02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษ

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 90 วัน)
ประเภท ระยะวีซ่า ราคา / ท่าน

ค่าธรรมเนียมศูนย์ VFS

สแกนเอกสาร + SMS

ค่าบริการ / ท่าน

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ท่องเที่ยว และธุรกิจ วีซ่าระยะสั้น  (มีอายุ 6 เดือน) 4,500 บาท (โดยประมาณ) 545 บาท 1,500 บาท
วีซ่าระยะยาว  (มีอายุ 2 ปี) 16,600 บาท (โดยประมาณ)
วีซ่าระยะยาว  (มีอายุ 5 ปี) 30,200 บาท (โดยประมาณ)
บริการเพิ่มเติม

** บริษัทฯไม่การันตี ระยะเวลาขึ้นอยู่กับทางสถานทูตพิจารณาอีกครั้ง*

ค่าบริการเร่งด่วน แบบ 24 ชม 44,000 บาท
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเร่งด่วน 5-7 วัน 10,120 บาท
ค่าบริการ Premium service 3,400 บาท

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ VFS Global UK

   
เวลาทำการ รับยื่นคำร้องขอวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 16.00 น. ** เสียค่าบริการเพิ่มเติม**
รับคืนหนังสือเดินทาง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
การยื่นวีซ่า ยื่นด้วยตนเอง
การนัดหมาย ต้องทำนัดหมายล่วงหน้า
ระยะเวลาทำการ 15 วันทำการขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
*กรณีเร่งด่วน 3-5 วันทำการขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)(ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่)

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กำหนด
              – ชำระค่าธรรมเนียม
ผ่านบัตรเครดิตทางเว็บไซต์
              – ค่าธรรมเนียมวีซ่าเร่งด่วนจ่ายด้านหน้าเคาเตอร์ที่ศูนย์บริการ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศอังกฤษ (ใช้เวลาพิจารณา 15 วันทำการขึ้นไป)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า ตัวจริง
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / หน่วยงาน ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม สำเนา บัตรข้าราชการ ระบุ ตำแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปีที่เริ่มงาน, เงินเดือนปัจจุบัน, ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  *เอกสารออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • กรณีเจ้าของกิจการ ขอสำเนาทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทฯ พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ คัดไม่เกิน 3 เดือน
 • กรณีข้าราชการบำนาญ/ เกษียณ หนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สำเนา บัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีนักเรียน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรอง, ทรานสคริป จากสถาบัน ตัวจริง+ฉบับภาษอังกฤษ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • หลักฐานด้านการเงิน ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน  และฝากประจำ**
 1. หนังสือรับรองบัญชี ออกโดยธนาคาร ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ  (เฉพาะกรณีออกค่าใช้จ่ายให้) ต้องออกหนังสือรับรองจากธนาคารว่าเป็น Sponser พร้อมระบุชื่อ ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้  ** โดยวันที่ออกจดหมาย ต้องไม่เกิน 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า**
 2. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ตัวจริง + สำเนา (ในกรณีที่ท่านมีการปรับสมุดบัญชีธนาคารเป็นประจำทุกเดือน)
 3. รายการเดินบัญชีจากทางธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง โดยอัพเดทให้เป็นวัน ณ ปัจจุบัน
 • สำเนา ใบจองตั๋วเครื่องบิน

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

 • สำเนา ใบสูติบัตร (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษที่มีตราประทับรับรอง เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากทางอำเภอ (สำนักงานเขต) ตัวจริง
 • เอกสารการงาน และ หนังสือรับรองบัญชี, รายการเดินบัญชี ของบิดา หรือมารดา
 • เอกสารส่วนตัวของบิดา, มารดา อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบสมรส, ใบหย่า (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษที่มีตราประทับรับรอง)
 • หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า
 • หากผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา แนบใบคำสั่งจากศาลเปลี่ยนแปลงสิทธิการปกครอง

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน

 • กรณีพักกับญาติ/เพื่อน ขอจดหมายเชิญ ฉบับภาษาอังกฤษ, สำเนาหน้าพาสปอร์ต, หน้าวีซ่าหรือหลักฐานการพำนักในอังกฤษ และเอกสารแสดงถึงความสัมพันธ์และการติดต่อ อาทิ รูปถ่าย การพูดคุย กรณีพี่น้อง -สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น กรณีออกค่าใช้จ่าย ผู้เชิญต้องแสดงเอกสารการเงิน พร้อมระบุในจดหมายเชิญเรื่องรับรองค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าธุรกิจ

 • จดหมายเชิญจากผู้เชิญ, บริษัท ในประเทศอังกฤษ, หลักฐานการลงทะเบียน กรณีเข้าร่วมประชุม
 • รายละเอียดการเดินทาง รวมถึงรายละเอียด ที่อยู่ของหน่วยงานในประเทศอังกฤษ