02-8642157-9     @fwtgroup

ชีพจรลง South ตอน “เราเที่ยวใต้” สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร

0
Special
ราคาเริ่มต้น6,950 บาท
ราคา/ท่าน
Special
ราคาเริ่มต้น6,950 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

356
รายละเอียด

ชีพจรลง South ตอน เราเที่ยวใต้

สุราษฏร์ธานี – กระบี่ – ชุมพร 4 วัน 3 คืน

กำหนดเดินทาง 3-6 เมษายน 2564

เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือ กุ้ยหลินเมืองไทย กระบี่ ล่องเรือยอร์ช

สระมรกต พิตต้าวิลเลจ KINGKONG PARK ชุมพร หาดทรายรี

(พัก เขื่อนเชี่ยวหลาน 1 คืน, กระบี่ 1 คืน, ชุมพร 1 คืน)

#ทัวร์คุณภาพ #Amazingsummer

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – บางสะพาน – สุราษฏร์ธานี

06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายของหมู่คณะ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
07.00 น. นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารครัวคุณต้น อ.ทับสะแก (มื้อที่ 1)
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษฏร์ธานี
18.30 น. ถึง เขื่อนเชี่ยวหลาน นำท่านเข้าที่พัก บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 2)
หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พักคีรี@เชี่ยวหลาน)

วันที่ 2ล่องเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย – กระบี่ ล่องเรือยอร์ช

06.00 น. นำท่าน ล่องเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน ชมบรรยากาศงดงามยามเช้า เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่ รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูน ชมกุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) เป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูก ตั้งสง่าอยู่บนผืนน้ำสีเขียวมรกตอันงดงาม ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
เช้า บริการอาหารเช้าที่แพคีรีธารา ในเขื่อนเชี่ยวหลาน (มื้อที่ 3)
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับที่พัก เก็บสัมภาระ ออกเดินทางสู่ จ.กระบี่
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านครัวอัญชลี (มื้อที่ 4)
13.00 น. นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ปู และ เขาขนาบน้ำ
14.45 น. นำท่านลง เรือยอร์ช ที่ท่าเรือกระบี่มารีน่า
15.00 น. เรือยอร์ชมาสเตอร์ ออกเดินทางจากท่าเรือ ชมวิวทิวทัศน์สวยของปากแม่น้ำกระบี่ ระหว่างทางมีเครื่องดื่ม ผลไม้ ไว้บริการ นำท่าน ล่องเรือสู่ทะเลอันดามัน ชมวิวทิวทัศน์ของ ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะไก่ อ่าวไร่เลย์ หาดพระนาง แวะให้ท่านเล่นน้ำ 1 จุด
17.30 น. นำท่านล่องเรือกลับท่าเรือกระบี่มารีน่า ชมวิวทิวทัศน์และพระอาทิตย์ตกที่สวยงามโรแมนติก พร้อมบริการอาหารเย็นบนเรือ (ผัดไทย ผลไม้ ขนมไทย เครื่องดื่ม มื้อที่ 5)
19.00 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ บริเวณอ่าวนาง เลือกซื้อสินค้าของฝาก ของกินมากมาย ก่อนนำท่านกลับเข้าที่พัก
(พักโรงแรม DusitD2 Ao Nang อ่าวนาง หรือระดับ 4 ดาว)

วันที่ 3กระบี่ สระมรกต เดอะพิตต้าวิลเลจ KINGKONG PARK - ชุมพร

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6)
08.00 น. ออกเดินทางสู่ สระมรกต (Unseen) นำท่านเดินป่าศึกษาธรรมชาติเส้นทางทีน่า-โจลิฟ ชมความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติที่มีสีสันสวยงามของ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด จากนั้นนำท่านชม เดอะพิตต้า วิลเลจ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ชม King Kong Park และถ่ายรูปกับจุดเช็คอินสวยๆมากมาย
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเดอะพิตต้าวิลเลจ (มื้อที่ 7)
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.ชุมพร
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรมเอเต้ ระดับ 5 ดาวในเมืองชุมพร

วันที่ 4ชุมพร หาดทรายรี ศาลกรมหลวงชุมพร – กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9)
08.00 น. ออกเดินทางสู่ หาดทรายรี นำท่านสักการะ ศาลกรมหลวงชุมพร ชม เรือรบหลวง จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหาดทรายรี
10.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ อ.ทับสะแก
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร อ.ทับสะแก (มื้อที่ 10)
นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากกลับบ้าน จ.เพชรบุรี
20.30 น. ถึง กรุงทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการต่อท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง เด็ก ไม่มีเตียง พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
ท่านละ 6,950.00 บาท ท่านละ 6,490.00 บาท ท่านละ 5,950.00 บาท ท่านละ 2,000.00 บาท
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถปรับอากาศพร้อมทีวี, เครื่องเสียง
 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักโรงแรมห้องละ 2 ท่าน ตามรายการระบุ)
 • ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • ค่าธรรมเนียมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าทิปไกด์ 200 บาท/ท่าน ค่าทิปคนขับรถ 200 บาท/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ชาวต่างชาติ ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน จ่ายตามจริงหน้างาน

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว  

กล้องถ่ายรูป, แว่นกันแดด, ครีมกันแดด, ชุดว่ายน้ำ, รองเท้ารัดส้น

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 1. แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
 2. วางมัดจำภายใน 48 ชั่วโมง หลังการจอง ท่านละ 2,000.-บาท
 3. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 7 วัน
 4. การชำระเงินมัดจำไม่ครบ หรือไม่ได้ชำระ จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจอง

 

หมายเหตุ   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การนัดหยุดงาน การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

*** กำหนดการ และเวลาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง ***

จองทัวร์ หรือสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร. 02 864 2157-9
มือถือ 089 795 4445