02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าแคนาดา

วีซ่าแคนาดา

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น  (พำนักไม่เกิน 90 วัน)
ประเภท ประเภทบุคคล ราคา / ท่าน ค่าธรรมเนียม VFS / ท่าน

ค่าบริการ / ท่าน

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ท่องเที่ยว และธุรกิจ ผู้ใหญ่ 

4,810 บาท  

(โดยประมาณ)

ค่า  VFS + ค่า SMS 445 บาท

2,000 บาท

ท่องเที่ยว และธุรกิจ

เด็กอายุ 14 ปี

ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 79 ปี

2,600 บาท  

(โดยประมาณ)

ค่า  VFS + ค่า SMS 824 บาท

2,000 บาท

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กำหนด

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดา VFS Global

เวลาทำการ รับยื่นคำร้องขอวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รับคืนหนังสือเดินทาง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
การยื่นวีซ่า ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมาแสดงตนต่อศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า สามารถให้บุคคลอื่นยื่นแทนได้
การนัดหมาย ไม่ต้องทำการนัดหมาย
ระยะเวลาทำการ 16 วันทำการขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กาหนด
                 – ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าผ่านบัตรเตรดิต
                 – ชำระค่าธรรมเนียม VFS เป็นแคชเชียร์ เช็คที่ธนาคาร

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศแคนาดา (ใช้เวลาพิจารณา 16 วันทำการ)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า ตัวจริง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 3.5*4.5 ซม. พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน
 • เอกสารส่วนตัวเช่น ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / หน่วยงาน ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม สำเนา บัตรข้าราชการ ระบุ ตำแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปีที่เริ่มงาน, เงินเดือนปัจจุบัน, ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  *เอกสารออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • กรณีเจ้าของกิจการ ขอสำเนาทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทฯ พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ คัดไม่เกิน 3 เดือน
 • กรณีข้าราชการบำนาญ/ เกษียณ หนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สำเนา บัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีนักเรียน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรอง, ทรานสคริป จากสถาบัน ตัวจริง+ฉบับภาษอังกฤษ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา *เอกสารรับรองการทำงานที่เป็นภาษาไทยต้องแปลภาษาอังกฤษ เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น สำเนาบัตร ราชการ นักศึกษา ราชการบำนาญ
 • ทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทฯ
 • หลักฐานด้านการเงิน (กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจำ**
 1. หนังสือรับรองบัญชี ออกโดยธนาคาร ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ (เฉพาะกรณีออกค่าใช้จ่ายให้) ต้องออกหนังสือรับรองจากธนาคารว่าเป็น Sponsor พร้อมระบุชื่อ ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้  ** โดยวันที่ออกจดหมาย ต้องไม่เกิน 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า**
 2. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ตัวจริง + สำเนา (ในกรณีที่ท่านมีการปรับสมุดบัญชีธนาคารเป็นประจำทุกเดือน) แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาอัพเดทวันที่สุดท้ายในสมุดให้เป็นวัน/เดือน/ปี ปัจจุบัน
 3. รายการเดินบัญชีจากทางธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง โดยอัพเดทให้เป็นวัน ณ ปัจจุบัน แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาอัพเดทวันที่สุดท้ายในสมุดให้เป็นวัน/เดือน/ปี ปัจจุบัน
 • สำเนา ใบจองตั๋วเครื่องบิน

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

 • สำเนา ใบสูติบัตร (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากทางอำเภอ (สำนักงานเขต) ตัวจริง
 • เอกสารการงาน และ หนังสือรับรองบัญชี, รายการเดินบัญชี ของบิดา หรือมารดา
 • เอกสารส่วนตัวของบิดา, มารดา อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบสมรส, ใบหย่า (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษที่มีตราประทับรับรอง)
 • หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า
 • หากผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา แนบใบคำสั่งจากศาลเปลี่ยนแปลงสิทธิการปกครอง

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน

 • กรณีพักกับญาติ/เพื่อน ขอจดหมายเชิญ ฉบับภาษาอังกฤษ, สำเนาหน้าพาสปอร์ต, หน้าวีซ่าหรือหลักฐานการพำนักในแคนาดา และเอกสารแสดงถึงความสัมพันธ์และการติดต่อ อาทิ รูปถ่าย การพูดคุย กรณีพี่น้อง -สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
  กรณีออกค่าใช้จ่าย ผู้เชิญต้องแสดงเอกสารการเงิน พร้อมระบุในจดหมายเชิญเรื่องรับรองค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าธุรกิจ

 • จดหมายเชิญจากผู้เชิญ, บริษัท ในประเทศแคนาดา, หลักฐานการลงทะเบียน กรณีเข้าร่วมประชุม
 • รายละเอียดการเดินทาง รวมถึงรายละเอียด ที่อยู่ของหน่วยงานในประเทศแคนาดา