02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าอินเดีย

วีซ่าอินเดีย

บริการรับยื่นวีซ่าอินเดีย 2 แบบ ดังนี้

 1. ยื่นวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ E-Visa (ขอล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ)
  E-Visa สามารถใช้ได้กับ สนามบิน 28 แห่ง และท่าเรือ 5 แห่ง ดังต่อไปนี้
  สนามบิน Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra, Bengaluru, Bhubaneshwar, Calicut, Chandigarh, Chennai,
  Cochin, Coimbatore, Delhi, Gaya, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Madurai,
  Mangalore, Mumbai, Nagpur, Portblair, Pune, Tiruchirapalli (หรือ Trichy), Thiruvananthapuram (หรือ
  Trivandrum), Varanasi & Vishakhapatnam
  ท่าเรือ Chennai, Cochin, Mormugao, Mumbai, New Mangalore

วีซ่าอินเดียออนไลน์ ไม่สามารถใช้เดินทางเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North Eastern Region) ได้ ถ้าหาก
ต้องการเดินทางไป จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 30 วัน)
ประเภท ราคา / ท่าน ค่าบริการ UDC / ท่าน
ท่องเที่ยว เข้า – ออก 2 ครั้ง ภายใน 30 วัน 825 บาท 1,000 บาท
เข้า – ออก หลายครั้ง ภายใน 1 ปี 1,325 บาท
ธุรกิจ เข้า – ออก หลายครั้ง ภายใน 365 วัน 2,650 บาท

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กำหนด

การยื่นวีซ่า ยื่นผ่านระบบออนไลน์
ระยะเวลาทำการ 3-5 วันทำการขึ้นไป นับจากวันยื่นวีซ่า (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 1. ยื่นวีซ่าผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดีย VFS (มีสติ๊กเกอร์วีซ่าติดเล่ม)
ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 90 วัน)
ประเภท ราคา / ท่าน ค่าบริการ UDC / ท่าน
ท่องเที่ยว เข้า – ออก หลายครั้ง ภายใน 1 ปี 3,500 บาท 1,500 บาท
เข้า – ออก หลายครั้ง ภายใน 5 ปี 6,724 บาท
ธุรกิจ เข้า – ออก หลายครั้ง ภายใน 1 ปี 6,688 บาท
เข้า – ออก หลายครั้ง ภายใน 1 ปี 9,288 บาท

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กำหนด

การยื่นวีซ่า ยื่นด้วยตนเอง
ระยะเวลาทำการ 5-7 วันทำการขึ้นไป นับจากวันยื่นวีซ่า (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศอินเดีย (ใช้เวลาพิจารณา 3-5 วันทำการขึ้นไป)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า ตัวจริง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว* 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน
 • สำเนา ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนา หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)
 • สำเนา หลักฐานการจองโรงแรมทุกวันที่เข้าพัก ฉบับภาษาอังกฤษ โดยต้องระบุรายชื่อผู้เดินทางครบทุกท่าน (ถ้ามี)

กรณีพักกับญาติ หรือคนรู้จักในอินเดีย

 • จดหมายเชิญเป็นภาษาอังกฤษ ระบุความสัมพันธ์ของชื่อผู้เชิญ และผู้ถูกเชิญ, พำนักวันที่เท่าไหร่
 • สำเนา หน้าพาสปอร์ต, หน้าวีซ่า ,ใบขับขี่ และหลักฐานส่วนตัวที่อ้างอิงความสัมพันธ์ได้

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี  (เด็กต่ำกว่า 12 ผู้ปกครอง  คนใดคนหนึ่ง ต้องยื่นวีซ่าด้วย)

 • สำเนา ใบสูติบัตร สำหรับเด็ก
 • จดหมายภาษาอังกฤษ ผู้ปกครอง ยินยอมให้เดินทาง กรณี ผู้ปกครอง คนใดคนหนึ่ง หรือ ทั้งคู่ ไม่ได้เดินทางด้วย
 • จดหมายยินยอมจากอำเภอ (ตัวภาษาไทย ใช้สำหรับเข้า-ออกเดินทางจากเมืองไทย) กรณี ผู้ปกครองไม่ได้เดินทางด้วย
 • สำเนา หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน ของบิดามารดา
 • ทำจดหมายระบุรายละเอียดการเดินทาง (ถ้าเดินทางไปพร้อมกับโรงเรียน หรือ ทัวร์จะต้องแนบเอกสารอ้างอิงด้วย)

กรณีพระภิกษุ ชี สามเณร

 • ใบสุทธิ  ตัวจริง+สำเนา

** เอกสารทั้งหมดให้เขียนด้วย และเซ็นต์ชื่อด้วยปากกาสีดำเท่านั้น **