02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกา

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น  (พำนักไม่เกิน 90 วัน)
ประเภท ประเภทบุคคล ราคา / ท่าน

ค่าบริการ / ท่าน

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ท่องเที่ยว และธุรกิจ ผู้ใหญ่ และเด็ก 4,960. บาท

2,000. บาท

(รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กำหนด

สถานทูตประเทศอเมริกา

เวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รับยื่นคำร้องขอวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  08.00 น. – 11.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รับคืนหนังสือเดินทาง สถานทูตส่งคืนทางไปรษณีย์
การยื่นวีซ่า ยื่นด้วยตนเอง (กรณีเด็กทารกไม่จำเป็นต้องไปยื่นวีซ่าด้วยตนเอง)
การนัดหมาย ต้องทำนัดหมายล่วงหน้า
ระยะเวลาทำการ 5-7 วันทำการขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศอเมริกา (ใช้เวลาพิจารณา 5-7 วันทำการ)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า ตัวจริง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / หน่วยงาน ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม สำเนา บัตรข้าราชการ
  ระบุ ตำแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปีที่เริ่มงาน, เงินเดือนปัจจุบัน, ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  *เอกสารออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • กรณีเจ้าของกิจการ ขอสำเนาทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทฯ พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ คัดไม่เกิน 3 เดือน
 • กรณีข้าราชการบำนาญ/ เกษียณ หนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สำเนา บัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีนักเรียน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรอง ทรานสคริป จากสถาบัน ตัวจริง+ฉบับภาษอังกฤษ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
 • หลักฐานด้านการเงิน (กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจำ**
 1. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ตัวจริง + สำเนา (ในกรณีที่ท่านมีการปรับสมุดบัญชีธนาคารเป็นประจำทุกเดือน) แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาอัพเดทวันที่สุดท้ายในสมุดให้เป็นวัน/เดือน/ปี ปัจจุบัน
 2. รายการเดินบัญชีจากทางธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง โดยอัพเดทให้เป็นวัน ณ ปัจจุบัน แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาอัพเดทวันที่สุดท้ายในสมุดให้เป็นวัน/เดือน/ปี ปัจจุบัน
 • สำเนา ใบจองตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี) หากไม่มีให้ระบุวันที่เดินทางคร่าว ๆในแบบฟอร์ม

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี

 • สำเนา ใบสูติบัตร
 • กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากทางอำเภอ (สำนักงานเขต) ตัวจริง
 • เอกสารการงาน และการเงิน ของบิดา, มารดา พร้อมเอกสารส่วนตัว อาทิ ทะเบียนบ้าน /บัตรประชาชน
 • หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า
 • หากผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา แนบใบคำสั่งจากศาลเปลี่ยนแปลงสิทธิการปกครอง

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน

 • กรณีพักกับญาติ/เพื่อน ขอจดหมายเชิญ ฉบับภาษาอังกฤษ, สำเนาหน้าพาสปอร์ต, หน้าวีซ่าหรือหลักฐานการพำนักในอเมริกา และเอกสารแสดงถึงความสัมพันธ์และการติดต่อ อาทิ รูปถ่าย การพูดคุย กรณีพี่น้อง -สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น กรณีออกค่าใช้จ่าย ผู้เชิญต้องแสดงเอกสารการเงิน พร้อมระบุในจดหมายเชิญเรื่องรับรองค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าธุรกิจ

 • จดหมายเชิญจากผู้เชิญ, บริษัท ในประเทศอเมริกา, หลักฐานการลงทะเบียน กรณีเข้าร่วมประชุม
 • รายละเอียดการเดินทาง รวมถึงรายละเอียด ที่อยู่ของหน่วยงานในประเทศอเมริกา

**กรณีมีวีซ่าอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุ แต่อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า สามารถใช้วีซ่าต่อได้โดยถือเล่มเก่าไปด้วยเวลาเดินทาง**