02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าเบลเยี่ยม

วีซ่าเบลเยี่ยม

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 90 วัน)
ประเภท ประเภทบุคคล ราคา / ท่าน ค่าธรรมเนียม
ศูนย์ VFS และ SMS / ท่าน
ค่าบริการ / ท่าน
ท่องเที่ยว และธุรกิจ ผู้ใหญ่ และเด็ก 2,400 บาท 860 บาท 1,500 บาท
เด็ก อายุตั้งแต่ 6 -12 ปี 1,400 บาท

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเบลเยี่ยม VFS Global

ที่ตั้ง อาคาร เดอะเทรนดี้ ชั้น 8 สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ รับยื่นคำร้องขอวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รับคืนหนังสือเดินทาง ส่งคืนทางไปรษณีย์
การยื่นวีซ่า ผู้สมัครวีซ่าต้องมาแสดงตนต่อสถานทูตทุกครั้ง
การนัดหมาย ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า
ระยะเวลาทำการ 15 วันทำการขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กำหนด
              – ชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงินสดที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศเบลเยี่ยม (ใช้เวลาพิจารณา 15 วันทำการ)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันหมดอายุถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางเดินทางทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางและวีซ่าประเทศต่างๆ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า ตัวจริง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 5 x 3 ซม. พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / หน่วยงาน ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม สำเนา บัตรข้าราชการ ระบุ ตำแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปีที่เริ่มงาน, เงินเดือนปัจจุบัน, ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  *เอกสารออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • เจ้าของกิจการ สำเนา ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์ คัดไม่เกิน 3 เดือน + ประทับตราบริษัทฯ
 • ข้าราชการบำนาญ/ เกษียณ หนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สำเนา บัตรข้าราชการบำนาญ
 • นักเรียน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรองนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ +สำเนาบัตรนักเรียน
 • หลักฐานด้านการเงิน  (กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน  และฝากประจำ**
 1. สมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า โดยอัพเดทให้เป็นวัน เดือน ปี ปัจจุบัน พร้อมถ่ายสำเนารายการเดินบัญชีหน้าเดือนปัจจุบัน และย้อนหลังไป 6 เดือน  ตัวจริง + สำเนา
 2. รายการเดินบัญชีจากทางธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง  โดยอัพเดทให้เป็นวัน ณ ปัจจุบัน ออกจากธนาคารมาไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นเอกสาร กรุณาอัพเดทวันที่สุดท้ายในสมุดให้เป็นวัน/เดือน/ปี ปัจจุบัน
 • ใบประกันภัยการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ วงเงิน 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000.- บาทขึ้นไป (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • สำเนา ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • สำเนา ใบจองโรงแรม (Hotel Confirmation) ทุกวันที่อาศัยอยู่ในเขตเชงเก้นและประเทศอื่นๆ*โดยต้องระบุรายชื่อผู้เดินทางครบทุกท่าน*

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

 • สำเนา ใบสูติบัตรและทะเบียนบ้าน
 • กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากทางอำเภอ (สำนักงานเขต) ตัวจริง พร้อมสำเนา หนังสือเดินทาง, ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
 • หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง จะต้องแสดงหนังสือปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย (ป.ค.14)

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน

 • กรณีพักกับญาติ/เพื่อน ขอจดหมายเชิญ ฉบับภาษาอังกฤษ, หน้าพาสปอร์ต, บัตรประชาชน หน้าวีซ่าหรือหลักฐานการพำนักในเบลเยี่ยม และเอกสารแสดงถึงความสัมพันธ์ อาทิ รูปถ่าย กรณีพี่น้อง -สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าธุรกิจ

 • จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศเบลเยี่ยม (ระบุระยะเวลาที่ท่านจะพำนักอยู่, จุดประสงค์การไป)
 • เอกสารรับรอง ตัวจริง จากนายจ้าง ต้องแสดงวันที่ออกจดหมาย เงินเดือน ระยะเวลาและรับรองว่าผู้สมัครจะเดินทางกลับมา