02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าไอซ์แลนด์

วีซ่าไอซ์แลนด์

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 90 วัน)
ประเภท ประเภทบุคคล ราคา / ท่าน ค่าธรรมเนียม
ศูนย์ VFS และ SMS / ท่าน
ค่าบริการบริษัทฯ(รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ท่องเที่ยว และเยี่ยมเยียน ผู้ใหญ่ 2,300 บาท 880 บาท 1,500 บาท
เด็ก อายุตั้งแต่ 6 -11 ปี 1,400 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 6 ปี ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

 

Default sample caption text

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าไอซ์แลนด์ VFS Global

ที่ตั้ง อาคารเทรนดี้ ชั้น 8 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ รับยื่นคำร้องขอวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  08.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รับคืนหนังสือเดินทาง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
การยื่นวีซ่า ผู้สมัครต้องมาแสดงตนต่อศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
การนัดหมาย ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า
ระยะเวลาทำการ 15 วันทำการขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ควรยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน)

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กำหนด
– ชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงินสดที่ศูนยรับยืนวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศไอซ์แลนด์ (ใช้เวลาพิจารณา 15 วันทำการขึ้นไป)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า ตัวจริง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (2 นิ้ว) พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน
 • สำเนา ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) + พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / หน่วยงาน ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม สำเนา บัตรข้าราชการ ระบุ ตำแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปีที่เริ่มงาน, เงินเดือนปัจจุบัน, ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  *เอกสารออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • เจ้าของกิจการ สำเนา ใบการค้า,ใบพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัทฯ คัดไม่เกิน 3 เดือน + ประทับตราบริษัทฯ พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
 • ข้าราชการบำนาญ/ เกษียณ หนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สำเนา บัตรข้าราชการบำนาญ
 • นักเรียน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรองนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ +สำเนาบัตรนักเรียน
 • หลักฐานด้านการเงิน ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน **
 1. หนังสือรับรองบัญชี ออกโดยธนาคาร ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ  / เฉพาะกรณีออกค่าใช้จ่ายให้ เจ้าของบัญชี ต้องออกหนังสือรับรองจากธนาคารว่าเป็น Sponser พร้อมระบุชื่อ ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้  ** วันที่ออกจดหมาย ต้องไม่เกิน 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า**
 2. รายการเดินบัญชีจากทางธนาคาร (Bank Statement) รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนา สมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน  ** อัพเดทยอดวันที่ล่าสุด ต้องไม่เกิน 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า**
 • ใบประกันภัยการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ วงเงิน 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000.- บาทขึ้นไป (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • สำเนา ใบจองตั๋วเครื่องบิน + สำเนา ใบจองตั๋วรถไฟ กรณีข้ามประเทศ
 • สำเนา ใบจองโรงแรม (Hotel Confirmation) ทุกวันที่อาศัยอยู่ในประเทศเขตเชงเก้น *โดยต้องระบุรายชื่อผู้เดินทางครบทุกท่าน*
 • แผนการเดินทางโดยสรุป (Travel Itinerary)โดยระบุวันที่ และเมืองที่จะพำนักอย่างครบถ้วน (ฉบับภาษาอังกฤษ)

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

 • สำเนา ใบสูติบัตร + พร้อมแปลภาษาอังกฤษ กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากทางอำเภอ (สำนักงานเขต) ตัวจริง +พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
 • เอกสารการงาน และการเงิน ของบิดา, มารดา พร้อมเอกสารส่วนตัว อาทิ ทะเบียนบ้าน /บัตรประชาชน
 • หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้างให้แนบสำเนาใบหย่า + สำเนา สิทธิปกครองบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ป.ค.14)พร้อมแปลภาษาอังกฤษ

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน ครอบครัว / แฟน / คู่สมรส

 • จดหมายเชิญ ลงชื่อโดยผู้เชิญ หรือ หมายเลขในกรณีที่เป็นจดหมายเชิญออนไลน์ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุความสัมพันธ์ ระยะเวลาที่รู้จักกัน พบครั้งสุดท้ายที่ไหน เมื่อไร จุดประสงค์การเชิญ ระบุวัน ระยะเวลาพำนัก กรณีรับผิดชอบที่พักอาศัยและค่าใช้จ่ายต้องระบุด้วย
 • สำเนา หน้าพาสปอร์ต หรือ หน้าวีซ่าพำนักระยะยาว และใบอนุญาติในการทำงานในเดนมาร์กและไอซ์แลนด์ ของผู้เชิญ
 • เอกสารแสดงถึงความสัมพันธ์ อาทิ รูปถ่าย กรณีพี่น้อง –สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น