02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าสเปน

วีซ่าสเปน

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 90 วัน)
ประเภท ประเภทบุคคล ราคา / ท่าน ค่าธรรมเนียมศูนย์ยื่นวีซ่า 
BLS และ SMS / ท่าน

ค่าบริการ/ท่าน

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ท่องเที่ยว และธุรกิจ ผู้ใหญ่ 2,800 บาท 520 บาท 1,500.- บาท 
เด็ก อายุตั้งแต่ 6 -12 ปี 1,400 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 6 ปี ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสเปน BLS

ที่ตั้ง BLS International (Thailand) Ltd.
Interchange 21 ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2211 เลขที่ 399 สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
เวลาทำการ รับยื่นคำร้องขอวีซ่า วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง12.00 น. และ13.00 ถึง16.00 น.
รับคืนหนังสือเดินทาง วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.
การยื่นวีซ่า ผู้สมัครวีซ่า ต้องมาแสดงตนต่อสถานทูต เพื่อทาไบโอเมตริกซ์ สแกนลายนิ้วมือ
การนัดหมาย ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า
ระยะเวลาทำการ 15 วันทำการขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กาหนด
              – ชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงินสดที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศสเปน (ใช้เวลาพิจารณา 15 วันทำการขึ้นไป)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า ตัวจริง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (2 นิ้ว) พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน
 • สำเนา ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) + พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / หน่วยงาน ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม สำเนา บัตรข้าราชการ ระบุ ตำแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปีที่เริ่มงาน, เงินเดือนปัจจุบัน, ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  *เอกสารออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • เจ้าของกิจการ สำเนา ใบการค้า,ใบพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัทฯ คัดไม่เกิน 3 เดือน + ประทับตราบริษัทฯ พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
 • ข้าราชการบำนาญ/ เกษียณ หนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สำเนา บัตรข้าราชการบำนาญ
 • นักเรียน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรองนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ +สำเนาบัตรนักเรียน
 • หลักฐานด้านการเงิน ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน  และฝากประจำ**
 1. รายการเดินบัญชีจากทางธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง โดยอัพเดทให้เป็นวันที่ปัจจุบัน ฉบับภาษาอังกฤษ
 2. หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (Bank Certificate) ออกจากธนาคารมาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่นเอกสารโดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี ประเภทบัญชี จำนวนเงิน หรือจำนวนหลัก ฉบับภาษาอังกฤษ + ตัวจริง แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือ/ กรณี สมุดบัญชีธนาคารมีการอัพเดททุกเดือน ถ่ายสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมอัพเดทบรรทัดสุดท้ายในรายการ เป็น วัน/เดือน/ปี ปัจจุบัน
 • ใบประกันภัยการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ วงเงิน 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000.- บาทขึ้นไป (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • สำเนา ใบจองตั๋วเครื่องบิน ฉบับภาษาอังกฤษ
 • สำเนา ใบจองโรงแรม (Hotel Confirmation) ทุกวันที่อาศัยอยู่ในประเทศเขตเชงเก้น *โดยต้องระบุรายชื่อผู้เดินทาง*
 • แผนการเดินทาง (Itinerary) โดยระบุวันที่ และเมืองที่จะพำนักอย่างครบถ้วน ฉบับภาษาอังกฤษ

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

 • สำเนา ใบสูติบัตร + พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
 • กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากทางอำเภอ (สำนักงานเขต) ตัวจริง
 • เอกสารการงาน และการเงิน ของบิดา, มารดา พร้อมเอกสารส่วนตัว อาทิ ทะเบียนบ้าน /บัตรประชาชน
 • หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง จะต้องแสดงหนังสือปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฎหมาย (ป.ค.14) พร้อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน

 • กรณีพักกับญาติ/เพื่อน สำเนาหน้าพาสปอร์ต, หน้าวีซ่าหรือหลักฐานการพำนักในสเปนและเอกสารระบุที่อยู่เต็ม รวมถึงชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้เดินทาง หรือ เอกสารหนังสือเชิญ (เอกสารต้นฉบับเท่านั้น) ที่ทำถูกต้องตามกฎหมาย (ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยของประเทศสเปนที่ 1283/2007) โดยผู้เชิญต้องไปติดต่อขอเอกสารดังกล่าวที่สถานีตำรวจท้องที่ผู้เชิญมีถิ่นที่อยู่ หนังสือเชิญและหลักฐานของผู้ที่อยู่ในสเปน

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าธุรกิจ

 • จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศสเปน (ระบุระยะเวลาที่ท่านจะพำนักอยู่, จุดประสงค์การไป)
 • เอกสารรับรอง ตัวจริง จากนายจ้าง ต้องแสดงวันที่ออกจดหมาย เงินเดือน ระยะเวลาและรับรองว่าผู้สมัครจะเดินทางกลับมา