02-8642157-9     @fwtgroup

ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า แค่มี Passpost ไทยเท่านั้นพอ...!!

สำหรับบางประเทศนั้น ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางไปประเทศนั้น ๆ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่า แค่ไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น

ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

เล่มสีน้ำตาลหรือแดงเลือดหมู

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 14 วัน

1. บาห์เรน (Bahrain) (*)
2. บรูไน (Brunei) (*)
3. กัมพูชา (Cambodia)
4. เมียนมาร์ (Myanmar) (เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ)

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 15 วัน

1. ญี่ปุ่น (Japan) (*)

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

1. ฮ่องกง (Hong Kong)
2. อินโดนีเซีย (Indonesia) (*)
3. ลาว (Laos)
4. มาเก๊า (Macau)
5. มองโกเลีย (Mongolia)
6. มาเลเซีย (Malaysia) (*)
7. มัลดีฟส์ (Maldives) (*)
8. ฟิลิปปินส์ (The {Philippines) (*)
9. รัสเซีย (Russia)
10. เซเชลส์ (Seychelles) (*)
11. สิงคโปร์ (Singapore) (*)
12. แอฟริกาใต้ (South Africa) (*)
13. ตุรกี (Turkey) (*)
14. เวียดนาม (Vietnam)

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน

1. อาร์เจนตินา (Argentina)
2. บราซิล (Brazil)
3. ชิลี (Chile)
4. เอกวาดอร์ (Ecuador) (*)
5. จอร์เจีย (Georgia) (*)
6. สาธารณรัฐเกาหลี Korea (ROK)
7. เปรู (Peru)
8. วานูอาตู (Vanuatu) (*)

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 180 วัน

1. ปานามา (Panama)

ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ

ราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) การทูต (เล่มสีแดงสด)

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 14 วัน

1. Bahrain (บาห์เรน) (*)

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 15 วัน

1. Mauritius (มอริเชียส) (*) เฉพาะหนังสือเดินทางฑูต

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

1. Brunei (บรูไน)
2. Cambodia (กัมพูชา)
3. China (จีน )
4. Ecuador (เอกวาดอร์)
5. Hong Kong (ฮ่องกง)
6. Indonesia (อินโดนีเซีย)
7. Laos (ลาว)
8. Macau (มาเก๊า)
9. Maldives (มัลดีฟส์) (*)
10. Mongolia (มองโกเลีย)
11. Myanmar (เมียร์มาร์)
12. Oman (โอมาน)
13. Pakistan (ปากีสถาน) เฉพาะหนังสือเดินทางฑูต
14. Seychelles (เซเชลส์) (*)
15. Singapore (สิงคโปร์)
16. Timor-Leste (ติมอร์-เลสเต) (*)
17. Vietnam (เวียดนาม)

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน

1. Albania (แอลเบเนีย)
2. Argentina (อาร์เจนตินา)
3. Austria (ออสเตรีย)
4. Belgium (เบลเยี่ยม)
5. Bhutan (ภูฏาน)
6. Brazil (บราซิล)
7. Chile (ชิลี)
8. Colombia (โคลอมเบีย)
9. Costa Rica (คอสตาริกา)
10. Croatia (โครเอเชีย)
11. Czech Republic (เช็ก)
12. Denmark (เดนมาร์ก)
13. Estonia (เอสโตเนีย)
14. France (ฝรั่งเศส) (เฉพาะหนังสือเดินทางฑูต)
15. Finland (ฟินแลนด์) (*)
16. Germany (เยอรมนี)
17. Hungary (ฮังการี)
18. India (อินเดีย)
19. Israel (อิสราเอล )
20. Italy (อิตาลี)
21. Japan (ญี่ปุ่น )
22. Korea (ROK) (สาธารณรัฐเกาหลี)
23. Liechtenstein (ลิกเตนสไตน์)
24. Luxembourg (ลักเซมเบิร์ก)
25. Malaysia (มาเลเซีย)
26. Malta (มอลตา) (*)
27. Mexico (เม็กซิโก)
28. The Netherlands (เนเธอร์แลนด์)
29. Nepal (เนปาล)
30. Norway (นอร์เวย์) (*)
31. Panama (ปานามา)
32. Peru (เปรู)
33. The Philippines (ฟิลิปปินส์)
34. Poland (โปแลนด์)
35. Romania (โรมาเนีย)
36. Russian Federation (รัสเซีย)
37. Slovakia (สโลวัก)
38. Slovenia (สโลวีเนีย) (*)
39. South Africa (แอฟริกาใต้)
40. Spain (สเปน) *เฉพาะหนังสือเดินทางฑูต
41. Sri Lanka (ศรีลังกา)
42. Sweden (สวีเดน) (*)
43. Switzerland (สวิตเซอร์แลนด์)
44. Tajikistan (ทาจิกิสถาน)
45. Tunisia (ตูนีเซีย)
46. Turkey (ตุรกี)
47. Ukraine (ยูเครน)
48. Uruguay (อุรุกวัย)
49. Vanuatu (วานูอาตู) (*)

หมายเหตุ

        1.* หมายถึง ประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้น คือ ประเทศที่คำความตกลงทวิภาคีกับไทย

        2. ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จำนวนวันที่สามารถพำนักอยู่ได้ เช่น ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของไทยสามารถเดินทางเข้ากัมพูชาโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน

        3. เอกวาดอร์ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่คนทุกสัญชาติเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อ มิ.ย. 2551 ซึ่ง สอท. ณ กรุงลิมา ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าครอบคลุมถึงผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภท

        4. ไต้หวันอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือได้รับการตรวจลงตราแบบเดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้ง จากสหรัญอมเมริกา แคนาดา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าไต้หวัน สามารถขอหลักฐานเข้าไต้หวันได้ที่เว็บไซต์ http//nas.immigration.gov.tw/nase/ และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)

        5. รัสเซียยกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากเป็นด้วยวัตถุประสงค์อื่น ก็อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองได้ ดังนั้น คนไทยที่จะเดินทางไปรัสเซียควรขอรับการตรวจลงตราให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศทุกครั้ง

        6. ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงจราในการเดินทางเข้าคอสตาริกา หากได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ลูกเรือ หรือธุรกิจเข้าสหรัฐฯ แคนาดา Schengaen ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้  และการตรวจลงตราดังกล่าวมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ แคนาดา หรือสหภาพยุโรปที่มีระยะเวลาอนุญาตให้พำนักในฐานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศดังกล่าวเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัคราชทูตคอสตาริกาประจำสิงคโปร์ หมายเลขโทรศัพท์ +65 6738 0566 อีเมล์ info@costaricaembassy-sg.net 

          7. ปานามายกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภท โดยจะพำนักได้ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555

         8. โคลอมเบียยกเว้นการลงตาให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ได้รับการตรวจลงตราจากสหรัฐฯ (ไม่ใช่ประเภท Transit C1) และกลุ่มประเทศเชงเก้น (เฉพาะประเภท C และ D ) ที่มีอายุการตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าโคลอมเบีย รวมถึงยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศเชงเก้นด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโคลอมเบีย

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการกงสุล