02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าโครเอเชีย

วีซ่าโครเอเชีย

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 90 วัน)
ประเภท ราคา / ท่าน ค่าธรรมเนียมศูนย์ VFS และ SMS / ท่าน ค่าบริการ UDC / ท่าน
ท่องเที่ยว และธุรกิจ 2,433 บาท 1,220 บาท 1,500 บาท

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กำหนด

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า VFS Global

ที่ตั้ง ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เวลาทำการ รับยื่นคำร้องขอวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00น.
รับคืนหนังสือเดินทาง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
การยื่นวีซ่า ผู้สมัครวีซ่าต้องมาแสดงตนต่อศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า
การนัดหมาย ไม่ต้องทำการนัดหมายวีซ่า
ระยะเวลาทำการ 7-15 วันทำการขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

** กรณีที่ท่านมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้น ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือ Double entry or Multiple entry.
ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า ของประเทศโครเอเชีย สามารถเดินทางเข้าประเทศโครเอเชียได้เลย**

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศโครเอเชีย (ใช้เวลาพิจารณา 7-15 วันทำการ)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า ตัวจริง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน
 • สำเนา ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) + พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / หน่วยงาน ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม สำเนา บัตรข้าราชการ ระบุ ตำแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปีที่เริ่มงาน, เงินเดือนปัจจุบัน, ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  *เอกสารออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • เจ้าของกิจการ สำเนา ใบการค้า,ใบพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัทฯ คัดไม่เกิน 3 เดือน + ประทับตราบริษัทฯ พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
 • ข้าราชการบำนาญ/ เกษียณ หนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สำเนา บัตรข้าราชการบำนาญ
 • นักเรียน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรองนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ +สำเนาบัตรนักเรียน
 • หลักฐานด้านการเงิน ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน **

รายการเดินบัญชีจากทางธนาคาร (Bank Statement) ขอย้อนหลัง 6 เดือน *ยอดเงินล่าสุดไม่เกิน15 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า* หรือ สำเนา สมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน (ต้องอัพเดทสมุดบัญชีทุกเดือน) *ยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า*

 • ใบประกันภัยการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ วงเงิน 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000.- บาทขึ้นไป (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • สำเนา ใบจองตั๋วเครื่องบิน ฉบับภาษาอังกฤษ
 • สำเนา ใบจองโรงแรม (Hotel Confirmation) ทุกวันที่อาศัยอยู่ในโครเอเชียและประเทศอื่นๆ *โดยต้องระบุรายชื่อผู้เดินทางครบทุกท่าน*
 • แผนการเดินทาง (Itinerary) โดยระบุวันที่ และเมืองที่จะพำนักอย่างครบถ้วน  ฉบับภาษาอังกฤษ

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

 • สำเนา ใบสูติบัตร + พร้อมแปลภาษาอังกฤษ กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากทางอำเภอ (สำนักงานเขต) ตัวจริง +พร้อมแปลภาษาอังกฤษ 
 • เอกสารการงาน และการเงิน (หนังสือรับรองบัญชี รายการเดินบัญชี) ของบิดา, มารดา
 • เอกสารส่วนตัว ของบิดา, มารดา สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง// ทะเบียนบ้าน /บัตรประชาชน / หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบหย่า + สำเนา สิทธิปกครองบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ป.ค.14) พร้อมแปลภาอังกฤษ

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน

 • กรณีพักกับญาติ/เพื่อน ขอจดหมายเชิญ ฉบับภาษาอังกฤษ, สำเนาหน้าพาสปอร์ต, หน้าวีซ่าหรือหลักฐานการพำนักในโครเอเชีย และเอกสารแสดงถึงความสัมพันธ์ อาทิ รูปถ่าย กรณีพี่น้อง -สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
 • กรณีผู้เชิญเป็นชาวโครเอเชีย สำเนาบัตรประชาชน และหน้าหนังสือเดินทาง

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าธุรกิจ

 • จดหมายเชิญจากผู้เชิญ, บริษัท ในประเทศโครเอเชีย, หลักฐานการลงทะเบียน กรณีเข้าร่วมประชุม

**ผู้ที่จะสามารถออกค่าใช้จ่ายให้ผู้ยื่นวีซ่า จะต้องเป็น พ่อแม่ พี่น้อง สามี และภรรยา เท่านั้น**