื่อเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง หมู่เกาะที่มีความสวยงามที่สุดของท้องทะเลตราด บรรยากาศของชายทะเลฝั่งตะวันออก

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวันแบบกล่อง (Box Set) บนชายหาด พร้อมเสิร์ฟผลไม้ตามฤดูกาล

บ่าย นำท่านสู่เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะที่มีความสวยงามของปะการังเขากวาง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เกาะกูด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3เกาะกูด – สนามบินตราด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

10.00 น. ออกเดินทางจากเกาะกูด โดยเรือเฟอร์รี่ กลับสู่ฝั่งตราด
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินตราด เพื่อเดินทางกลับ

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่