02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าออสเตรเลีย

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 90 วัน)
ประเภท ประเภทบุคคล ราคา / ท่าน ค่าธรรมศูนย์ยื่นวีซ่า VFS ค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (บังคับจ่าย) ค่า SMS แจ้งสถานะวีซ่า บริการห้องรับรองพิเศษ วีเอฟเอส* ค่าบริการบริษัท UDC (รวม VAT 7%)
ท่องเที่ยว และธุรกิจ ผู้ใหญ่ และเด็ก 3,550 บาท 896 บาท 200 บาท 75 บาท 2,400 บาท 1,500 บาท

 

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าออสเตรเลีย VFS Global Australia

เวลาทำการ รับยื่นคำร้องขอวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รับคืนหนังสือเดินทาง ส่งคืนทางไปรษณีย์
การยื่นวีซ่า ผู้สมัครต้องมาแสดงตนต่อศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
การนัดหมาย ทำการนัดหมายผ่านเว็บไซต์
ระยะเวลาทำการ 10 – 15 วันทำการขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กําหนด
– ชําระค่าธรรมเนียม เป็นเงินสดที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศออสเตรเลีย (ใช้เวลาพิจารณา 10-15 วันทำการ)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า ตัวจริง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / หน่วยงาน ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม สำเนา บัตรข้าราชการ ระบุ ตำแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปีที่เริ่มงาน, เงินเดือนปัจจุบัน, ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  *เอกสารออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • กรณีเจ้าของกิจการ ขอสำเนาทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทฯ พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ คัดไม่เกิน 3 เดือน
 • กรณีข้าราชการบำนาญ/ เกษียณ หนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สำเนา บัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีนักเรียน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรองนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ตัวจริง+ฉบับภาษอังกฤษ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
 • หลักฐานด้านการเงิน (กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจำ**
 1. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ตัวจริง+สำเนา (เจ้าหน้าที่สถานทูตจะเก็บสมุดบัญชีตัวจริง และส่งคืนพร้อมกับผลวีซ่า) แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาอัพเดทวันที่สุดท้ายในสมุดให้เป็นวัน/เดือน/ปี ปัจจุบัน
 2. รายการเดินบัญชีจากทางธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง โดยอัพเดทให้เป็นวัน ณ ปัจจุบัน แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาอัพเดทวันที่สุดท้ายในสมุดให้เป็นวัน/เดือน/ปี ปัจจุบัน
 • ประกันการเดินทาง สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปี ขึ้นไป หลังจากยื่นวีซ่า สถานทูตจะแจ้งให้ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตามที่กำหนด
 • สำเนา ใบจองตั๋วเครื่องบิน

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

 • สำเนา ใบสูติบัตร
 • กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากทางอำเภอ (สำนักงานเขต) ตัวจริงหรือ กรอกฟอร์ม 1229 พร้อมลงนามทั้งบิดาและมารดา
 • เอกสารการงาน และการเงิน ของบิดา, มารดา พร้อมเอกสารส่วนตัว อาทิ ทะเบียนบ้าน /บัตรประชาชน
 • หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า
 • หากผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา แนบใบคำสั่งจากศาลเปลี่ยนแปลงสิทธิการปกครอง

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน

 • กรณีพักกับญาติ/เพื่อน ขอจดหมายเชิญ ฉบับภาษาอังกฤษ, สำเนาหน้าพาสปอร์ต, หน้าวีซ่าหรือหลักฐานการพำนักในออสเตรเลีย และเอกสารแสดงถึงความสัมพันธ์และการติดต่อ อาทิ รูปถ่าย การพูดคุย กรณีพี่น้อง -สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
  กรณีออกค่าใช้จ่าย ผู้เชิญต้องแสดงเอกสารการเงิน พร้อมระบุในจดหมายเชิญเรื่องรับรองค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าธุรกิจ

 • จดหมายเชิญจากผู้เชิญ, บริษัท ในประเทศออสเตรเลีย, หลักฐานการลงทะเบียน กรณีเข้าร่วมประชุม
 • รายละเอียดการเดินทาง รวมถึงรายละเอียด ที่อยู่ของหน่วยงานในประเทศออสเตรเลีย