02-8642157-9     @fwtgroup

ขอนแก่น ร้อยเอ็ด 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

442
รายละเอียด

ชมความสวยงามของ พระธาตุเก้าชั้น ณ พระธาตุแก่นนคร

ยลโฉม “ฮูปแต้ม” จิตรกรรมฝาผนังของวัดไชยศรี

ตะลุยโลกดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร

3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – ขอนแก่น

xx.xx น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง จากนั้นนำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศวีไอพี นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดขอนแก่น พร้อมรับประทานอาหารเช้าแบบปิคนิคบนรถ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแก่นนคร (พระธาตุเก้าชั้น) นมัสการพระธาตุเก้าชั้นจะได้รับอานิสงส์ คือ ก้าวหน้ารุ่งเรืองเปรียบดังบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และที่นี่ยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพเมืองขอนแก่น และ บึงแก่นนคร อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจติยภูมิ อ.น้ำพอง จ. ขอนแก่น เพื่อนมัสการและร่วมกิจกรรมการห่มผ้าที่พระธาตุแห่งนี้ จะได้รับอานิสงส์ คือ เรื่องร้ายจะกลายเป็นดี ดุจดั่งกิ่งขามตายแล้วฟื้น รักยั่งยืน โรคภัยที่มี หลีกลี้ห่างหาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2ขอนแก่น – ร้อยเอ็ด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ฮูปแต้ม หรือจิตรกรรมฝาผนังของวัดไชยศรี (ด้านในโบสถ์) เป็นการเขียนภาพอดีตพระพุทธเจ้า เรื่องพระเวสสันดรชาดก สินไซ (สังข์ศิลป์ชัย) ภาพเทพ บุคคลและสัตว์ต่างๆ ซึ่งด้านในห้ามสุภาพสตรีเข้า ส่วนผนังด้านนอกเป็นการเขียนภาพนรกเจ็ดขุม เรื่องพระเวสสันดรชาดก สินไซ และภาพทหารยืนเฝ้าประตู ถึงแม้เวลาจะผ่านมากว่าร้อยปีแล้วก็ตาม และแม้จะมีบางส่วนเลือนหายไปตามกาลเวลาบ้าง แต่ถือว่าฮูปแต้มของที่นี่ยังคงมีความชัดเจนและสวยงามอยู่มาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สิรินธร แหล่งรวบรวมจัดแสดงเรื่องราวไดโนเสาร์ และซากดึกดำบรรพ์ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย และเขตอาเซียน ตื่นตากับกระดูกไดโนเสาร์อายุประมาณ 130 ล้านปี พร้อมติดตามเรื่องราว ตั้งแต่การกำเนิดจนกระทั่งสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล มีขนาดสูงและกว้าง 101 เมตร ศิลปะแบบประยุกต์ ที่มีความประณีตวิจิตร สวยงามได้รับอานิสงส์ ท่วมท้นชัยชนะ ด้วยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาพเจ้าและพระมหาเจดีย์ยังตั้งอยู่บนภูเขา ทำให้ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองร้อยเอ็ด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุยาคู สถูปศิลปะทวาราวดี เป็นโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางแห่งเดียวที่ยังคงสภาพสมบูรณ์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3ร้อยเอ็ด – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน นั่งรถรางชมเมือง ฟังตำนาน เผ่ากุลา หลังจากนั้นชม บึงพลาญชัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด วัดกลางมิ่งเมือง วัดสระทอง และออกเดินทางสู่ วัดป่ากุง จากนั้นนำท่านนมัสการ มหาเจดีย์ทราย (บุโรพุทโธ จำลอง) และกราบอัฐิของพระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรีมหาวีโร) ผู้สร้างวัดป่ากุง และพระมหาเจดีย์ชัยมงคล จากนั้นเดินทางไป พระธาตุนาดูน ศาสนสถานที่สร้างขึ้นประมาณ 1300 ปี ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์ สักการะเพื่อ เพิ่มพูนบารมี ศูนย์รวมความดี บารมีแห่งอีสาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางกลับ แวะซื้อของฝาก และของที่ระลึก ณ อ.ด่านเกวียน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
xx.xx น. คณะเดินทางถึง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่