02-8642157-9     @fwtgroup

กำแพงเพชร 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

171
รายละเอียด

Amazing ไทยเท่ เมืองมรดกโลก

เที่ยวแบบฟินๆ อินไปกับประวัติศาสตร์

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – กำแพงเพชร

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านด้านสัมภาระเดินทาง

05.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดกำแพงเพชร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม) ชากังราว เป็นชื่อเมืองเดิมของจังหวัดกำแพงเพชร เมืองเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี” และในวันที่12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้อุทยานแห่งนี้เป็น เมืองมรดกโลก ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย ในนาม “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งแบ่งกลุ่มโบราณสถานเป็น 2 ส่วน เข้าชม เขตคามวาสี ได้แก่ วัดพระแก้ว, วัดพระธาตุ ฯลฯ ซึ่งเป็นวัดขนาดใหญ่ใจกลางเมือง วัดพระแก้ว วัดในเขตพระราชฐานประจำเมืองโบราณกำแพงเพชร (เหมือนวัดพระแก้วที่กรุงเทพฯ) ไม่มีพระภิกษุจำพรรษ และเขตอรัญวาสี ซึ่งมีวัดจำนวนมากมายกระจายอยู่ในป่า ซึ่งล้วนสร้างด้วยศิลาแลง นำท่านนั่งรถราง ชมวัดช้างรอบ วัดพระสี่อิริยาบถ และวัดพระนอน

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2กำแพงเพชร – สุโขทัย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำเดินทางสู่ โรงงานผลิตเฉาก๊วยชื่อดังระดับประเทศ “เฉาก๊วยชากังราว” ที่มีรสชาติเหนียวนุ่ม และเน้นความสะอาด เพราะมีประโยชน์มากมายในด้านสุมนไพร พร้อมพาชมขบวนการผลิต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นำคณะเข้าชม บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติจากใต้ดิน มีความร้อน 40 – 65 องศาเซลเซียส แช่น้ำแร่แก้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีสระแยกชาย-หญิง สระละ 20-30 ท่านค่ะ ให้เวลาท่านได้ผ่อนคลายกับกิจกรรมเพื่อสุขภาพ

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดสุโขทัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม) เมืองพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข จากนั้นนำท่านชม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย อายุกว่า 800 ปี ในปีพ.ศ. 2534 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ (UNESCO) จึงได้ประกาศให้อุทยานแห่งนี้เป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชร ในนาม “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร” เชิญท่านสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ร่วมระลึกถึงน้ำพระทัยของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีเมตตากรุณา ยุติธรรม เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถราง เข้าชมเขตโบราณสถานในเขตกำแพงเมืองบริเวณ วัดศรีสวาย ซึ่งคาดว่าเคยเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ก่อนเปลี่ยนแปลงเป็นพุทธศาสนสถาน ชมความงามของปรางค์ 3 องค์ พร้อมชม วัด มหาธาตุพระอารามหลวง ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี จึงมีความสวยงามของหมู่อาคารและมีอาณาเขตกว้างใหญ่ร่วมทัศนาอลังการงานศิลป์ผ่านเจดีย์แบบต่าง ๆ

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3สุโขทัย – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชลียง เชียงชืน สวรรคโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม)
นำท่านเข้าชม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย มนัสการ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัยตรงช่วงแหลมโค้งข้อศอกของลำน้ำยม พระปรางค์องค์นี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ รูปทรงปรางค์จึงสูงชะลูดงดงามดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน นำชม ตั้งแต่แนวกำแพงวัด ปรางค์ประธาน พระพุทธรูปปูนปั้นปางลีลาที่มีพุทธลักษณะที่งดงาม ซุ้มประตูที่ปรากฏศิลปะแบบบายน โดยปั้นปูนเป็นรูปพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และ จุดสำคัญอื่นๆ พร้อมฟังเรื่องราวกรุแตกของพระเครื่องชื่อดัง “พระร่วงหลังรางปืน”

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ จากนั้นนำท่านซื้อของฝากทางบ้าน

19.00 น. คณะเดินทางถึง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่