02-8642157-9     @fwtgroup

บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ APEC (ABTC)

นักธุรกิจไทยสามารถยื่นคำร้องขอมีบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (ABTC) ซึ่งเป็นโครงการในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย – แปซิฟิค (Asia-Pacific Economic Cooperation หรือ APEC)ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางติดต่อระหว่างนักธุรกิจของสมาชิกเอเปค  บัตร ABTC เป็นเสมือนวีซ่า มีอายุการใช้งาน 5 ปี โดยผู้ถือบัตร ABTC สามารถใช้ควบคู่กับหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางเข้าเขตเศรษฐกิจอื่นที่เข้าร่วมโครงการบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคได้ (แทน business visa) ปัจจุบันสมาชิกเอเปคที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวน 19 เขตเศรษฐกิจ (จากจำนวนทั้งหมด 21 เขตเศรษฐกิจ) ได้แก่

ออสเตรเลีย     บรูไน     ชิลี     จีน     ฮ่องกง     อินโดนีเซีย     ญี่ปุ่น

เกาหลีใต้     มาเลเซีย     เม็กซิโก     นิวซีแลนด์     เปรู     ฟิลิปปินส์

ปาปัวนิวกินี     รัสเซีย     สิงคโปร์     ไทย     ไต้หวัน     เวียดนาม

โดยสหรัฐอเมริกาและแคนนาดาได้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นสมาชิกชั่วคราว ซึ่งในชั้นนี้ผู้ถือบัตร ABTC ยังต้องขอวีซ่าเข้าสหรัฐฯ และแคนนาดาตามปกติ ผู้ถือบัตร ABTC ได้รับอนุญาตให้ใช้ช่องทางพิเศษสำหรับสมาชิกเอเปค (APEC Lane) ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานนานาชาติของสมาชิกเอเปค สมาชิกผู้สนใจสมัครบัตร ABTC สามารถทำการสมัครแบบออนไลน์ได้ที่ https://www.abtc-jsccib.org

ตัวอย่าง APEC CARD