02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าสหรัฐเอมิเรตส์

วีซ่าสหรัฐเอมิเรตส์

การขอวีซ่าสหรัฐเอมิเรตส์

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 30 วัน)
ประเภท ราคา / ท่าน ค่าบริการ UDC / ท่าน
ท่องเที่ยว เข้า-ออก 1 ครั้ง 3,000 บาท 1,000 บาท
ท่องเที่ยว เข้า-ออก หลายครั้ง 6,000 บาท

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กำหนด

การยื่นวีซ่า ผู้สมัครวีซ่าไม่ต้องมาแสดงตนต่อสถานทูต บริษัทฯ ยื่นวีซ่าแทนได้
ระยะเวลาทำการ 10-15 วันทำการขึ้นไป นับจากวันที่ยื่นวีซ่า (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าสหรัฐเอมิเรตส์ (ใช้เวลาพิจารณา 5-10 วันทำการ)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า ตัวจริง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 4.5 ซ.ม. x 3.5 ซ.ม. (2 นิ้ว) พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / หน่วยงาน ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ
  ระบุ ตำแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปีที่เริ่มงาน, เงินเดือนปัจจุบัน, ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  *เอกสารออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • กรณีเจ้าของกิจการ ขอสำเนาทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทฯ พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ คัดไม่เกิน 6 เดือน
 • กรณีข้าราชการบำนาญ/ เกษียณ หนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สำเนา บัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีนักเรียน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรองนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ตัวจริง+ฉบับภาษอังกฤษ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
 • หลักฐานด้านการเงิน) ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจำ**
  รายการเดินบัญชีจากทางธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง  โดยอัพเดทให้เป็นวัน ณ ปัจจุบันแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาอัพเดทวันที่สุดท้ายในสมุดให้เป็นวัน/เดือน/ปี ปัจจุบัน
 • สำเนา ใบสูติบัตร พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี
 • สำเนา ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ของสายการบินเอมิเรตส์ / สายการบินเอทิฮัด
 • สำเนา ใบจองที่พัก
 • จดหมายเชิญ กรณีได้รับการเชิญจากสมาชิกในครอบครัว + สำเนา หนังสือเดินทาง ฉบับสี + สำเนาวีซ่าที่ใช้ในการพำนักใน UAE