02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 90 วัน)
ประเภท ประเภทบุคคล ราคา / ท่าน ค่าธรรมเนียม
ศูนย์ยื่นวีซ่า TLS / ท่าน
ค่าบริการเพิ่มเติม/ท่าน

ค่าบริการ / ท่าน

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ท่องเที่ยว และธุรกิจ ผู้ใหญ่ 2,800 บาท 810 บาท – ค่าบริการห้องรับรองพิเศษสำหรับวีไอพี 2,200 บาท
– ค่าบริการยื่นใบสมัครนอกเวลาทำการ 16.30-17.00 น. 2,200 บาท
– ค่าบริการยื่นวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายในระบบออนไลน์ 1,500 บาท
1,500 บาท
เด็ก อายุตั้งแต่ 6 -12 ปี 1,400 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 6 ปี ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ TLS Contact Center

ที่ตั้ง เดอะพลาซ่า, ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330
เวลาทำการ รับยื่นคำร้องขอวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 11.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รับคืนหนังสือเดินทาง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
การยื่นวีซ่า ผู้สมัครต้องมาแสดงตนต่อศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
** กรณีที่เคยมีวีซ่าเชงเก้น และมีคำว่า “VIS” ระบุอยู่ในหน้าวีซ่าไม่เกิน 5 ปี เล่มเก่า หรือใหม่ สามารถให้บุคคลอื่นยื่นแทนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้พิจารณา **
** กรณีที่เด็กที่เคยมีวีซ่าเชงเก้น  ทำวีซ่าขณะที่อายุยังไม่ถึง  12 ปีบริบูรณ์ จำเป็นต้องมาแสดงตนต่อศูนย์ยื่น คำร้องขอวีซ่า ถึงแม้จะเคยมีวีซ่าเชงเก้น ที่ระบุ VIS แล้วก็ตาม**
การนัดหมาย ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า (ควรยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน)
ระยะเวลาทำการ 6-10 วันทำการขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กำหนด
– ชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงินสดที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า

– ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่ากับผู้สมัครวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินค่าวีซ่าได้

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาพิจารณา 15 วันทำการขึ้นไป)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า ตัวจริง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 4.5 x 3.5 ซม. (2 นิ้ว) พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน
 • สำเนา ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) + พร้อมฉบับแปลภาษาจากศูนย์แปลที่มีตราประทับรับรอง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / หน่วยงาน ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม สำเนา บัตรข้าราชการ ระบุ ตำแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปีที่เริ่มงาน, เงินเดือนปัจจุบัน, ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  *เอกสารออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • เจ้าของกิจการ สำเนา ใบการค้า,ใบพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัทฯ คัดไม่เกิน 3 เดือน + ประทับตราบริษัทฯ พร้อมฉบับแปลภาษาจากศูนย์แปลที่มีตราประทับรับรอง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ข้าราชการบำนาญ/ เกษียณ หนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลที่มีตราประทับรับรอง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) หรือ สำเนา บัตรข้าราชการบำนาญ
 • นักเรียน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรองนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ +สำเนาบัตรนักเรียน
 • หลักฐานด้านการเงิน ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน  และฝากประจำ**
 1. รายการเดินบัญชีจากทางธนาคาร (Bank Statement) รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน  โดยอัพเดทให้เป็นวัน/เดือน/ปีปัจจุบัน ออกจากธนาคารมาไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นเอกสาร และต้องมีตราประทับจากทางธนาคาร ตัวจริง
 2. หนังสือรับรองบัญชี ออกโดยธนาคาร ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ  กรณีออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องออกหนังสือรับรองจากธนาคารว่าเป็น Sponser พร้อมระบุชื่อ ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้  ** โดยวันที่ออกจดหมาย ต้องไม่เกิน 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า**
 • ใบประกันภัยการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ วงเงิน 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000.- บาทขึ้นไป (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • สำเนา ใบจองตั๋วเครื่องบิน + สำเนา ใบจองตั๋วรถไฟ กรณีข้ามประเทศ
 • สำเนา ใบจองโรงแรม (Hotel Confirmation) ทุกวันที่อาศัยอยู่ในประเทศเขตเชงเก้น *โดยต้องระบุรายชื่อผู้เดินทาง* ฉบับภาษาอังกฤษ
 • แผนการเดินทาง (Itinerary) โดยระบุวันที่ และเมืองที่จะพำนักอย่างครบถ้วน ฉบับภาษาอังกฤษ

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี

 • สำเนา ใบสูติบัตร + พร้อมแปลภาษาอังกฤษ กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากทางอำเภอ (สำนักงานเขต) ตัวจริง +พร้อมแปลภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลที่มีตราประทับรับรอง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • เอกสารการงาน และการเงิน ของบิดา, มารดา พร้อมเอกสารส่วนตัว อาทิ ทะเบียนบ้าน /บัตรประชาชน
 • หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบหย่า + สำเนา หนังสือสิทธิปกครองบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ป.ค.14) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลที่มีตราประทับรับรอง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เอกสารเพิ่มเติมสาหรับชาวต่างชาติ

 • ใบอนุญาตทำงาน ฉบับจริง และสำเนา (work permit) (ถ้ำมี)
 • ตราประทับอนุญาตให้เดินทำงกลับเข้ำมำในราชอาณาจักรไทย (Re-entry stamp) จำกสำนักงานตรวจคนเข้ามือง
 • และจะต้องมีอายุเหลืออยู่หลังจากเดินทำงกลับมาจากกลุ่มประเทศเชงเก้น