02-8642157-9     @fwtgroup

ชีพจรลง South ตอน “เราเที่ยวใต้” กระบี่ เกาะพีพี อ่าวพังงา

0
Special
ราคาเริ่มต้น5,290 บาท
ราคา/ท่าน
Special
ราคาเริ่มต้น5,290 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

365
รายละเอียด

ชีพจรลง South ตอน เราเที่ยวใต้

กระบี่ -เกาะพีพี – อ่าวพังงา 4 วัน 2 คืน

กำหนดเดินทาง 3-6 เมษายน 2564

กระบี่ หมู่เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ ชมทะเลแหวก

ล่องอ่าวพังงา เขาตะปู (พักโรงแรมกระบี่ 2 คืน)

#ทัวร์คุณภาพ #Amazingsummer

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – บางสะพาน - กระบี่

06.30 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมายของหมู่คณะ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
07.00 น. นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารครัวคุณต้น อ.ทับสะแก (มื้อที่ 1)
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ กระบี่ พักผ่อนบนรถ
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารอัญชลี (มื้อที่ 2)
นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พัก โรงแรมกระบี่ซีบาสหรือระดับเดียวกัน)
สำหรับท่านยังไม่นอนสามารเดินเล่น หาของกิน ถ่ายรูปดูวิถีชีวิตที่ ถนนคนเดินกระบี่

วันที่ 2ทะเลกระบี่ เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไม้ไผ่ ทะเลแหวก เกาะไก่ ดำน้ำดูปะการัง

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)
08.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา นำท่านลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ เกาะพีพี นำท่านชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ชมความสวยงามของ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ซามะ อ่าวปิเล๊ะ
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนเกาะพีพี (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อน เล่นน้ำกันตามสบายที่ อ่าวต้นไทร จากนั้นนำท่านดำน้ำดูปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดกันต่อที่ เกาะไม้ไผ่ (เกาะนี้สวยมากๆ มีหาดทรายขาว น้ำทะเลใสและแนวปะการังน้ำตื้น) จากนั้นออกเดินทางสู่ ทะเลแหวก (Unseen) ชม เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย
16.00 น. นำท่านออกเดินทางกลับฝั่ง เดินทางกลับเข้าที่พัก
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านก้อยกุลากาสัย (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย….ราตรีสวัสดิ์
(พัก โรงแรมกระบี่ซีบาสหรือระดับเดียวกัน)

วันที่ 3ล่องอ่าวพังงา เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะปันหยี – สุราษฏร์ธานี

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6)
08.00 น. นำท่านลงเรือ ล่องอ่าวพังงา ชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวพังงาและปฏิมากรรมตามธรรมชาติของ เขาตะปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด เขาหมาจู เกาะนมสาว
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่เกาะปันหยี (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเลที่ เกาะปันหยี และ ช็อปปิ้งซื้อของฝากกลับบ้านบนเกาะปันหยีกันตามอัธยาศัย
14.00 น.นำท่านล่องเรือเดินทางกลับท่าเรือ
15.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารพลับพลาซีฟู้ด (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 4กรุงเทพฯ

05.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการต่อท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง เด็ก ไม่มีเตียง พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
ท่านละ 5,290.00 บาท ท่านละ 5,290.00 บาท ท่านละ 4,590.00 บาท ท่านละ 1,100.00 บาท
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถปรับอากาศพร้อมทีวี, เครื่องเสียง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักโรงแรมห้องละ 2 ท่าน ตามรายการระบุ)
 • ค่าอาหารทุกมื้อ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • ค่าเรือนำเที่ยว พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าทิปไกด์ 200 บาท/ท่าน ค่าทิปคนขับรถ 200 บาท/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ชาวต่างชาติ ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน จ่ายตามจริงหน้างาน

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว  

กล้องถ่ายรูป, แว่นกันแดด, ครีมกันแดด, ชุดว่ายน้ำ, รองเท้ารัดส้น

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 1. แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
 2. วางมัดจำภายใน 48 ชั่วโมง หลังการจอง ท่านละ 2,000.-บาท
 3. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 7 วัน
 4. การชำระเงินมัดจำไม่ครบ หรือไม่ได้ชำระ จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจอง

 

หมายเหตุ   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การนัดหยุดงาน การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

*** กำหนดการ และเวลาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง ***

จองทัวร์ หรือสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร. 02 864 2157-9
มือถือ 089 795 4445