02-8642157-9     @fwtgroup

Category

ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน

TW06_PKG_T03_2 TAIWAN (เกาสง) 5 วัน (TG)

ราคาเริ่มต้น39,900 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : TW06
สายการบินไทย
กำหนดการเดินทางมกราคม – มีนาคม 63

0
5 วัน 4 คืน

TW05_PKG_TAIWAN 5 DAYS (TG)

ราคาเริ่มต้น39,900 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : TW05
สายการบินไทย
กำหนดการเดินทางมกราคม – มิถุนายน 63

0
6 วัน 4 คืน

TW04_ZG_ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 6 วัน (BR)

ราคาเริ่มต้น19,999 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : TW04
สายการบิน EVA AIR
กำหนดการเดินทาง มกราคม – มิถุนายน 63

0
5 วัน 3 คืน

TW03_ZG_ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 5 วัน (BR)

ราคาเริ่มต้น17,999 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : TW04
สายการบินไชน่าแอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563

0
4 วัน 3 คืน

TW04_GO_Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน (CI)

ราคาเริ่มต้น14,888 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : TW02
สายการบินไชน่าแอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม – กันยายน 2563

0
5 วัน 3 คืน

TW01_TTN_ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ 4 วัน (CI)

ราคาเริ่มต้น15,888 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : TW01
สายการบินไชน่า แอร์ไลน์
กำหนดการเดินทางกรกฎาคม – ตุลาคม 63

0