02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าศรีลังกา

วีซ่าศรีลังกา

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 30 วัน)
ประเภท ราคา / ท่าน ค่าบริการ UDC / ท่าน
วีซ่าท่องเที่ยว เข้า-ออก 2 ครั้ง ภายใน 30 วัน 660 บาท 800 บาท
วีซ่าธุรกิจ
โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่
เข้า-ออก หลายครั้ง ภายใน 30 วัน 990 บาท 800 บาท

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กำหนด

การยื่นวีซ่า ผู้สมัครวีซ่าไม่ต้องมาแสดงตนต่อสถานทูต บริษัทฯ ยื่นวีซ่าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (E-Visa)
ระยะเวลาทำการ 2 วันทำการขึ้นไป นับจากวันที่ยื่นวีซ่า (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศศรีลังกา (ใช้เวลาพิจารณา 5 วันทำการ)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง มีอายุอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป ก่อนเดินทาง
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า ตัวจริง (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 ใบ **ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  กรุณายึดตามตัวอย่าง
  ขนาดรูปถ่าย = 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม.
  หันหน้าตรง โฟกัสที่ใบหน้า ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือผ้าคลุมศีรษะใดๆ
  และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  ห้ามแมกซ์รูป หรือเขียนหลังรูป
 • สำเนา บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
 • สำเนา ใบสูติบัตร (กรณีเด็กที่อายุไม่ถึง 15 ปี)
 • สำเนา ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนา หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 • สำเนา หลักฐานการจองโรงแรม ฉบับภาษาอังกฤษ ระบุรายชื่อผู้เดินทางครบทุกท่าน หรือโปรแกรมเดินทาง
 • ชาวต่างชาติอื่น ๆ – สำเนาหน้าวีซ่าไทย
 • พระสงฆ์ – หนังสือเชิญจากวัด
 • กรุ๊ปทัวร์ – แนบรายละเอียดการเดินทาง