02-8642157-9     @fwtgroup

จันทบุรี ตราด 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

467
รายละเอียด

ชมวิว กินปู ดูเหยี่ยว
จันทบุรี ระยอง 3 วัน 2 คืน
เที่ยวกี่หน ก็ไม่เบื่อ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - จันทบุรี

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านด้านสัมภาระเดินทาง
05.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดจันทบุรี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นำท่านสักการะ ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช และสักการะศาลหลักเมืองจันทบุรี ซึ่งเป็นอีกสถานที่สำคัญของจันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นโบสถ์ที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง 300 ปี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อำเภอแหลมสิงห์ นำชม เกาะเปริด ที่เที่ยวลับในจันทบุรี ติดทะเล วิวสวย เหมือนอยู่บาหลี ตั้งอยู่ในเขตวัดเกาะเปริด ในอดีตมีสภาพเป็นเกาะกลางทะเลที่อยู่ใกล้กับชายฝั่ง มีชาวเรือและชาวประมงตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาได้มีการสร้างถนนเชื่อมระหว่างชายฝั่งกับเกาะเพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก สภาพที่เคยเป็นเกาะกลางทะเลจึงหายไป จากนั้นนำท่านลงแพเปียก เพื่อล่องไป ชมเหยี่ยวแดงและดูทะเลแหวก (หาดทรายดำ) โดยระหว่างล่องแพท่านจะได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่และป่าไม้โกงกางตลอดสองฝั่งที่แพล่องไปใช้เวลาประมาณ 40 นาที ถึงจุด ชมทะเลแหวก (หาดทรายดำ) ให้คณะแวะถ่ายรูปชมหาดทรายตามอัธยาศัย จากนั้นชม บ้านเหยี่ยวแดงแห่งลุ่มแม่น้ำเวฬุ เหยี่ยวแดงธรรมชาติมากกว่า 500 ตัว อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น ซึ่งหาดูได้ยากมากที่เราจะได้เห็นเหยี่ยวแดงเป็นจำนวนมากขนาดนี้

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2จันทบุรี – ระยอง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ วัดปากน้ำแขมหนู อำเภอท่าใหม่ ชม โบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน สีสันโดดเด่น แลนด์มาร์คถ่ายภาพสุดคูลของจันทบุรี ที่งดงามวิจิตรตระการตาด้ว ยลวดลายพื้นโบสถ์สีน้ำเงินตัดกับพื้นสีขาว คล้ายกับภาชนะลายครามที่ทำจากเซรามิกในสมัยโบราณ เนื่องจากพระโบสถ์หลังเก่าเริ่มชำรุดทรุดโทรมมากขึ้น เพราะวัดอยู่ติดกับทะเลทำให้โครงสร้างผุกร่อนลุกลาม ไปจนถึงหลังคา จึงได้รื้อโบสถ์หลังเก่า และก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้น พร้อมหาวิธีที่จะป้องกันไม่ให้โบสถ์หลังใหม่เกิดความชำรุดเสื่อมโทรมเร็ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม บ้านหัวแหลม เป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ อยู่ใกล้กับท่าเทียบเรือประมงบ้านหัวแหลม ซึ่งชาวบ้านยังคงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย หาเลี้ยงชีพด้วยการออกเรือหาปลามาตั้งแต่อดีต ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ จุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม เพื่อเป็นทางเดินไปสักการะ เจดีย์บ้านหัวแหลม แต่สะพานยาวไม่ถึงเจดีย์ ต้องรอช่วงน้ำลด ถึงจะเดินไปได้ เจดีย์บ้านหัวแหลม มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดระยอง เมืองแห่งหาดทรายชายทะเลและบ้านเกิดของสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 100 กิโลเมตร มีหาดทราย น้ำตกและเกาะต่างๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ นำท่านชม ทุ่งโปรงทอง มีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ ซึ่งแต่เดิม เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านทำการประมง เลี้ยงกุ้ง ทำการเกษตร ทำสวนผลไม้ จนกระทั่งทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนี้ ได้ถูกทำลาย และสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนเสื่อมโทรมลง เพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3ระยอง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสักการะ วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม ชาวบ้านมักเรียกกันว่าวัดทะเลน้อย วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และคาดว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยสมเด็จพร ะเจ้าตา กสินมหาราชได้นำกำลังพล ตีฝ่าวงล้อมพม่าไปทางทิศตะวันออกมาทางเมืองแกลงและหยุดพักไพร่พลที่วัดแห่งนี้ วัดราชบัลลังก์ประดิษฐานาม มีอุโบสถเก่าแก่อายุประมาณ 300 ปีเศษ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อโครงหวาย ซึ่งทำด้วยโครงหวายฉาบปูน ให้ประชาชนได้มากราบไหว้ขอพร จากนั้นอิสระได้ท่านได้ช้อปปิ้งผลไม้ ณ ตลาดตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ตลาดตะพงเป็นศูนย์รวมการค้าผลไม้ของจังหวัด โดยผลไม้ขึ้นชื่อได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด โดยเฉพาะทุเรียนมีเกือบทุกสายพันธุ์ ราคาผลไม้แตกต่างกันไป ฤดูที่ผลไม้ออกเยอะๆ คือช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อำเภอบ้านเพ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย อาทิเช่น กะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง ปลาเค็ม ปลาหมึกแห้งและปลาหมึกปรุงรส ณ ตลาดบ้านเพ
18.30 น. คณะเดินทางถึง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่