02-8642157-9     @fwtgroup

วีซ่าฟินแลนด์

วีซ่าฟินแลนด์

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 90 วัน)
ประเภท ประเภทบุคคล ราคา / ท่าน ค่าธรรมเนียม
ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS / ท่าน

ค่าบริการ / ท่าน

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ท่องเที่ยว และธุรกิจ ผู้ใหญ่ 2,800 บาท 800 บาท 1,500 บาท
เด็ก อายุตั้งแต่ 6 -12 ปี 1,400 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 6 ปี ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า VFS Global

ที่ตั้ง

เลขที่ 10/104-106 อาคารเทรนดี้ ชั้น 8 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลาทำการ รับยื่นคำร้องขอวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  08.00 น. – 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รับคืนหนังสือเดินทาง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
การยื่นวีซ่า ผู้สมัครวีซ่าต้องมาแสดงตนต่อสถานทูต เพื่อทำไบโอเมตริกซ์ สแกนลายนิ้วมือ
การนัดหมาย ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า
ระยะเวลาทำการ 15 วันทำการขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ – อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูตเป็นผู้กำหนด
              – ชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงินสดที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศฟินแลนด์ (ใช้เวลาพิจารณา 15 วันทำการขึ้นไป)

 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน ตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ พร้อมถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางและวีซ่าประเทศต่างๆ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า ตัวจริง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 3.6 x 4.7 ซม. พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) + พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / หน่วยงาน ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม สำเนา บัตรข้าราชการ ระบุ ตำแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปีที่เริ่มงาน, เงินเดือนปัจจุบัน, ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  *เอกสารออกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
 • เจ้าของกิจการ สำเนา ใบการค้า,ใบพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัทฯ คัดไม่เกิน 3 เดือน + ประทับตราบริษัทฯ พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
 • ข้าราชการบำนาญ/ เกษียณ หนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ สำเนา บัตรข้าราชการบำนาญ
 • นักเรียน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรองนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ +สำเนาบัตรนักเรียน
 • หลักฐานด้านการเงิน ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน  และฝากประจำ**
 1. หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (Bank Certificate) ออกจากธนาคารมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นเอกสารโดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี ประเภทบัญชี จำนวนเงิน หรือจำนวนหลัก ฉบับภาษาอังกฤษ + ตัวจริง
 2. รายการเดินบัญชีจากทางธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง โดยอัพเดทให้เป็นวันที่ปัจจุบัน ฉบับภาษาอังกฤษ แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือ/ กรณี สมุดบัญชีธนาคารมีการอัพเดททุกเดือน ถ่ายสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมอัพเดทบรรทัดสุดท้ายในรายการ เป็น วัน/เดือน/ปี ปัจจุบัน
 • ใบประกันภัยการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ วงเงิน 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000.- บาทขึ้นไป (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • สำเนา ใบจองตั๋วเครื่องบิน ฉบับภาษาอังกฤษ
 • สำเนา ใบจองโรงแรม (Hotel Confirmation) ทุกวันที่อาศัยอยู่ในประเทศเขตเชงเก้น *โดยต้องระบุรายชื่อผู้เดินทางครบทุกท่าน*
 • แผนการเดินทาง (Itinerary) โดยระบุวันที่ และเมืองที่จะพำนักอย่างครบถ้วน ฉบับภาษาอังกฤษ

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

 • สำเนา ใบสูติบัตร พร้อมแปลภาษาอังกฤษ และ สำเนา ทะเบียนบ้าน
 • กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากทางอำเภอ (สำนักงานเขต) ตัวจริง+แปลภาษาอังกฤษ
 • สำเนา หนังสือเดินทาง, ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของผู้ปกครอง หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง จะต้องแสดงหนังสือปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย (ป.ค.14) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าธุรกิจ

 • จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศฟินแลนด์ (ระบุระยะเวลาที่ท่านจะพำนักอยู่, จุดประสงค์การไป พร้อมข้อมูลการติดต่อ)
 • เอกสารรับรอง ตัวจริง จากนายจ้าง ต้องแสดงวันที่ออกจดหมาย เงินเดือน ระยะเวลาและรับรองว่าผู้สมัครจะเดินทางกลับมา พร้อมมีตราประทับบริษัทและลายเซ็นจากผู้จัดการด้วยทุกครั้ง (ชื่อผู้จัดการหรือผู้รับรองควรที่จะพิมพ์ทุกครั้ง)