02-8642157-9     @fwtgroup

ชัยภูมิ ขอนแก่น 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

458
รายละเอียด

สัมผัสความตื่นตาทางธรรมชาติ สวนหินผางาม

ชมทุ่งดอกกระเจียวบาน เลย – ชัยภูมิ – ขอนแก่น 3 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1เลย-ชัยภูมิ

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณสนามบินเลย

07.30 น. นำท่านเดินทาง ขึ้นสู่จุดชมวิว ภูป่าเปาะ สามารถมองเห็นภูหอซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสูง เป็นภูเขายอดตัด หรือภูเขายอดราบโดยเฉพาะช่วงที่มีทะเลหมอกปกคลุม ดูคล้ายภูเขาไฟฟูจิในประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) เราได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน แนวผาหินสลับซับซ้อน กับเทือกเขาและทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าไม้อุดมสมบูรณ์ในหุบเขา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ จ. ชัยภูมิ นำท่านชม มอหินขาว ตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ลักษณะเด่นของมอหินขาวคือเป็นทุ่งหญ้าบนเนินเขา แซมด้วยกลุ่มหินทรายสีขาวขนาดใหญ่โตมโหฬารตั้งเรียงรายดูเด่นสะดุดตามาแต่ไกล ดูคล้ายสโตนเฮ็นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลางของประเทศอังกฤษจนถูกยกให้เป็นสโตนเฮนจ์เมืองไทยไปโดยปริยาย แท่งหินทุกก้อนถูกกาลเวลาสลักเสลาจนทำให้แต่ละก้อนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป มีการประเมินอายุของแท่งหินบนมอหินขาวว่าน่าจะอยู่ระหว่าง 197-175 ล้านปี ถือเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมแปรสารสะสมของตะกอนทราย แป้ง และดินเหนียว รวมกับน้ำจนเกิดการตกตะกอนก่อนแปรสภาพเป็นทราย เมื่อเจอกับสภาพอากาศแบบแห้งแล้งกึ่งร้อนชื้นของภาคอีสานตอนกลางทับถมลงบนตะกอนทรายแป้งและดินเหนียวนานวันเข้า ประจวบเหมาะกับการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกทำให้ตะกอนทรายคดโค้ง แตกหัก ผุพังและการกัดเซาะทั้งในแนวตั้งและแนวนอน กลายมาเป็นลักษณะของเสาหินและแท่งหินอย่างที่เห็นในปัจจุบัน สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง จ.ชัยภูมิ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2ชมทุ่งดอกกระเจียว – สวนหินเทพสถิต ผาสุดแผ่นดิน – ขอนแก่น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ออกเดินทางสู่ อ.เทพสถิตย์ นำท่าน ชมทุ่งดอกกระเจียว หรือ บัวสวรรค์ซึ่งจะผลิบานชูช่อ อวดดอกสีชมพูอมม่วงเต็มทั่วท้องทุ่ง รอคอยการมาเยือนของทุกๆ ท่าน ประทับใจกับภาพความงามจากฝีมือของธรรมชาติซึ่งจะชูช่อเบ่งบานปีล่ะ 1 ครั้งเท่านั้น นำท่านชม สวนหินเทพสถิต ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในแบบของสวนหินต่างๆ รูปร่างแปลกตา เช่น หินรูปร่างคล้ายถ้วยฟุตบอลโลก และนำท่านชม ผาสุดแผ่นดิน (จุดชมวิวสุดแผ่นดิน) เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหย มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 846 เมตร ที่จุดชมวิวสุดแผ่นดินจะมองเห็นทิวทัศน์สันเขาสลับซับซ้อน และมีสายลมพัดเย็นสบายตลอดวัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ขอนแก่น ด้วยความที่ขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่ของภาคอีสาน จึงทำให้ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่คึกคักด้วยหมู่มวลของนักท่องเที่ยว จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายรูปแบบ รวมถึงที่เที่ยวตามอำเภอต่าง ๆ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวสวย ๆ ไม่แพ้ในตัวเมือง เที่ยวชมบึงแก่นนคร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3ขอนแก่น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสักการะ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง (เจดีย์ 9 ชั้น) เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา บานประตู หน้าต่าง แต่ละบานแต่ละชั้นแกะสลักภาพชาดก ภาพพุทธประวัติ ภาพประจำวัน ภาพแกะสลักรูปพรหม 16 ชั้น ชั้นที่ 9 เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกลางบุษบก และเป็นหอชมวิวทิวทัศน์ตัวเมืองขอนแก่นที่สวยงามทั้ง 4 ด้าน
จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุขามแก่น เป็นสถานที่บรรจุพระอังคารธาตุและพระพุทธรูปไว้ในองค์พระธาตุ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 จะมีงานฉลองและนมัสการพระธาตุขามแก่นประจำทุกปี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินขอนแก่น พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่