02-8642157-9     @fwtgroup

ชัยนาท 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

282
รายละเอียด

เที่ยวสองเมืองรอง “อุทัยธานี ชัยนาท”

ไหว้พระ ดื่มด่ำธรรมชาติ ชมนกนานาพันธุ์

3 วัน 2 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – อุทัยธานี

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและสิ่งของสัมภาระ
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอุทัยธานี (ระยะทางประมาณ 245 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) นำท่านเดินทางสู่ วัดท่าซุง วัดเก่าแกของอุทัยธานี นมัสการหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ และพระพุทธชินราชองค์จำลองในวิหารแก้ว ชมความงดงามของวิหารแก้ว ปราสาททองคำ

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ บ้านไร่ปลายนา คาเฟ่ริมทุ่งนา นั่งจิบกาแฟ ชิมขนม กินข้าวมันไก่ ท่ามกลางบรรยากาศริมนาสีเขียว พร้อมเก็บรูปมุมถ่ายรูปสวยๆ อัพเดทโซเชี่ยลจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แม่น้ำสะแกกรัง นำท่านนั่งเรือสัมผัสชีวิตของชาวบ้านริมน้ำ ลมเย็นๆกับบรรยากาศแสนสบาย ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตสองฝั่งน้ำ ด้านตะวันออกท่านจะเห็นเกาะเทโพ มีทุ่งนา สวนผัก สวนผลไม้ และป่าไผ่ตามธรรมชาติ ด้านตะวันตกมีอาคารบ้านเรือนอยู่หนาแน่น เป็นตลาดขนาดใหญ่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2อุทัยธานี – ชัยนาท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดชัยนาท (ระยะทางประมาณ30 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 30 นาที) นำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองชัยนาทอายุหลายร้อยปี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น สักการะพระบรมธาตุรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบอู่ทองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ท่านเดินทางสู่ วัดปากคลองมะขามเฒ่า สักการะหุ่นขี้ผึ้งจำลองหลวงปู่ศุข พระเกจิอาจารย์เป็นที่เคารพสักการะของชาวชัยนาทมาเนิ่นนาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานลูกบวบ บึงกระจับใหญ่ สะพานไม้ทอดตัวยาวกลางน้ำ มองเห็นทัศนียภาพที่ของบึงน้ำ ชมนกเป็ดน้ำและนกปากห่างเป็นจำนวนมาก

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนเจ้าพระยา สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชัยนาท ชมเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชุมชนเก่าสรรพยา ชุมชนเล็กๆที่มีบ้านเรือนเก่าแก่ เป็นอาคารไม้ที่สวยงามหลายหลัง โดยชาวบ้านยังคงอนุรักษ์ไว้ เดินเล่นชมบ้านเรือน และวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนได้ ชมภาพเพ้นท์ผนังที่น่ารัก ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชุมชนชาวสรรพยาชุมชนริมน้ำที่มีความผูกพันธุ์กับสายน้ำเจ้าพระยามาช้านาน ชมโรงพักเก่าแก่โบราณอายุกว่า 100 ปี จากนั้นนำท่านสู่ คลาสสิค คาร์ คาราวานคาเฟ่ จิบกาแฟกินบรรยากาศกลางสวน มีสวนสัตว์น้อยๆให้ถ่ายรูปเล่น อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3ชัยนาท - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ Friend cafe’ กาแฟกลางทุ่งนา เดินเล่นบนสะพานไม้ทอดยาว นั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศ อันเขียวขจี ของทุ่งนา พร้อมมุมให้ถ่ายภาพได้อย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเขาพลอง สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ชมวิวพานอรามาที่มองเห็นเมืองชัยนาทล้อมรอบด้วยทุ่งนาสีเขียวอันอุดมสมบูรณ์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนนกชัยนาท ชมแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์นกที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท ด้วยพื้นที่กว่า 26ไร่ จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝาก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
20.00 น. คณะเดินทางถึงจุดหมายเดิม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่