02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าไอร์แลนด์

วีซ่าไอร์แลนด์

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 90 วัน)
ประเภท ประเภท ราคา / ท่าน ค่าบริการบริษัท UDC (รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ท่องเที่ยว / ธุรกิจ / นักเรียน เข้า – ออก ครั้งเดียว 2,800 บาท 1,500 บาท
เข้า – ออก หลายครั้ง 4,400 บาท (เฉพาะท่องเที่ยว)

สถานทูตประเทศไอร์แลนด์

ที่ตั้ง 208 ถนนวิทยุ ชั้น 12 ยูนิต 1201 ลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
เวลาทำการ รับยื่นคำร้องขอวีซ่าวันจันทร์ ถึง วันพฤหัส ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 12.00 น.และ 14.30 – 15.30 น. วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รับคืนหนังสือเดินทางวันจันทร์ ถึง วันพฤหัส ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 12.00 น.และ 14.30 – 15.30 น. วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
การยื่นวีซ่า ยื่นวีซ่าด้วยตนเองหรือยื่นวีซ่าแทนได้
การนัดหมาย ไม่ต้องทาการนัดหมายวีซ่า
ระยะเวลาทำการ วีซ่าท่องเที่ยว 4-8 สัปดาห์ขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วีซ่านักเรียน 8 สัปดาห์ขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สถานทูตประเทศไอร์แลนด์

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กาหนด
-คนที่มีวีซ่าอังกฤษสามารถเดินทางเข้าประเทศไอร์แลนด์ได้ แต่จาเป็นต้องเดินทางเข้าประเทศอังกฤษก่อนจึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทไอร์แลนด์ได้
– ชาระค่าธรรมเนียม เป็นเงินสดที่สถานฑูตประเทศไอร์แลนด์

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศไอร์แลนด์ (ระยะเวลาทำการ 4-8 สัปดาห์ขึ้นไป)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า ตัวจริง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (2 นิ้ว) พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน
 • สำเนา ใบสมรส / ใบหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  + พร้อมฉบับแปลภาษาจากศูนย์แปลที่มีตราประทับรับรอง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / หน่วยงาน ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม สำเนา บัตรข้าราชการ ระบุ ตำแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปีที่เริ่มงาน, เงินเดือนปัจจุบัน, ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  *เอกสารออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • เจ้าของกิจการ สำเนา ใบการค้า,ใบพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัทฯ คัดไม่เกิน 3 เดือน + ประทับตราบริษัทฯ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลที่มีตราประทับรับรอง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ข้าราชการบำนาญ/ เกษียณ หนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลที่มีตราประทับรับรอง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) หรือ สำเนา บัตรข้าราชการบำนาญ
 • นักเรียน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรองนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ +สำเนาบัตรนักเรียน
 • หลักฐานด้านการเงิน ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน  และฝากประจำ**

รายการเดินบัญชีจากทางธนาคาร (Bank Statement) รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน  โดยอัพเดทให้เป็นวัน/เดือน/ปีปัจจุบัน ออกจากธนาคารมาไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นเอกสาร และต้องมีตราประทับจากทางธนาคาร ตัวจริง

 • ใบประกันภัยการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ วงเงิน 40,000 ยูโร หรือ 2,000,000.- บาทขึ้นไป (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • สำเนา ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • สำเนา ใบจองที่พัก ทุกคืน ฉบับภาษาอังกฤษ ต้องมีชื่อผู้เข้าพักทุกท่าน

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี

 • สำเนา ใบสูติบัตร + พร้อมแปลภาษาอังกฤษ กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากทางอำเภอ (สำนักงานเขต) ตัวจริง +พร้อมแปลภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลที่มีตราประทับรับรอง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • เอกสารการงาน และการเงิน ของบิดา, มารดา พร้อมเอกสารส่วนตัว อาทิ ทะเบียนบ้าน /บัตรประชาชน
 • หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบหย่า + สำเนา หนังสือสิทธิปกครองบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ป.ค.14) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลที่มีตราประทับรับรอง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน

 • กรณีพักกับญาติ/เพื่อน ขอจดหมายเชิญ ฉบับภาษาอังกฤษ, สำเนาหน้าพาสปอร์ต, หน้าวีซ่าหรือหลักฐานการพำนักในไอร์แลนด์ และเอกสารแสดงถึงความสัมพันธ์ อาทิ รูปถ่าย กรณีพี่น้อง -สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าธุรกิจ

 • จดหมายเชิญจากผู้เชิญ, บริษัท ในประเทศไอร์แลนด์, หลักฐานการลงทะเบียน กรณีเข้าร่วมประชุม
 • รายละเอียดการเดินทาง รวมถึงรายละเอียด ที่อยู่ของหน่วยงานในประเทศไอร์แลนด์

** สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Republic of Ireland) เป็นคนละประเทศกับ ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) ดังนั้นไม่สามารถใช้วีซ่าไอร์แลนด์ เดินทางเข้าไอร์แลนด์เหนือได้