02-8642157-9     @fwtgroup

กรีซ 7 วัน 5 คืน

0
Price
ราคาเริ่มต้น123,500 บาท
ราคา/ท่าน
Price
ราคาเริ่มต้น123,500 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

368
รายละเอียด

อลังการ งานกรีซ

7 วัน 5 คืน

กำหนดเดินทาง วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สุวรรณภูมิ – โดฮา - กรุงเอเธนส์ (กรีซ)

01.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
03.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 837
รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
06.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบิน โดฮา นำท่านทำการต่อเครื่องสู่ กรุงเอเธนส์
07.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงเอเธนส์ โดยเที่ยวบินที่ QR203
12.20 น. คณะเดินทางถึง กรุงเอเธนส์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถปรับอากาศ เดินทางไปตามถนนเลียบชายฝั่ง ผ่านชายหาดที่สวยงามหลายแห่ง อาทิ Glyfada Vouliagmeni , Varkiza ฯลฯ มุ่งไปยังแหลมเคปซูเนียน (Cape Sounion) นำท่านชม วิหารโพไซดอน (Temple of Poseidon) หนึ่งในโบราณสถานสำคัญที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 6 เพื่อรำลึกถึงเทพเจ้าโพไซดอนที่ช่วยปกป้องคุ้มครองเหล่าเรือที่ลอยกลางท้องทะเล ชื่นชมเสาหินอ่อนสีขาว ท่ามกลางเสียงคลื่นทะเล จากนั้นเดินเล่นลัดเลาะขึ้นไปถึงริมหน้าผาบนความสูง 65 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ได้ตื่นตาไปกับทิวทัศน์มุมสูงเหนือทะเลอีเจียน (Aegean Sea) ที่งดงามราวกับภาพวาด จากนั้นนำท่านกลับสู่กรุงเอเธนส์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ CANDIA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2เอเธนส์ - ซานโตรินี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่สนามบิน เอเธนส์
10.00 น. ออกเดินทางสู่ ซานโตรินี โดย สายการบิน Sky Express เที่ยวบินที่ GQ342
10.45 น. คณะเดินทางถึง ซานโตรินี รับสัมภาระ แล้วเดินทางสู่ร้านอาหาร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย อิสระทุกท่านเดินเล่นชมความงามของ ซานโตรินี เกาะในฝันของใครหลายๆ คน ที่ได้ชื่อว่า ถ้าไม่มา เหมือนมาไม่ถึงกรีซ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ EL GRECO หรือเทียบเท่า

วันที่ 3ซานโตรินี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวเมือง Fiara (Thera) สัมผัสกับบรรยากาศการขี่ลา ไปลงที่ Old Port เพื่อชมความงามของท่าเรือด้านล่าง จากนั้นขึ้น Santorini Cable Car ขึ้นมายังเมือง Fiara เมื่องอันสุดแสนน่ารัก ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำเมือง และชมวิวริมหน้าผา ซึ่งท่านจะได้เห็นตัวอาคารบ้านเรือนสีขาวกระจายอยู่ทั่วเกาะ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย เที่ยวชมเมืองเอีย (Oia) ชมความสวยงามของบ้านเรือนสีฟ้า และสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการมาเยือนเกาะซานโตรินี เดินเที่ยวชมเมือง พร้อมถ่ายรูปกับกังหันลมและซื้อของที่ระลึก ถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกยามเย็น ณ Oia Castle ซึ่งเป็นจุดไฮไลต์ของเกาะซานโตรินี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ EL GRECO หรือเทียบเท่า

