02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าไต้หวัน

วีซ่าไต้หวัน

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 30 วัน) – ท่องเที่ยว และธุรกิจ
ประเภทการยื่นขอทำวีซ่า ราคา / ท่าน ค่าบริการ UDC / ท่าน
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
วีซ่าเข้า-ออกครั้งเดียว 1,500 บาท 1,000 บาท
วีซ่าเข้า-ออกหลายครั้ง 3,400 บาท
ค่าวีซ่าเร่งด่วน (2 วันทำการ) ชำระเพิ่ม 850 บาท

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศสเปน (ใช้เวลาพิจารณา 3 วันทำการ)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า (ถ้ามี) ตัวจริง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 4.5 x 3.5 ซม. (2 นิ้ว) พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน
 • สำเนา ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / หน่วยงาน ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม สำเนา บัตรข้าราชการ ระบุ ตำแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปีที่เริ่มงาน, เงินเดือนปัจจุบัน, ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  *เอกสารออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • เจ้าของกิจการ สำเนา ใบการค้า,ใบพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัทฯ คัดไม่เกิน 3 เดือน + ประทับตราบริษัทฯ
 • ข้าราชการบำนาญ/ เกษียณ หนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สำเนา บัตรข้าราชการบำนาญ
 • นักเรียน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรองนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ +สำเนาบัตรนักเรียน
 • หลักฐานด้านการเงิน **เอกสารแสดงรายการเดินบัญชีต่อไปนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง**
 1. สมุดบัญชีเงินฝาก ที่แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า โดยอัพเดทให้เป็นวัน เดือน ปี ปัจจุบัน พร้อมถ่ายสำเนารายการเดินบัญชีหน้าเดือนปัจจุบัน และย้อนหลังไป 6 เดือน ตัวจริง + สำเนา
 2. รายการเดินบัญชีจากทางธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง โดยอัพเดทให้เป็นวัน ณ ปัจจุบัน แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาอัพเดทวันที่สุดท้ายในสมุดให้เป็นวัน/เดือน/ปี ปัจจุบัน
 • สำเนา เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารการจองโรงแรม ฉบับภาษาอังกฤษ

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี

 • สำเนา ใบสูติบัตร , ทะเบียนบ้านและใบเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล)
 • กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากทางอำเภอ (สำนักงานเขต) ตัวจริง
 • พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
 • หากผู้ปกครองได้ทาการหย่าร้าง จะต้องแสดงหนังสือปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย (ป.ค.14)

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าธุรกิจ

 • จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศไต้หวัน (ระบุระยะเวลาที่ท่านจะพำนักอยู่, จุดประสงค์การไป)
 • เอกสารรับรอง ตัวจริง จากนายจ้าง ต้องแสดงวันที่ออกจดหมาย เงินเดือน ระยะเวลาและรับรองว่าผู้สมัครจะเดินทางกลับมา พร้อมมีตราประทับบริษัทและลายเซ็นจากผู้จัดการด้วยทุกครั้ง (ชื่อผู้จัดการหรือผู้รับรองควรที่จะพิมพ์ทุกครั้ง)