02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าอียิปต์

วีซ่าอียิปต์

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น
ประเภท ประเภทบุคคล ราคา / ท่าน ค่าบริการ UDC / ท่าน
ท่องเที่ยว ผู้ใหญ่ 2,100 บาท (โดยประมาณ) 1,500 บาท

หมายเหตุ : *อาจมีเรียกเก็บ ค่าบริการเพิ่มกรณีสถานทูตมีนัดให้วิ่งรับ-ส่งเอกสารเพิ่ม

การยื่นวีซ่า ผู้สมัครวีซ่าไม่ต้องมาแสดงตนต่อสถานทูต
ระยะเวลาทำการ 18 วันทำการขึ้นไป นับจากวันยื่นวีซ่า (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)โดยสถานทูตเป็นผู้กำหนดวันรับวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศอียิปต์ (ใช้เวลาพิจารณา 5 วันทำการ)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า ตัวจริง
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  กรุณายึดตามตัวอย่าง
  ขนาดรูปถ่าย  2 นิ้ว และส่วนของใบหน้าขยายให้มีขนาด 3 ซ.ม. ตามตัวอย่าง
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / หน่วยงานราชการ ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม สำเนา บัตรข้าราชการ
  ระบุ ตำแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปีที่เริ่มงาน, เงินเดือนปัจจุบัน, ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  *เอกสารออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • เจ้าของกิจการ สำเนา ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัทฯ คัดไม่เกิน 3 เดือน + ประทับตราบริษัทฯ
 • ข้าราชการบำนาญ/ เกษียณ หนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สำเนา บัตรข้าราชการบำนาญ
 • นักเรียน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ +สำเนาบัตรนักเรียน
 • หลักฐานด้านการเงิน  **เอกสารแสดงรายการเดินบัญชีต่อไปนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง**
  สมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า โดยอัพเดทให้เป็นวัน เดือน ปี ปัจจุบัน พร้อมถ่ายสำเนารายการเดินบัญชีหน้าเดือนปัจจุบัน และย้อนหลังไป 6 เดือน ตัวจริง + สำเนา
 • สำเนา ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานการจองโรงแรมทุกวันที่เข้าพัก ฉบับภาษาอังกฤษ โดยต้องระบุรายชื่อผู้เดินทางครบทุกท่าน

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18  ปี

 • สำเนา ใบสูติบัตร + พร้อมแปลภาษาอังกฤษ กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากทางอำเภอ (สำนักงานเขต) ตัวจริง
 • เอกสารการงาน และการเงิน ของบิดา, มารดา พร้อมเอกสารส่วนตัว อาทิ ทะเบียนบ้าน /บัตรประชาชน
 • หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบใบหย่า + สำเนาหนังสือสิทธิปกครองบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ป.ค.14)

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน

 • กรณีพักกับญาติ/เพื่อน จดหมายเชิญ ภาษาอังกฤษ, สำเนาหน้าพาสปอร์ต, หน้าวีซ่าหรือหลักฐานการพำนักในอียิปต์ และเอกสารแสดงถึงความสัมพันธ์ อาทิ รูปถ่าย กรณีพี่น้อง -สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น