วันที่ 4ซานโตรินี - เอเธนส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซานโตรินี
11.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ โดยเที่ยวบินที่ GQ 343
12.10 น. เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ รับสัมภาระ แล้วนำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถปรับอากาศ
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
14.00 น. เดินทางสู่ อโครโปลิส (Acropolis) อันยิ่งใหญ่อลังการเพื่อนำท่านเข้าชมวิหารพาร์เธนอน (Parthenon)วิหารที่สร้างขึ้นเมื่อปี 447 – 432 ก่อนปีคริสตกาลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทพีอธีนาในฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริค ด้านหน้า 8 ต้น ด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่างๆได้อย่างกลมกลืน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (Panathenaic Olympic Athens) ในอดีตชาวกรีกโบราณเคย ใช้แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896 จากนั้นนำท่านสู่ ย่านเมืองเก่าปลาก้า (Plaka) สนุกไปกับการช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกจากกรีซมากมายพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันมะกอก(ผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรีซ)อาทิเช่น สบู่ ครีมทาผิว ครีมสระ/นวดผม เครื่องเงินและทองที่เป็นลวดลายกรีกโบราณและงานหัตถกรรมต่างๆอาทิ เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้นแกะสลักภาพวาดและอื่นๆ อีกมากมายอิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมจนถึงยามพลบค่ำตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ CANDIA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5เอเธนส์ - เดลฟี - เอเธนส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง เดลฟี (Delphi) (195 กิโลเมตร) เป็นเมืองที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่ง หนึ่งของกรีกโบราณ ศตวรรษที่ 4-7 ก่อนคริสตกาลที่รู้จักการในสมญานามว่า“สะดือของโลก” ที่เมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดศุนย์กลางของยุคคลาสสิคซึ่งผู้คนนับหมื่นนับพันจากรับอื่นๆต่างเดินทางมาเพื่อขอเทพพยากรณ์จาก อพอลโล (Apollo) เพราะเป็นคำพยากรณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิพลต่อผู้คนที่เลื่อมใสที่สุดในสมัยกรีกหลังจากนั้นนำท่านชม โบราณสถานอันศักดิ์ของเทพีอะธีนาประกอบด้วยอนุสาวรีย์ที่สวยที่สุดของเดลฟีมีลักษณะเป็นหอเสากลม ต่อด้วยการนำท่านเข้าสู่โบราณสถานของเทพอพอลโลแห่งเดลฟีที่เลื่องลือซึ่งภายในกรอบสี่เหลี่ยมนี้มีวิหารอพอลโลอยู่ตรงกลางโรงละครกลางแจ้งลักษณะรูปครึ่งวงกลม และสนามกีฬาที่อยู่ด้านบนสุด พร้อมนำท่านชมน้ำพุคาสตาเลีย (Castalian Spring) ที่มีน้ำมาจากแหล่งน้ำพุร้อนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี อีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเอเธนส์ (195 กิโลเมตร)
15.30 น. เดินทางถึงกรุงเอเธนส์ นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์
เป็นพิพิธภัณฑ์โบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดในกรีซ และเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดในโลก ที่อุทิศให้กับศิลปะกรีกโบราณ ท่านจะได้เห็นบรรยากาศของ อารยธรรม ความเจริญ ที่ถูกซ่อนไว้ ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นทองคำเครื่องประดับ เรือสำริด ที่มีคุณค่าตลอดจนวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน ของพวกเขาจากในอดีต ถ่ายทอดใส่คนรุ่นหลังภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จัดว่าเป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านควรต้องไป เมื่อเยือนกรุงเอเธนส์เลยทีเดียว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ CANDIA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6เอเธนส์ - โดฮา (จาการ์ตา)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านผ่านชม รัฐสภา ซึ่งจะมีทหารใส่ชุดแบบพื้นเมืองเฝ้าอยู่และจะมีการเปลี่ยนเวรยามทุกๆ ชั่วโมง, พระราชวังหลวงที่ปัจจุบันเป็นที่พำนักของประธานาธิบดี, โรงละครแห่งชาติ, สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน สนามหินอ่อนรูปเกือกม้าที่สร้างโดยจักรพรรดิเฮรอด อัตติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหม่ใน ปี ค.ศ.1896 เพื่อใช้เป็นที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 204
17.50 น. คณะเดินทางถึงกรุงโดฮา พักผ่อนเผื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่น ช้อปปิ้ง บริเวณสนามบินโดฮา

วันที่ 7โดฮา (จาการ์ตา) - สุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)

02.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ QR 836
13.15 น. คณะเดินทางถึง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

TR04กรีซ : กรุงเอเธนส์ – ซานโตรินี 7 วัน 5 คืน
 (เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565)
ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 4 ท่าน

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
123,500.- / ท่าน 13,500.- บาท/ท่าน
เงื่อนไข

อัตราดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
  เส้นทางสุวรรณภูมิ-โดฮา-เอเธนส์-โดฮา-สุวรรณภูมิ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยัดไป-กลับ สายการบินสกาย เอ็กซ์เพรส
  เส้นทางเอเธนส์-ซานโตรินี-เอเธนส์
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ 8 ที่นั่งนำเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมคนขับ
 • ค่าบริการอาหารเช้าในโรงแรม อาหารกลางวันและอาหารค่ำ รวม 14 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท
 • ค่าวีซ่า กรีซ

  อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี)
 • เดือน ต.ค. – ธ.ค. (กรณีที่ไม่ต้องกักตัว)
  ตามโครงการ มาตรการเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมีผลตรวจหาเชื้อ  โควิด – 19 เป็นลบ จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่นำร่องอื่นๆ เช่น ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สมุย, พัทยา และเชียงใหม่ โดยตรงผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องกักตัว
 • ค่าเข้าชมอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ขั้นตอนการซื้อทัวร์

ขั้นตอนที่ 1    ยืนยันการจอง โดยระบุชื่อ-สกุล ผู้เดินทาง โปรแกรมเดินทาง และวันที่ที่ต้องการเดินทาง พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง โดยการส่งอีเมล์ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ามัดจำ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าสำรองที่นั่งและค่าวีซ่า (กรณีเดินทางไปประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

ขั้นตอนที่ 2    กรณีที่ยังมีมาตรการกักตัวในประเทศไทย ทางบริษัทจะดำเนินการ ขอใบรับรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลับเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้งสถานที่กักตัวให้กระทรวงต่างประเทศ รวมถึง กองตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบ ผู้เดินทางเป็นผู้ชำระค่าที่พัก ASQ เอง

ขั้นตอนที่ 3    ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 29 วัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยกเลิกใน “ราชกิจจานุเบกษา” โดยมีใจความดังนี้

การยกเลิก

(1) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ

(2) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ

(3) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

                         ทั้งนี้ ขอหักค่าใช้จ่าย ต่าง  ๆ ที่ได้ชำระไปแล้ว อาทิเช่น ตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าที่พัก ฯลฯ

การท่องเที่ยววิถีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บริษัทฯ คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและสาธารณสุขเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และการเข้าเมืองแต่ละประเทศ ก่อนการเดินทาง เพื่อให้ท่านงท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สบายใจ ปลอดภัย และใส่ใจสังคม