02-8642157-9     @fwtgroup

กาฬสินธุ์ 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

491
รายละเอียด

ตะลุยเมืองไดโนเสาร์ ย้อนรอยยุคดึกดำบรรพ์

 แต่งชุดสาวภูไท ชมวัดสวยสุดอลัง

3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบิน – อุบลราชธานี – กาฬสินธุ์

xx.xx น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ณ สนามบินอุบลราชธานี พบเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าเดินทาง จากนั้นนำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถบัสปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ จ.กาฬสินธุ์ แวะชม “พระธาตุพนมจำลอง อำเภอห้วยเม็ก” พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ตั้งอยู่ที่วัดธรรมพิทักษ์ ในเขตเทศบาลอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ การก่อสร้างเริ่มต้นจากการประชุมของคณะสงฆ์ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2520 โดยมีพระเทพโมลี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารในขณะนั้นเป็นประธาน ที่ประชุมได้หารือกันว่าชิ้นส่วนและวัตถุมงคลของพระธาตุพนมองค์เดิมสมควรจะนำไปไว้ในพื้นที่ใด ในที่สุดที่ประชุมคณะสงฆ์ได้ใช้วิธีการเสี่ยงทาย ผลการเสี่ยงทายปรากฏว่า วัดธรรมพิทักษ์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับอนุญาตให้ นำชิ้นส่วนและวัตถุมงคลของพระธาตุพนมองค์เดิมมาประดิษฐานไว้เพียงแห่งเดียว ชาวอำเภอห้วยเม็กถือเอาวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นวันเริ่มต้นของการเฉลิมฉลองสมโภชเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2543

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านนมัสการ อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)” อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร) เป็นอนุสาวรีย์ของพระยาชัยสุนทร หรือ “ท้าวโสมพะมิตร” เจ้าเมือง กาฬสินธุ์คนแรก โดยชาวกาฬสินธุ์ ทุกหมู่เหล่าได้สละทรัพย์ก่อสร้างอนุสาวรีย์ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาต่อผู้ให้กำเนิดเมืองกาฬสินธุ์ตั้งอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองกาฬสินธุ์ รวมทั้งชาวต่างบ้านต่างเมืองที่เข้ามาอาศัยในเมืองกาฬสินธุ์ ที่มักจะมากราบไหว้อธิษฐานจิตบอกกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคล นับว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่ทรงคุณค่าและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองกาฬสินธุ์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุยาคู เดิม เรียกว่า “ธาตุใหญ่” เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่พบในเขตเมืองฟ้าแดดสงยาง ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีการขุดค้นพบหลักฐานต่างๆมากมาย พระธาตุยาคูเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่า เป็นพระธาตุที่บรรจุอัฐิของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ จึงเรียกว่าพระธาตุยาคู จากนั้นนำท่านชม เมืองฟ้าแดดสูงยาง เป็นเมืองโบราณที่มีอายุระหว่าง พ.ศ. 1300-1600

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2กาฬสินธุ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อ.สหขันธ์ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สิรินธร (ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว) เป็นอุทยานโลกไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูกุ้มข้าว ณ.วัดป่าสักกะวัน ซึ่งได้จัดแสดงนิทรรศการการแสดงความเป็นมาของกา เกิดไดโนเสาร์ยุคต่างๆ รวมทั้งรูปภาพการขุดค้นพบซากกระดูก เป็นซากกระดูกไดโนเสาร์ชนิดซอโรพอด มากกว่า 1 ตัว ซึ่งอยู่ในยุคจูแรสสิคตอนปลาย (ประมาณ 150 ล้านปีมาแล้ว)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว บริเวณถ้ำภูค่าวแต่เดิมเป็นสถานที่สำคัญ ทางศาสนาแห่งหนึ่ง ปัจจุบันเป็นเพียงวัดเล็กๆ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ภูค่าว ซึ่งเป็น พระพุทธรูปที่แปลกจากพระนอนทั่วไปคือ แทนที่จะไสยาสน์ตะแคงขวา แต่กลับไสยาสน์ ตะแคงซ้าย ไม่มีพระเกตุมาลา พระนอนองค์นี้มีประวัติว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2235 เป็นพระโมคคัลลานะ เป็นที่เคารพของชาวบ้านทั่วไป นำท่านเที่ยวชม เขื่อนลำปาว เป็นเขื่อนดินสูงจากท้องน้ำ 33 เมตร สันเขื่อนยาว 7.8 เมตร กว้าง 8 เมตร เพื่อปิดกั้นลำน้ำปาวและห้วยยาง จึงได้ขุดร่องเชื่อมระหว่างอ่างทั้งสอง เก็บน้ำได้ 1,430 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3กาฬสินธุ์ – อุบลราชธานี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) เป็นวัดเก่าแก่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีเสมาจำหลักเมืองฟ้าแดดสงยาง จำนวนหนึ่งที่เก็บรักษาไว้ โดยปักไวรอบพระอุโบสถ หลัก เสมาจำหลักที่สวยงามคือ หลักที่จำหลัก มีรูปเทวดาเหาะอยู่เหนือปราสาททำเป็นซุ้มเรือนแก้ว (ศิลปแบบทวาราวดี) ซ้อนกันเป็น 2 ชั้น ล่างสุดมีรูปกษัตริย์พระมเหสีและพระโอรส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดดอกเกด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บริเวณหาดเดิมเป็นที่จอดเรือทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก นายช่างนุกูล ทองทวี ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการในขณะนั้นได้จัดทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและพักผ่อนเป็นจำนวนมาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

xx.xx น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินอุบลราชธานี ส่งท่าน ณ จุดหมายปลายทาง พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่