02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าโมร็อกโก

วีซ่าโมร็อกโก

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 90 วัน)
ประเภท ประเภท ราคา / ท่าน ค่าบริการ / ท่าน
ท่องเที่ยว และธุรกิจ วีซ่าเข้า 1 ครั้ง 838 บาท 1,000 บาท
วีซ่าเข้า 2 ครั้ง 1,256 บาท

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าโมร็อกโก

ที่ตั้ง อาคารสาทรซิตี้ ชั้น 12 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
เวลาทำการ รับยื่นคำร้องขอวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  09.30 น. – 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รับคืนหนังสือเดินทาง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
การยื่นวีซ่า ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมาแสดงตนต่อศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า สามารถให้บุคคลอื่นยื่นวีซ่าแทนได้
การนัดหมาย ไม่ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า
ระยะเวลาทำการ 10 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กำหนด
              – ชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงินสดที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศโมร็อกโก (ใช้เวลาพิจารณา 10 วันทำการ)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือมอบอำนาจให้บริษัทฯ ยื่นวีซ่าแทนผู้สมัครวีซ่า พร้อมลงลายเซ็นตามหน้าพาสปอร์ต
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสี 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน *หมายเหตุ ห้ามสวมเสื้อขาว หรือเสื้อสีอ่อน เน้นเห็นใบหน้าชัด (ขนาดรูปเท่ากับหนังเดินทางของไทย)
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน + พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • สำเนา ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) + พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / หน่วยงานราชการ ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ  ระบุ ตำแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปีที่เริ่มงาน, เงินเดือนปัจจุบัน, ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  *เอกสารออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • เจ้าของกิจการ สำเนา ใบการค้า,ใบพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัทฯ คัดไม่เกิน 3 เดือน + ประทับตราบริษัทฯ พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
 • ข้าราชการบำนาญ/ เกษียณ หนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สำเนา บัตรข้าราชการบำนาญ
 • นักเรียน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรองนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ +สำเนาบัตรนักเรียน
 • หลักฐานด้านการเงิน  **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
 1. หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (Bank Certificate) 1 ฉบับ ต้องออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี รายละเอียดบัญชี และเงินคงเหลือในบัญชี (ไม่รับรายการเดินบัญชี หรือสำเนาสมุดบัญชี)
 2. กรณีออกค่าใช้จ่ายให้ เจ้าของบัญชีต้องออกหนังสือรับรองจากธนาคารว่าเป็น Sponser พร้อมระบุชื่อ ที่ออกค่าใช้จ่ายให้
 • ใบประกันภัยการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ วงเงิน 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000.- บาทขึ้นไป (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • สำเนา ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • สำเนา ใบจองโรงแรม  ทุกคืนตลอดการเดินทาง ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเดินทางโดยสรุป (Travel Itinerary) โดยระบุวันที่ และเมืองที่จะพำนักอย่างครบถ้วน  (ฉบับภาษาอังกฤษ)

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

 • สำเนา ใบสูติบัตรและทะเบียนบ้าน (แปลภาษาอังกฤษ)
 • กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากทางอำเภอ (สำนักงานเขต) ตัวจริง พร้อมสำเนา , หนังสือเดินทาง , ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
 • ทำเอกสารรับรองค่าใช้จ่าย ระบุชื่อบุตร และความสัมพันธ์ และเหตุผลในการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
 • ทำหนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (Bank Certificate) ระบุชื่อบุตรที่ต้องการออกค่าใช้จ่ายให้
 • หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง จะต้องแสดงหนังสือปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฎหมาย (ป.ค.14)

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าธุรกิจ

 • จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศโมร็อกโก (ระบุระยะเวลาที่ท่านจะพำนักอยู่, จุดประสงค์การไป)
 • เอกสารรับรอง ตัวจริง จากนายจ้าง ต้องแสดงวันที่ออกจดหมาย เงินเดือน ระยะเวลาและรับรองว่าผู้สมัครจะเดินทางกลับมา