02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าเยอรมัน

วีซ่าเยอรมัน

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 90 วัน)
ประเภท ประเภทบุคคล ราคา / ท่าน

ค่าบริการ/ท่าน

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ท่องเที่ยว และธุรกิจ ผู้ใหญ่ 3,380 บาท 1,500 บาท
เด็ก อายุตั้งแต่ 6 -12 ปี 1,910 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 6 ปี ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเยอรมัน

ที่ตั้ง เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้  กรุงเทพ  10120
เวลาทำการ รับยื่นคำร้องขอวีซ่าวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 10.30 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.
รับคืนหนังสือเดินทางวันจันทร์ ถึง วันพฤหัส เท่านั้น ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 14.00 น
การยื่นวีซ่า ผู้สมัครต้องมาแสดงตนต่อศูนย์ยื่นคาร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
**ท่านที่มีวีซ่า ไม่เกิน 5 ปี สามารถยื่นแทนได้ **
การนัดหมาย ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า (ควรยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน)
ระยะเวลาทำการ 5 วันทำการขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กำหนด
              – ชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงินสดที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า

              – ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่ากับผู้สมัครวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินค่าวีซ่าได้

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศเยอรมัน (ใช้เวลาพิจารณา 15 วันทำการขึ้นไป)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า ตัวจริง
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.และส่วนของใบหน้าขยายให้มีขนาด 3 ซ.ม. ตามตัวอย่าง
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / หน่วยงาน ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม สำเนา บัตรข้าราชการ ระบุ ตำแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปีที่เริ่มงาน, เงินเดือนปัจจุบัน, ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  *เอกสารออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • เจ้าของกิจการ สำเนา ใบการค้า,ใบพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัทฯ คัดไม่เกิน 3 เดือน + ประทับตราบริษัทฯ พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
 • ข้าราชการบำนาญ/ เกษียณ หนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สำเนา บัตรข้าราชการบำนาญ
 • นักเรียน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรองนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ +สำเนาบัตรนักเรียน
 • หลักฐานด้านการเงิน **เอกสารแสดงรายการเดินบัญชีต่อไปนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง**
 1. สมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า โดยอัพเดทให้เป็นวัน เดือน ปี ปัจจุบัน พร้อมถ่ายสำเนารายการเดินบัญชีหน้าเดือนปัจจุบัน และย้อนหลังไป 6 เดือน ตัวจริง + สำเนา
 2. รายการเดินบัญชีจากทางธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน โดยอัพเดทให้เป็นวัน / เดือน / ปี ปัจจุบัน ออกจากธนาคารมาไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นเอกสาร ตัวจริง
 3. หนังสือรับรองบัญชี ออกโดยธนาคาร ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ // เฉพาะกรณีออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องออกหนังสือรับรองจากธนาคารว่าเป็น Sponsor พร้อมระบุชื่อ ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้  ** โดยวันที่ออกจดหมาย ต้องไม่เกิน 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า**
 • ใบประกันภัยการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ วงเงิน 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000.- บาทขึ้นไป (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • สำเนา ใบจองตั๋วเครื่องบิน + สำเนา ใบจองตั๋วรถไฟ กรณีข้ามประเทศ
 • สำเนา ใบจองโรงแรม (Hotel Confirmation) ทุกวันที่อาศัยอยู่ในประเทศเขตเชงเก้น *โดยต้องระบุรายชื่อผู้เดินทางครบทุกท่าน*
 • แผนการเดินทาง (Itinerary) โดยระบุวันที่ และเมืองที่จะพำนักอย่างครบถ้วน ฉบับภาษาอังกฤษ

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18  ปี

 • สำเนา ใบสูติบัตร + พร้อมแปลภาษาอังกฤษ กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากทางอำเภอ (สำนักงานเขต) ตัวจริง
 • เอกสารการงาน และการเงิน ของบิดา, มารดา พร้อมเอกสารส่วนตัว อาทิ ทะเบียนบ้าน /บัตรประชาชน
 • หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบหย่า + สำเนา หนังสือสิทธิปกครองบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ป.ค.14)

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน

 • กรณีพักกับญาติ/เพื่อน ขอจดหมายเชิญ ฉบับภาษาอังกฤษ, สำเนาหน้าพาสปอร์ต, หน้าวีซ่าหรือหลักฐานการพำนักในเยอรมัน และเอกสารแสดงถึงความสัมพันธ์ อาทิ รูปถ่าย กรณีพี่น้อง -สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น กรณีผู้เชิญออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องขอจดหมายการันตีซึ่งรับรองโดยสถานีตำรวจที่ซึ่งผู้เชิญอาศัยอยู่ โดย แสดง Code เชิญจากสถานีตำรวจที่เยอรมัน

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าธุรกิจ

 • จดหมายเชิญจากผู้เชิญ, บริษัท ในประเทศเยอรมัน, หลักฐานการลงทะเบียน กรณีเข้าร่วมประชุม
 • รายละเอียดการเดินทาง รวมถึงรายละเอียด ที่อยู่ของหน่วยงานในประเทศเยอรมัน